Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
I przetarg ustny nieograniczony

OGŁOSZENIE

I przetarg ustny nieograniczony

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1899 z późn. zm.), § 3 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021r. Poz. 2213).

Wójt Gminy Kobylnica ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylnica

Lp.Położenie nieruchomości ————– Nr Księgi WieczystejOznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów, ————- powierzchnia i użytek gruntowyOpis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz sposób jej zagospodarowania
Cena wywoławcza

Wadium —————- Proponowane minimalne postąpienie
1.obr. Sycewice ————— SL1S/00032834/7działka nr 50/3 ————- pow. 0.0921 ha BpDziałka o kształcie trapezu prostokątnego i płaskim ukształtowaniu terenu. W stanie obecnym teren ten jest nieużytkowany, porośnięty niekoszoną trawą. Nieruchomość posiada dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz do drogi publicznej poprzez drogę nieurządzoną.
Nieruchomość nie jest obciążona prawami ani roszczeniami osób trzecich.
Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylnica – jednostka planu 10UM z przeznaczeniem podstawowym: zabudowa usługowo-mieszkaniowa.
50.000,00 zł + podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień sprzedaży


5.000,00 zł
—————-
500 zł
2.obr. Sycewice ————— SL1S/00032834/7działka nr 50/4 ————- pow. 0.0912 ha Bp Działka o prostokątnym kształcie i płaskim ukształtowaniu terenu. W stanie obecnym teren ten jest nieużytkowany, porośnięty niekoszoną trawą. Nieruchomość posiada dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz do drogi publicznej poprzez drogę nieurządzoną. Nieruchomość nie jest obciążona prawami ani roszczeniami osób trzecich.
Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylnica – jednostka planu 10UM z przeznaczeniem podstawowym: zabudowa usługowo-mieszkaniowa.
50.000,00 zł + podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień sprzedaży


5.000,00 zł
—————-
500 zł


3.
obr. Sycewice ————— SL1S/00032834/7działka nr 50/5 ————- pow. 0.0920 ha BpDziałka o prostokątnym kształcie i płaskim ukształtowaniu terenu. W stanie obecnym teren ten jest nieużytkowany, porośnięty niekoszoną trawą. Nieruchomość posiada dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz do drogi publicznej poprzez drogę nieurządzoną.
Nieruchomość nie jest obciążona prawami ani roszczeniami osób trzecich.
Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylnica – jednostka planu 10UM z przeznaczeniem podstawowym: zabudowa usługowo-mieszkaniowa.

50.000,00 zł + podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień sprzedaży


5.000,00 zł
—————-
500 zł

Termin przetargu:

  1. działka nr 50/3 – 24 lutego 2023 r. godz. 900
  2. działka nr 50/4 – 24 lutego 2023 r. godz. 1000
  3. działka nr 50/5 – 24 lutego 2023 r. godz. 1100

Miejsce przetargu – Urząd Gminy Kobylnica ul. Główna 20, Budynek B, pokój nr 18- sala narad

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Kobylnica nr 94 9317 0002 0090 0733 2000 0020 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Sławnie najpóźniej do dnia 20 lutego 2023 r.(za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto). Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz działkę której wpłata dotyczy.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu oraz zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylnica w pokoju nr 5 Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kobylnica lub na stronie internetowej www.kobylnica.pl w zakładce – dla inwestora, planowanie przestrzenne.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

1) w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego; W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość.

2) w przypadku spółek cywilnych uczestniczących w przetargu winny być one reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem potwierdzającym tożsamość i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej, posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej;

3) w przypadku podmiotu który podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym, który będzie uczestnikiem przetargu, winien być reprezentowany przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w KRS. Osoba ta lub osoby powinny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika reprezentującego podmiot podlegającego wpisowi w KRS za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w KRS.

4) pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się uczestnika ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym, w tym treścią księgi wieczystej, dotyczącej przedmiotu przetargu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku jego uchylania się od zawarcia umowy notarialnej, ulega przepadkowi na rzecz zbywającego. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się w terminie 7 dni roboczych od daty zamknięcia przetargu. Warunkiem terminowego zwrotu wadium jest podanie numeru konta, na które ma być ono zwrócone.

Ustalenie terminu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Cena nieruchomości ustalona w przetargu będzie podlegała zapłacie na wskazany przez zbywcę rachunek bankowy przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy. Koszty związane z podpisaniem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kobylnica, ul. Główna 20, pokój nr 21 lub telefonicznie pod nr tel. 059 842-90-70 wew. 240 oraz na stronie internetowej www.kobylnica.pl.

UWAGA: Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionych przyczyn.

z up. Wójta Gminy Kobylnica

Anna Gliniecka Woś

Zastępca Wójta Gminy

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.