Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

276/2023

z dnia

03.10.2023

Ogłoszeń w bazie:

4924
/
/
Działka nr 491

OGŁOSZENIE

Działka nr 491

Moryń, 1 marca 2023 r.

GMOŚ. 6840. 9.2020.MM

OGŁOSZENIE

Burmistrz Morynia ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości, opis nieruchomości:

działka nr 491 o pow. – 1132 m2, położona w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00033633/2, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajdującą się w pośredniej strefie miasta Moryń, przy ul. Odrzańskiej, w obrębie większego kompleksu działek wydzielonych pod zabudowę jednorodzinną wraz z drogą wewnętrzną, ciągiem pieszo – jezdnym i terenem zieleni. Lokalizacja ogólna działki jest dogodna w cichej, spokojnej okolicy, w otoczeniu terenów pod zabudowę jednorodzinną, zieleni urządzonej o charakterze parkowym i kompleksu sportowego, ze średnim dojazdem wydzieloną drogą wewnętrzną. Działka usytuowana jest w oddaleniu od centrum i intensywnego ruchu ulicznego, co zapewni dogodne warunki mieszkaniowe. Sąsiedztwo działki od północy stanowi projektowana droga wewnętrzna, teren zabudowy jednorodzinnej i stadion sportowy, od południa teren zabudowy jednorodzinnej, od zachodu grunty użytkowane rolniczo i od wschodu tereny projektowanej zabudowy jednorodzinnej w sąsiedztwie ul. Odrzańskiej oraz zabudowa mieszkaniowa usytuowana po jej przeciwnej stronie. Lokalizacja szczegółowa jest średnia, uwzględniając sąsiedztwo terenów i zabudowy o podobnym charakterze oraz rozległych terenach rolnych. Dojazd do działki średni, nowo wydzieloną drogą wewnętrzną, stanowiącą na chwilę obecną nieurządzoną drogę o nawierzchni gruntowej, zapewniającą dojazd do drogi głównej – ul. Odrzańskiej, Pojedyncze działki w sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości zostały już zabudowane domami jednorodzinnymi wolnostojącym, cześć została wydzielona i jest przeznaczona na sprzedaż. Działka jest w kształcie kwadratu, teren płaski, niezagospodarowany, o nawierzchni gruntowej porośniętej roślinnością trawiastą. Działka jest w zasięgu sieci częściowego uzbrojenia technicznego w drodze wewnętrznej przy działce /E,W,Ks,Kd/, przy działce nr 478 jest skrzynka ZK, na działce 477 zaprojektowano podziemną przepompownię ścieków.

2.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Moryń dla działek nr 452/1, 452/2, 453/1, 453/2, 454/2, 455 i 451 położonych w obrębie 2 m. Moryń przy ul. Odrzańskiej, gmina Moryń, przyjętym Uchwałą nr XXV/220/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29.04.2005 r. przedmiotowa działka znajduje się w obrębie terenu elementarnego oznaczonego symbolem 4.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zasady kształtowania zabudowy:

– zabudowa wolnostojąca, maksymalnie 5 budynków,

– maksymalna powierzchnia zabudowy – 20%, nie mniej niż 10% powierzchni,

– minimalny procent powierzchni biologicznej czynnej – 60%,

– maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej – 9,0m, maksymalnie 2 kondygnacje,

– forma architektoniczna nowej zabudowy – zabudowa wolnostojąca – dwie kondygnacje nadziemne,

– dachy symetryczne o nachyleniu połaci 45°,

– minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki – 1000m².

Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

– dostępność drogowa od drogi wewnętrznej oznaczonej w planie symbolem 6KDW,

– zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w drodze wewnętrznej 6KDW.

3. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości: sprzedaż na własność.

4. Obciążenia i zobowiązania nieruchomości: nieruchomości wolna od obciążeń i zobowiązań.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 121.000,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych) plus obowiązujący podatek Vat.

6. Wysokość wadium, termin, forma i miejsce jego wniesienia:

Wysokość wadium 6.050,00 zł. (słownie: sześć tysięcy pięćdziesiąt złotych); płatne w terminie do 3 kwietnia 2023 r. w Banku Spółdzielczym w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej. Wadium po wygraniu przetargu zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł.

Forma wniesienia wadium – w pieniądzu.

7. Minimalne postąpienie: 1.210,00 zł. (słownie: jeden tysiąc dwieście dziesięć złotych).

8. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu:

6 kwietnia 2023 r. o godzinie 10.00 – III przetarg ustny nieograniczony, w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

8. Terminy niedoszłych do skutku przetargów: nie dotyczy.

Nabywca na własny koszt usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 2 tel. 091 466 79 55 lub 091 466 79 54 Fax. 091 466 79 51. Informacja o przetargu znajduje się na stronach internetowych www.moryn.pl, bip.moryn.pl, infopublikator.pl, na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Moryń.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Starosta Lubelski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Wysokie, gm. Wysokie

Ogłoszenie Starosty Lubelskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Zielonogórski ogłasza I przetargi ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: