Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

335/2023

z dnia

01.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

5721
/
/
Gmina Żyrzyn, obręb 0015 Żyrzyn, ul. Parkowa 3

OGŁOSZENIE

Gmina Żyrzyn, obręb 0015 Żyrzyn, ul. Parkowa 3

ZN.6840.1.6.2022.AGKA Załącznik do Uchwały Nr 903/2022

Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 7 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie

Zarządu Powiatu Puławskiego

z dnia 7 czerwca 2022 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w Gminie Żyrzyn, obręb Żyrzyn, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr 671/32 o pow. 0,3737 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym


Adres nieruchomości

Gmina Żyrzyn, obręb 0015 Żyrzyn, ul. Parkowa 3

Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków
Działka oznaczona nr 671/32 o pow. 0,3737 ha, ma w Sądzie Rejonowym
w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzoną księgę wieczystą Nr LU1P/00074980/7. Położona jest w obrębie 0015 Żyrzyn, jednostka ewidencyjna Żyrzyn. Przedmiotowa działka w ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jest symbolami: R IIIa, R IIIb oraz W-RIIIb.

Opis nieruchomości

Działka oznaczona nr 671/32 o powierzchni 0,3737 ha, jest niezabudowana. Położona jest w miejscowości Żyrzyn, obręb 0015 – Żyrzyn, gmina Żyrzyn, powiat Puławy, woj. lubelskie, gdzie sąsiedztwo stanowi zabudowa gospodarcza i siedliskowa, nowa, nowopowstająca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz grunty rolne, leśne
i tereny niezabudowane. Szczegółowy opis działki: – kształt: zbliżony do prostokąta, – zadrzewienia i zakrzewienia: brak, – ukształtowanie terenu: część MR działki ulega obniżeniu, różnica w wysokości terenu wynosi ok. 1,5 m, część terenu RP działki ulega obniżeniu, różnica
w wysokości wynosi ok. 2,5 m, – cieki wodne: rów melioracyjny w części południowej działki RP, – uzbrojenie: sieć wodociągowa – przechodząca wzdłuż granicy terenu MR
w północno-zachodniej części działki, sieć energetyczna – znajduje się ok. 40 m na północny-wschód od granicy północnej działki, sieć kanalizacyjna – przechodząca od zachodniej granicy w stronę wschodniej przez środek działki, sieć telekomunikacyjna – znajduje się ok. 22 m na północny-wschód od granicy północnej działki, sieć gazowa – znajduje się ok. 22 m na północny-wschód od granicy północnej działki, sieć kanalizacyjna deszczowa – dostępna na działce numer 671/28 (ul. Parkowa), – dojazd: droga gruntowa o nawierzchni nieutwardzonej, niedaleko do asfaltowej (droga gminna ul. Parkowa), – ogrodzenie wokół działki: brak, – stan zagospodarowania: działka stanowi teren uprawy rolnej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyrzyn uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Żyrzyn Nr XI/75/2016 z dnia 16 marca 2016 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 2016 r. poz. 1618 z dnia 20 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z ustaleniami ogólnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Nr 39 poz. 861 z dnia 10 marca 2004 r.), działka ewidencyjna numer 671/32 położona jest w niżej wskazanych terenach: • MR – teren zabudowy zagrodowej • RP – uprawy polowe, łąki
Ustalenia szczegółowe dla części działki Nr 671/32 na której obowiązują zapisy MPZP uchwalonego uchwałą Nr XI/75/2016 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 16 marca 2016 r. Część działki o nr ewidencyjnym 671/32 (około 35%) położonej w obrębie miejscowości Żyrzyn leży w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2 RM – teren zabudowy zagrodowej. 2 MR – teren zabudowy zagrodowej: 1. Podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa. Dopuszcza się lokalizację usług o uciążliwości nie przekraczającej granic terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny oraz infrastruktury towarzyszącej takiej jak: infrastruktura techniczna, dojścia i dojazdy, ogrodzenia i mała architektura. Usługi winny mieścić się w wydzielonych częściach budynku mieszkalnego (max 30% powierzchni użytkowej budynku). 2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) ustala się: a) min wielkość działki 1200 m2, b) dla nowo wydzielonych działek min szerokość frontu posesji – 18 m, c) zabudowę wolnostojącą, d) max wskaźnik intensywności zabudowy – 0,4, e) min powierzchnię biologicznie czynną – 50%, f) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu – 7,5 m od krawędzi jezdni istniejącej drogi gminnej, 10 m od osi projektowanej drogi gminnej i 10 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej, g) budynki gospodarcze lokalizować w głębi posesji, 2) parametry zabudowy mieszkalnej: a) maksymalna wysokość 9,0 m mierzona od poziomu terenu do najwyżej położonego punktu konstrukcji przykrycia budynku, b) poziom parteru na wysokości max 1,0 m od poziomu terenu, c) kształt dachu – dwu lub wielospadowy o spadkach 30° – 45° i symetrycznym nachyleniu głównych połaci, d) max liczba kondygnacji – podpiwniczenie, parter + poddasze użytkowe
w spadzistym dachu, 3) parametry budynków gospodarczych: a) wysokość zabudowy maksymalna 8,0 m mierzona jak dla budynków mieszkalnych, b) kształt dachu – dwu lub wielospadowy o spadkach 20°-45° i symetrycznym nachyleniu głównych połaci, c) liczba kondygnacji – jedna nadziemna, 4) dostępność drogowa od drogi gminnej Nr 107455L kl. Lokalnej znajdującej się poza granicami opracowania, ujętej w MPZP Gminy Żyrzyn uchwalonym uchwałą Nr XIII/69/2003 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29.12.2003 r., oraz od drogi gminnej dojazdowej oznaczonej symbolem 3KDG na rysunku planu; dopuszcza się wyznaczenie dróg wewnętrznych w miarę potrzeb, 5) parkingi zbilansowane dla potrzeb użytkowników zgodnie z § 11 ust. 5 niniejszego planu, 6) wyklucza się ogrodzenia z betonowych przęseł prefabrykowanych. 3. Cały teren położony jest w strefie “K” ochrony konserwatorskiej krajobrazu. Obowiązują ustalenia zawarte w § 13 ust. 2.
Ustalenia szczegółowe dla części działki nr 671/32 na której obowiązują zapisy MPZP uchwalonego uchwałą Nr XIII/69/2003 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Nr 39 poz. 861 z dnia 10 marca 2004 r.): Część działki o nr ewidencyjnym 671/32 (około 65%) położonej w obrębie miejscowości Żyrzyn leży w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami RP podstrefa (VII.E.) – uprawy polowe, łąki. Zasady zagospodarowania: – utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania.

