Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

109/2024

z dnia

18.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7156
/
/
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 4 m. Nidzica,

OGŁOSZENIE

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 4 m. Nidzica,

Nidzica, 26 sierpnia 2022 r.

GMKR.6840.4.2022

BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 4 m. Nidzica,

KW OL1N/00009494/4, oznaczonej jako działka numer:

62/12 o pow. 0,2823 ha, opis użytku B. Nieruchomość położona na obrzeżach centrum miasta Nidzica,
przy ul. Kajki. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa handlowo-usługowa, mieszkaniowa wielorodzinna oraz tereny niezabudowane. Działka posiada dostęp do drogi publicznej gminnej Nr 190571 N – ul. Kajki. Dojazd ulicą o nawierzchni asfaltowej. Kształt działki regularny, korzystny do zagospodarowania. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkami garażowymi. Zgodnie z mapą zasadniczą na terenie działki znajduje się przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne. Uwidoczniona jest również przebiegająca przez nieruchomość sieć elektroenergetyczna wraz ze słupami energetycznymi oraz bezodpływowy zbiornik na ścieki. Znajdujący się na działce budynek mieszkalny o pow. użytkowej 77,51 m2 to wolnostojący budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej w 1904 r. Fundamenty murowane z kamienia. Dach konstrukcji drewnianej kryty papą. Strop drewniany. Schody drewniane. Elewacja oraz tynki wewnętrzne cementowo-wapienne. Stolarka drzwiowa drewniana. Stolarka okienna drewniana i PCV. Budynek wyposażony
w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Ogrzewanie z pieca kaflowego. Budynek o dużym stopniu zużycia – zły stan techniczny. W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia i ubytki. Liczne uszkodzenia i spękania tynków, nierówne podłogi z licznymi ubytkami, stara instalacja elektryczna, liczne zalania ścian i stropów, brak ocieplenia.

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem D-94MWU przeznaczonym zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego dopuszcza się lokalizację wyłącznie usług podstawowych
w formie lokali wbudowanych w parterze budynków mieszkalnych oraz w budynkach wolnostojących. Szczegółowe ustalenia dotyczące przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy nieruchomości zawiera ww. miejscowy plan dostępny na stronie internetowej: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Plany, strategie, opracowania.

Nieruchomość nie jest obciążona. Nieruchomość jest przedmiotem zobowiązań z uwagi na prowadzoną egzekucję z wniosku Gminy Nidzica, na podstawie tytułów wykonawczych zaopatrzonych w klauzulę wykonalności. Na dzień 15.09.2022 r. zaplanowane są przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
w Nidzicy czynności zmierzające do opuszczenia, opróżnienia i wprowadzenia wierzyciela tj. Gminy Nidzica w posiadanie nieruchomości o pow. 18 m2, stanowiącej część działki nr 62/12.

Niezależnie od podanych wyżej informacji nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 534 200,00 zł (pięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście złotych 00/100).Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
z 2022 r. poz. 931 ze zm.). Podatek VAT obciąża kupującego według stanu prawnego na dzień sporządzenia aktu notarialnego.

Wadium w wysokości: 80 000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizatora przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Gminy Nidzica. Nabywca ponosi dodatkowe koszty w postaci kosztów notarialnych i opłat sądowych, płatnych w dniu podpisania umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się dnia 08 listopada 2022 roku o godzinie 1000w Urzędzie Miejskim
w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli w terminie do 03 listopada 2022 r. wpłacą na rachunek Gminy Nidzica w PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynienr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 wadium (w pieniądzu).

Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Gminynajpóźniej w dniu 03 listopada 2022 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą: dowód tożsamości oraz w przypadku małżeństw – pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

Osoba występująca w imieniu uczestnika przetargu powinna okazać się pełnomocnictwem upoważniającym ją do dokonywania czynności przetargowych. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Firmy lub Spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

W przypadku, gdy w wyniku przetargu, kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie wyłoniony cudzoziemiec wówczas jest on zobowiązany przed zawarciem umowy notarialnej do okazania zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i trybie określonym
w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. W przypadku nie przedłożenia wymaganego zezwolenia wpłacone wadium przepada, a przetarg zostaje unieważniony.

Okazanie punktów granicznych nieruchomości następuje na wniosek przyszłego właściciela
w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od podpisania aktu notarialnego. Po tym terminie okazanie granic nastąpi wyłącznie na koszt nabywcy.

Przetarg ma formę przetargu ustnego nieograniczonego i zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży
i dzierżawy oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem
89 625 07 44 do dnia 03 listopada 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 599/24 Burmistrza Knyszyna z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy na okres 1 roku

Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy o łącznej powierzchni 0,4126 ha, złożonych z niezabudowanych działek o numerach ewidencyjnych:  4228/6 o pow. 0,1533 ha, 4228/9  o pow. 0,1165 ha, 4228/12 o pow. 0,1428 ha   nr KW KR1W/00092115/0

Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO