Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

169/2024

z dnia

17.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Jakubowice Konińskie

OGŁOSZENIE

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Jakubowice Konińskie

STAROSTA LUBELSKI

REPREZENTUJĄCY SKARB PAŃSTWA

Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE PRZY UL. SPOKOJNEJ 9

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Jakubowice Konińskie jednostka ewidencyjna Niemce,

stanowiącej działkę nr 348/55 o pow. 0,0558 ha

I. Przedmiot przetargu (opis nieruchomości):

Nieruchomość będąca własnością Skarbu Państwa, położona w obrębie ewidencyjnym Jakubowice Konińskie jednostka ewidencyjna Niemce, stanowiąca działkę nr 348/55 o pow. 0,0558 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku prowadzi księgę wieczystą nr LU1S/00044296/8.

Działka nr 348/55 jest niezabudowana, nieużytkowana, zadrzewiona, zakrzaczona. Działka jest położona poza miejscowością, wśród działek głównie niezabudowanych, w sąsiedztwie obwodnicy Lublina, najbliższa zabudowa jednorodzinna w odległości 80-100 m, dojazd drogą asfaltową. Uzbrojenie nieruchomości: brak, w zasięgu wodociąg przebiegający wzdłuż południowej granicy działki, telefon przebiegający wzdłuż północnej granicy działki, gazociąg oraz energia elektryczna – w odległości około 80-100 m.

Nieruchomości jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

II. 1. Wartość szacunkowa nieruchomości: 5600,00 (netto).

  1. Cena wywoławcza nieruchomości: 6888,00 zł (brutto).
  1. Starosta Lubelski ustala wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. w wysokości 344,40 zł.
  1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie w dniu 21.03.2023 r. o godz. 9.00w sali konferencyjnej na parterze.
  1. Funkcja nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka położona jest w obszarze oznaczonym symbolem ZI- teren zieleni izolacyjnej z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej.

IV. Termin wniesienia ceny sprzedaży: przed zawarciem aktu notarialnego.

V. Wadium należy wnieść przelewem na rachunek Starostwa Powiatowego w Lublinie: Bank Millennium S.A. Nr 02 1160 2202 0000 0002 8307 2085 na którym musi znaleźć się najpóźniej w dniu 16.03.2023 r.Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości.

VI.W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

VII. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

VIII. Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty i ciężary związane z zawarciem umowy sprzedaży.

IX. Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2021 r., poz. 2213).

X. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Starostwa w pok. 101, budynek A, (w dni robocze w godz. 7.30-15.30 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty – telefon: 81 52 86 661).

Starosta Lubelski

Zdzisław Antoń

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.