Forma i tryb zbycia

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargowym.

Wartość nieruchomości

135 300,00 zł netto W związku z przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sprzedaż nieruchomości: – w udziale wynoszącym 0,65 części wylicytowanej ceny będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9
w związku z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) – do udziału wynoszącego 0,35 części wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek wynoszący 23 % VAT – na podstawie art. 41 ust.1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. powołanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług.

Informacje dodatkowe
Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani innymi ciężarami i ograniczeniami. Nabywca poniesie koszty notarialne i sądowe, których wysokości określi notariusz. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.
Termin wnoszenia opłat – nie dotyczy. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.

Informacje dodatkowe:

Mając na uwadze oznaczenie użytku w ewidencji gruntów i budynków oraz przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyrzyn, a także okoliczność, iż powierzchnia działki
zawiera się w przedziale 0,30 ha – 1 ha, sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega przepisom ustawy
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 461).

Zgodnie z art. 2a ust. 1 powołanej wyżej ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, co do zasady, nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. W myśl obowiązujących przepisów każdy zainteresowany może nabyć nieruchomość rolną o powierzchni mniejszej niż 1 ha. Jednocześnie należy nadmienić, że w sytuacjach określonych w ww. ustawie w wypadku nabycia nieruchomości rolnej – Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługiwać będzie prawo pierwokupu lub prawo nabycia takiej nieruchomości i dotyczy to również nieruchomości rolnej o powierzchni od 0,3 ha do 1 ha.

KOWR, w ciągu miesiąca od otrzymania skutecznego zawiadomienia, może wykonać przysługujące mu prawo pierwokupu lub prawo nabycia danej nieruchomości rolnej.

Niezłożenie w powyższym terminie przez KOWR ww. oświadczenia o nabyciu danej nieruchomości, pisemne poinformowanie zobowiązanego o niekorzystaniu przez KOWR z przysługującego prawa lub upływ zakreślonego terminu bez reakcji ze strony KOWR – oznacza odpowiednio, że:

  • w przypadku sprzedaży – strony mają możliwość zawarcia docelowej umowy przenoszącej własność nieruchomości,
  • w pozostałych przypadkach przeniesienia własności nieruchomości – KOWR nie skorzystał z możliwości nabycia tej nieruchomości.

Powyższy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w dniu
8 czerwca 2022 r. na okres 21 dni, a ponadto opublikowany w prasie internetowej oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Puławach w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) upływa z dniem 20 lipca 2022 r.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Puławach, al. Królewska 19, pok. 103, tel. (81) 886 – 11 – 62.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek

Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek.

Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek.

Starosta Szamotulski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży