Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
I przetarg ustny nieograniczony na najem boksu garażowego, oznaczonego  numerem 5 powierzchni 16,46 m2, położonego na terenie gminy Kurów, obręb Klementowice

OGŁOSZENIE

I przetarg ustny nieograniczony na najem boksu garażowego, oznaczonego  numerem 5 powierzchni 16,46 m2, położonego na terenie gminy Kurów, obręb Klementowice

Puławy, dnia 19 lipca 2022 r.

ZN.6845.94.2022.ZP

ZARZĄD POWIATU PUŁAWSKIEGO

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały Nr 919/2022  Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 412/9 o pow. 0,1759 ha, położonej na terenie gminy Kurów, obręb Klementowice, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, w części przeznaczonej do oddania w najem do 5 lat w trybie przetargowym, ogłasza:

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na najem boksu garażowego, oznaczonego  numerem 5 o powierzchni 16,46 m2, zlokalizowanego
w budynku stanowiącym kompleks pięciu boksów garażowych, usytuowanym  na nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 412/9 o pow. 0,1759 ha, położonej na terenie gminy Kurów, obręb Klementowice, stanowiącej współwłasność Powiatu Puławskiego.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1P/00090407/5.

 1. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU NAJMU

Boks garażowy oznaczony numerem 5 o powierzchni 16,46 m2, zlokalizowany jest w budynku stanowiącym kompleks pięciu boksów garażowych, usytuowanym na nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 412/9 o pow. 0,1759 ha, położonej na terenie gminy Kurów, obręb Klementowice, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego.

Na podstawie zaświadczenia Wójta Gminy Kurów znak PP.6727.114Z.2022 z dnia 20 czerwca 2022 roku, działka o numerze ewidencyjnym 412/9 usytuowana w miejscowości Klementowice, zgodnie
z uchwałą nr XXVI/271/2018 Rady Gminy Kurów z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kurów – etap II (Dz. U.
z 2018 r., poz. 3154), położona jest w terenie zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczanym w planie symbolem 95 U, MN oraz w granicach Wąwolnickiego Parku Agroekologicznego.

Rada Gminy Kurów nie podjęła uchwały na podstawie art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 roku
o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485).

II.DANE DOTYCZĄCE CENY WYWOŁAWCZEJ, WADIUM   I POSTĄPIENIA

1.Cena wywoławcza wysokości miesięcznego czynszu najmu za boks garażowy nr 5 wynosi 46,00 zł netto;

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zostanie zastosowana stawka obowiązująca
w dacie zawarcia umowy.  

2.W tytule przelewu powinna być zawarta informacja o numerze boksu garażowego np. „Wadium na boks garażowy nr 5 w Klementowicach”.

3.Wadium w pieniądzu PLN wynosi – 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100). Wadium należy wpłacać na rachunek Starostwa Powiatowego w Puławach al. Królewska 19, w Lubelskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Końskowoli nr 88 8741 0004 0007 6858 2000 0060 w ten sposób, aby uznanie rachunku tj. wpłata środków na rachunek Starostwa Powiatowego w Puławach nastąpiło nie później niż na 3 dni przed przetargiem, tj. do dnia 8 sierpnia 2022 roku.

W tytule przelewu należy podać numer boksu garażowego, którego wadium dotyczy. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, na podstawie pisemnego wniosku, w którym wskazana będzie forma zwrotu wadium tj. gotówka lub przelew na wskazany numer rachunku bankowego.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet wylicytowanej ceny w dniu podpisania umowy najmu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Wynajmującego.

Wadium wpłacone przez osobę trzecią wniesione na rzecz innej osoby, prócz wpisania numeru boksu garażowego,  winno w tytule wskazywać osobę na rzecz której zostało wniesione.

4.Wysokość jednego postąpienia,  nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych, ustalają uczestnicy przetargu.

5.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej uczestniczyć w obrocie towarem. Osoby reprezentujące osoby fizyczne lub prawne powinny posiadać stosowne pełnomocnictwa udzielone na piśmie. Brak pełnomocnictwa eliminuje reprezentanta z udziału w licytacji.

III.DANE DOTYCZĄCE TERMINU I MIEJSCA PRZETARGU

 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem boksu garażowego nr 5 o pow. 16,46 m2, odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2022 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy al. Królewskiej 19 w sali nr 103 o godz. 9:00.
 2. Przetarg poprowadzi Komisja przetargowa powołana Uchwałą Zarządu Powiatu Puławskiego.
 3. W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu ogłoszenia przetargu dopuszcza się zmianę miejsca (numeru sali) przeprowadzenia przetargu. IV.DANE DOTYCZĄCE PRZETARGU
 1. Przed przystąpieniem do przetargu Komisji przetargowej należy przedstawić:
 2. ważny dokument potwierdzający tożsamość,
 3. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu (wzór stanowi zał. nr 2
  do ogłoszenia),
 4. pisemne oświadczenie, dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych  przez Starostwo Powiatowe w Puławach, w związku z postępowaniem przetargowym na najem boksów garażowych w Klementowicach, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e
  w związku z art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz art. 38 wyżej wymienionej ustawy z dnia
  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (wzór klauzuli informacyjnej stanowi zał. nr 3 do ogłoszenia),

Komisja Przetargowa biorąc pod uwagę fakt, że nie każdy uczestnik przetargu może dysponować warunkami technicznymi by stosowne oświadczenia wydrukować samodzielnie, każdorazowo dysponuje gotowymi drukami oświadczeń do podpisania.

ponadto w przypadku:

 • podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa;
 • małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu i zawarcie umowy najmu.
 • Komisja przetargowa weźmie pod uwagę ofertę z najwyższą zaoferowaną ceną. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 • Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy najmu. V.INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA
 1. Zarząd Powiatu Puławskiego może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację do publicznej wiadomości.
 2. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r.  poz. 2213).
 3. Najemca będzie opłacał miesięczny czynsz najmu w wysokości ustalonej w wyniku przetargu powiększony o obowiązującą  stawkę VAT w terminie płatny do 20 dnia każdego miesiąca.

Zasady aktualizacji opłat – stawki czynszu podlegają bieżącej waloryzacji z dniem 1 kwietnia każdego roku kalendarzowego według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. W przypadku kiedy z ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego będzie wynikała deflacja, wysokość czynszu nie będzie zmieniana o jej wysokość.

 • Najemca zobowiązany będzie utrzymać czystość i porządek najmowanego boksu garażowego oraz najbliższego otoczenia.
 • Wynajmujący zastrzega, że w umowie, która zostanie zawarta z wyłonionym w postępowaniu przetargowym podmiotem znajdą się postanowienia uprawniające Wynajmującego do rozwiązania umowy najmu  bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku zmiany sposobu wykorzystywania nieruchomości, wykorzystywania jej w sposób niezgodny
  z przeznaczeniem albo w sposób uciążliwy dla pozostałych Najemców, bądź środowiska.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargów udziela Wydział Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, pok. 103, tel. (81) 886-11-62.

Treść ogłoszenia znajduje się na stronie www.pulawy.powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec