Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000

OGŁOSZENIE

Hel

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

położonej w mieście Helu

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, 815 z 2022 r.,poz.1846 )

Burmistrz Helu

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w mieście Helu, przy ulicy Leśnej, ozn. geod. nr 148/55, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli nieruchomości sąsiednich tj. działki ozn. nr 356/16,148/42,148/53,148/50, do których przylega działka będą przedmiotem sprzedaży

  • nieruchomość składa się z działki ozn. geod. nr 148/55 o pow. 184 m2 KW GD2W/00016673/7

wartość prawa własności gruntu wynosi: 103.300,00 zł (słownie: sto trzy tysiące trzysta złotych ) (do ceny uzyskanej w drodze przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT)

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, 815 z 2022 r.,poz.1846 ) winny złożyć wniosek w tej sprawie w sekretariacie Urzędu Miasta Helu w terminie do dnia 01 grudnia 2022 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Helu, pokój nr 209, tel. 58 6777 251.

Hel, dnia 19.10.2022 r.

Z up. Burmistrza Helu

Jarosław Pałkowski

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.