Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
I N F O R M A C J A

OGŁOSZENIE

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A

WÓJT GMINY RAKSZAWA

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późń. zm.),

podaje do publicznej wiadomości,

że w siedzibie Urzędu Gminy w Rakszawie, 37-111 Rakszawa 506, został wywieszony wykaz nieruchomości, położonej w miejscowościach Rakszawa, przeznaczonej do sprzedaży. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni licząc od dnia ukazania się niniejszej informacji.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach ujętych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rakszawie, pokój nr 12, tel. 17-2261281 wewn. 30.

Rakszawa dnia 05.12.2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.