Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
I N F O R M A C J A

OGŁOSZENIE

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz.344 z późń. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku przeznacza w najem, w trybie bezprzetargowym następującą nieruchomość lokalową stanowiącą własność Gminy Chełmek. Nieruchomości lokalowa zlokalizowana jest na parterze budynku przystanku osobowego PKP „Chełmek Fabryka” w Chełmku przy ul. Piastowskiej 1. Powierzchnia użytkowa przeznaczona w najem to 58,83 m2.

Budynek przystanku osobowego PKP położony jest na nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, jako działka nr 2843/19 obręb Chełmek. Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu, w wydziale V Ksiąg Wieczystych prowadzona jest KW nr KR1E/00063197/0.

Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 25 września 2023 roku do dnia 16 października 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy – sposób zwyczajowo przyjęty, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.

Dodatkowych informacji w sprawie dzierżawy w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 5 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33 844 90 35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu