Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

150/2023

z dnia

30.05.2023

Ogłoszeń w bazie:

3313
/
/
I przetarg pisemny nieograniczonym na dzierżawę nieruchomość położonej w miejscowości Trzciana

OGŁOSZENIE

I przetarg pisemny nieograniczonym na dzierżawę nieruchomość położonej w miejscowości Trzciana

Wójt Gminy Świlcza

ogłasza I przetarg pisemny nieograniczonym na dzierżawę nieruchomość położonej w miejscowości Trzciana

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz. 2213)

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka o numerze ewidencyjnym 2666 i powierzchni 0,5586 ha, położona w Trzcianie, gmina Świlcza, województwo podkarpackie. Dla przedmiotowej działki, założona została księga wieczysta RZ1Z/00074510/3, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych.

Kształt działki nieregularny, niezagospodarowany najbliższe otoczenie stanowią użytki rolne klasa gruntu Lzr – PsIV, PsIV, RIII (grunt zadrzewiony i zakrzewione, pastwiska trwałe, grunty orne), dojazd do nieruchomości drogą gminną 137518 R.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z Uchwałą nr LXI/498/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości komunalnej stanowiącej własność Gminy Świlcza z przeznaczeniem do oddania w dzierżawę na cele rolnicze.

Okres dzierżawy: 5 lat

Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego : 350,00 zł. netto

Czynsz płatny będzie do 31 marca każdego roku , przy czym za rok dzierżawny uważa się rok od 1 marca do końca lutego roku następnego. Czynsz podlega waloryzacji według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług publikowany przez GUS poczynając od pierwszego roku dzierżawy.

Przetarg przeprowadza się w dwóch etapach:

Etap I – część jawna przetargu z udziałem oferentów – tj. otwarcie ofert, odczytanie nazwisk (nazw) i adresów oferentów oraz proponowane w ofertach stawki czynszu.

Etap II – analiza ofert pod kątem zgodności z warunkami zawartymi w ogłoszeniu o przetargu i ocena ofert w oparciu o wskazane w warunkach przetargu kryteria oraz wybór najkorzystniejszej oferty

Otwarcie ofert odbędzie się 24 maja 2023 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Świlcza pok. Nr 7 (sala posiedzeń).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w  wysokość 70,00 zł w kasie Urzędu Gminy pok. Nr 4, lub przelewem bankowym na konto w Banku Spółdzielczym w Głogowie Małopolskim Oddział w Świlczy, Nr 92 9159 1023 2005 5000 0026 0074 –w terminie do 18 maja2023 r. W tytule przelewu należy wpisać ”wadium – działka 2666 Trzciana”. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy Świlcza

Uczestnikowi przetargu , który przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego za pierwszy rok dzierżawy, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Złożenie pisemnej i kompletnej oferty
 2. Wniesienie wadium w wyznaczonym terminie
 3. Przedłożenie komisji przetargowej oryginału wpłaty wadium
 4. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestników przetargu.

Pisemne oferty na dzierżawę nieruchomości w zaklejonych kopertach z opisem ”Przetarg na dzierżawę działki nr 2666, miejscowość Trzciana” prosimy składać na dziennik podawczy pok. 205 sekretariat Urzędu Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza w terminie do 18 maja 2023 r.

Oferta powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko, adres oferenta lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot
 2. Datę sporządzenia oferty
 3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
 4. Oferowaną kwotę netto rocznego czynszu dzierżawnego
 5. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z projektem umowy dzierżawy i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
 6. Oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych i opublikowaniu informacji na tablicy ogłoszeń Gminy Świlcza oraz stronie internetowej www.bip.swilcza.com.pl, która zawiera dane (imię i nazwisko/nazwa firmy) dot. wyniku przetargu.
 7. Kopię dowodu wpłaty wniesionego wadium.

Protokół z przetargu stanowi podstawę zwarcia umowy dzierżawy, która zostanie zawarta najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku odstąpienia przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium przez niego wpłacone przepada na rzecz Gminy Świlcza.

Koszty geodezyjnego okazania granic przedmiotu dzierżawy na żądanie dzierżawcy ponosi dzierżawca.

Ogłoszenie o przetargu wraz z projektem umowy dzierżawy zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz w prasie codziennej ogólnokrajowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pon. 7:30 – 17.30, wt. – ptk.. 7: 30 – 15:00 w  siedzibie Urzędu Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza, pokój nr 9, tel.(17) 86 70 148.

Z up. Wójta
(-) mgr inż. Sławomir Styka
Zastępca Wójta

/PROJEKT UMOWY/

UMOWA DZIERŻAWY

Zawarta………. 2022 r. w Świlczy pomiędzy Gminą Świlcza, 36-072 Świlcza 168, REGON: 690582140, NIP: 517-00-45-613 zwaną dalej „Wydzierżawiającym”, reprezentowanym przez Wójta Gminy – Adama Dziedzica

a…………………..zamieszkałym/a…………. (Pesel………………..), zwanym dalej „Dzierżawcą”, o treści następującej:

§ 1.

 1. Wydzierżawiający oświadcza, iż jest właścicielem nieruchomości położonej w miejscowości Trzciana i oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2666 o powierzchni 0,5586 ha. Nieruchomość ma uregulowany stan prawny w księdze wieczystej RZ1Z/00074510/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2.

 1. Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy do używania i pobierania pożytków nieruchomości opisanej w § 1, określone na załączniku graficznym nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej umowy na cele związane z pozyskiwaniem traw i wypasem zwierząt.
  1. Wydanie przedmiotu dzierżawy nastąpi na podstawie protokołu stwierdzającego jego stan oraz granice.

§ 3.

 1. Dzierżawca jest zobowiązany wykonywać dzierżawę zgodnie z wymogami prawidłowej gospodarki.
 2. Umowa niniejsza nie stanowi tytułu prawnego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych na nieruchomościach stanowiących przedmiot dzierżawy (nie daje prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego).

§ 4.

 1. Tytułem używania przedmiotu dzierżawy Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu czynsz w wysokości………….zł (słownie: …………..złotych ), za rok dzierżawny, przy czym przez „rok dzierżawny” rozumie się okres od 1 marca do końca lutego roku następnego.
 2. Czynsz płatny jest z góry, do 31 marca każdego kolejnego roku dzierżawnego za ten rok, w kasie Urzędu Gminy Świlcza lub na rachunek Wydzierżawiającego w Banku Spółdzielczym w Głogowie Małopolskim Oddział w Świlczy Nr 69 9159 1023 2005 5000 0026.
 3. Jako decydującą dla oceny zachowania terminu płatności czynszu realizowanego na rachunek Wydzierżawiającego, uważa się datę wpływu środków na ten rachunek.
 4. Za pierwszy rok dzierżawy Dzierżawca zapłaci czynsz dzierżawny w wysokości proporcjonalnej do czasu używania przedmiotu dzierżawy tj……………..zł (słownie…………… złotych) w terminie do …………….. 2022 r.
 5. W razie opóźnienia w zapłacie czynszu, Dzierżawca jest obowiązany zapłacić Wydzierżawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu płatności, o którym mowa w ust. 2.
 6. Dzierżawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów związanych z podatkiem
  od nieruchomości.
 7. Strony umowy zgodnie wyłączają prawo Dzierżawcy żądania obniżenia czynszu z powodu ewentualnego zmniejszenia się jego przychodów z przedmiotu dzierżawy.
 8. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo podwyższania – poczynając od I roku i nie częściej niż jeden raz w roku dzierżawnym – wysokości czynszu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony (na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) za rok poprzedni w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w formie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacja ta nie stanowi zmiany warunków niniejszej umowy i jest wiążąca dla Stron poczynając od czynszu należnego za rok dzierżawny, w którym Wydzierżawiający powiadomił pisemnie Dzierżawcę o nowej wysokości czynszu, pod warunkiem jednakże, że powiadomienie to zostało Dzierżawcy doręczone nie później, niż do upływu terminu płatności, o którym mowa w ust. 2.

§ 5.

Bez zgody Wydzierżawiającego, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej, Dzierżawca nie może:

 1. oddawać przedmiotu dzierżawy w całości lub w części osobom trzecim do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać,
 2. zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy,
 3. czynić na przedmiot dzierżawy nakładów poza koniecznymi, związanymi ze zwykłym korzystaniem z rzeczy.

§ 6.

 1. Dzierżawca obowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym, bez uprzedniego wezwania, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia dzierżawy,
  z zastrzeżeniem ust. 5.
 2. Z wydania przez Dzierżawcę przedmiotu dzierżawy w związku z zakończeniem dzierżawy, zostanie sporządzony protokół.
 3. W przypadku nie wydania nieruchomości po zakończeniu dzierżawy, Dzierżawca uiści na rzecz Wydzierżawiającego wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, naliczone według 200% stawki rocznej ostatnio obowiązującej wysokości czynszu, stosownie do okresu tego korzystania.
 4. Po zakończeniu dzierżawy, Wydzierżawiający nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek nakładów poniesionych przez Dzierżawcę na dzierżawioną nieruchomość.
 5. Dzierżawca nie jest odpowiedzialny za zużycie przedmiotu dzierżawy będące następstwem prawidłowego używania.

§ 7.

Wydzierżawiający ma prawo – po uprzednim zawiadomieniu Dzierżawcy i przy jego udziale – dokonywać okresowych kontroli używania przedmiotu dzierżawy zgodnie z niniejszą umową.

§ 8.

 1. Wydzierżawiającemu służy prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, w przypadku:
 1. opóźnienia się Dzierżawcy z zapłatą czynszu wynoszącego co najmniej dwa miesiące w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 2,
 2. oddania przedmiotu dzierżawy w poddzierżawę albo do bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody Wydzierżawiającego,
 3. używania przedmiotu dzierżawy w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem,
 4. dwukrotnej, udokumentowanej odmowy poddania się kontroli, o której mowa w § 7.
 1. Z zastrzeżeniem ust.3 strony mogą wypowiedzieć dzierżawę na sześć miesięcy naprzód na koniec roku dzierżawnego.
 2. Wydzierżawiający może wypowiedzieć dzierżawę za uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniem dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli przedmiot dzierżawy stanie się mu niezbędny dla realizacji celów publicznych w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, których nie można było przewidzieć wdacie zawierania niniejszej umowy i których realizacja będzie niemożliwa w warunkach dalszego trwania dzierżawy, lub z innych ważnych przyczyn, w szczególności w razie podjęcia przez Radę Gminy Świlcza uchwały dotyczącej zgody na sprzedaż nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy.
 3. Rozwiązanie umowy wymaga dla swej ważności złożenia drugiej Stronie oświadczenia na piśmie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

§9.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z informacją o zasadach przetwarzania danych, która stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§ 10.

Umowa zostaje zawarta na okres 5 lat poczynając od dnia………………………

§ 11.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12.

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 13.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYDZIERŻAWIAJĄCY: DZIERŻAWCA:

………………………………….. …………………………….

Załącznik nr 2 do umowy

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kto wykorzystuje dane: Gmina Świlcza. Kontakt: Świlcza 168, 36-072 Świlcza, numer telefonu: +48 17 86 70 100, adres email: ug.swilcza@intertele.pl. Pytania, wnioski, kontakt z inspektorem ochrony danych: iod-kontakt@swilcza.com.pl. Cel wykorzystania: ustalenie warunków umownych; zawarcie i wykonanie umowy; ustalenie i dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami związanymi z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. Przysługujące prawa: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Polityka prywatności: http://swilcza.com.pl/, zakładka „Klauzula informacyjna”.

Prawo do sprzeciwu: przysługuje w przypadku danych osobowych wykorzystywanych w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Z prawa do sprzeciwu można skorzystać w dowolnym momencie. Złożenie sprzeciwu skutkuje czasowym zatrzymaniem działań związanych z dochodzeniem i obroną roszczeń. Działania wstrzymuje się do momentu dokonania oceny sprzeciwu. Sprzeciw należy uzasadnić, aby można było dokonać jego oceny – nieuzasadniony lub źle uzasadniony sprzeciw zostanie odrzucony. Sprzeciw zostanie uwzględniony, jeżeli przyczyny jego wniesienia będą ważniejsze, niż

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Mieroszowa informuje, że został wywieszony wykazy nr 59 nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Z A W I A D O M I E N I E

OGŁOSZENIE STAROSTY TATRZAŃSKIEGO

ZAWIADOMIENIE