Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6614
/
/
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 5 m. Nidzica,

OGŁOSZENIE

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 5 m. Nidzica,

Nidzica, 22 sierpnia 2022 r.

GMKR.6840.31.2022

BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 5 m. Nidzica,

KW OL1N/00015587/8, oznaczonej jako działka numer:

230 o pow. 0,1527 ha, opis użytku: Bi 0,1514 ha, W 0,0013 ha. Nieruchomość zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi w zwartej zabudowie, położona na obrzeżach centralnej strefy miasta Nidzica, przy ul. Rataja. Najbliższe otoczenie stanowi Przychodnia Obwodowa w Nidzicy oraz zabudowa handlowo-usługowa. Działka posiada dostęp do drogi publicznej gminnej Nr 190585 N – ul. Rataja. Kształt działki regularny, korzystny do zagospodarowania. Nieruchomość położona na terenie wyposażonym w pełną infrastrukturę techniczną. Wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega sieć elektroenergetyczna. Przez działkę, w południowo-zachodniej jej części, przebiega rów melioracyjny. Gmina Nidzica posiada pozwolenie wodnoprawne – ostateczną decyzję znak: WA.ZUZ.1.421.202.2019.MW Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 9.10.2019 r. na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z istniejącej kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego istniejącym wylotem zlokalizowanym na działce. Uregulowanie sprawy związanej z obowiązkiem Gminy Nidzica, wynikającym z pozwolenia wodnoprawnego nastąpi poprzez ustanowienie przy sprzedaży nieruchomości, nieodpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przejścia
i przejazdu przez działkę, w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków nałożonych w pozwoleniu wodnoprawnym, tj. utrzymania na koszt Gminy Nidzica, przez okres trwania pozwolenia wodnoprawnego (pozwolenie wydane na okres 20 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna) oraz kolejnych pozwoleń wodnoprawnych rowu melioracyjnego, w stanie zapewniającym właściwe odprowadzanie tych wód. Ponadto służebność gruntowa polegać będzie na powstrzymaniu się przez każdoczesnego właściciela nieruchomości obciążonej od wszelkich działań zakłócających stosunki wodne oraz uniemożliwiających lub ograniczających dostęp do rowu melioracyjnego. Służebność gruntowa obciążać będzie każdoczesnego właściciela działki położonej w obrębie 5 m. Nidzica, oznaczonej numerem 230.

Znajdujące się na działce budynki mieszkalne to: 1) budynek o pow. zabudowy 198,00 m2, wolnostojący, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej w 1928 r. Fundamenty murowane z kamienia. Dach konstrukcji drewnianej kryty papą. Strop drewniany. Schody drewniane. Elewacja oraz tynki wewnętrzne cementowo-wapienne. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Ogrzewanie z pieców kaflowych. Budynek o dużym stopniu zużycia technicznego. Występują liczne uszkodzenia i spękania tynków, nierówne podłogi z licznymi ubytkami, stara instalacja elektryczna, liczne zalania ścian i stropów, brak ocieplenia.
2) budynek o pow. zabudowy 148,00 m2, wolnostojący, częściowo dwukondygnacyjny, częściowo parterowy, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej w 1928 r. Fundamenty murowane z kamienia. Dach konstrukcji drewnianej kryty papą. Strop drewniany. Schody drewniane. Elewacja oraz tynki wewnętrzne cementowo-wapienne. Stolarka okienne i drzwiowa drewniana. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Ogrzewanie z pieców kaflowych. Budynek o dużym stopniu zużycia technicznego. Występują liczne uszkodzenia i spękania tynków, nierówne podłogi z licznymi ubytkami, stara instalacja elektryczna, liczne zalania ścian i stropów, brak ocieplenia.

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem D-15UM przeznaczonym pod zabudowę usługowo-mieszkaniową. Dopuszcza się wyłącznie działalność usługową nieuciążliwą, nie powodującą pogorszenia warunków użytkowania terenów i obiektów sąsiednich, w szczególności lokali mieszkalnych. Zgodnie z rysunkiem planu nieruchomość położona na terenie o skomplikowanych warunkach gruntowych.

Szczegółowe ustalenia dotyczące przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy nieruchomości zawiera ww. miejscowy plan dostępny na stronie internetowej: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Plany, strategie, opracowania.

W dziale III księgi wieczystej – prawa, roszczenia i ograniczenia widnieje zapis dotyczący ograniczonego prawa rzeczowego – odpłatnej nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz Energa-Operator Spółka Akcyjna w Gdańsku, Oddział w Olsztynie polegająca na udostępnieniu działki nr 9/8 (z podziału której powstała m.in. działka nr 9/16, a w następstwie działka nr 230) o powierzchni 0,3501 ha w celu wybudowania na niej urządzenia tj. YAKY 4×120 mm2 L-256 m, prawie budowy, przejścia i przejazdu oraz przechodu urządzeń elektroenergetycznych opisanych wyżej przez wymienioną działkę, udostępnieniu działki w celu wykonywania prac eksploatacyjnych, usuwania awarii i wymiany urządzeń elektroenergetycznych. Przez działkę nr 230 nie przebiegają ww. urządzenia elektroenergetyczne.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Niezależnie od podanych wyżej informacji nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 649 500,00 zł (sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100).Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
z 2022 r. poz. 931 ze zm.). Podatek VAT obciąża kupującego według stanu prawnego na dzień sporządzenia aktu notarialnego.

Wadium w wysokości: 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100).

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizatora przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Gminy Nidzica. Nabywca ponosi dodatkowe koszty w postaci kosztów notarialnych i opłat sądowych, płatnych w dniu podpisania umowy notarialnej. Koszty notarialne i opłaty sądowe w części dotyczącej ustanowienia służebności gruntowej ponosi Gmina Nidzica.

Przetarg odbędzie się dnia 25 października 2022 roku o godzinie 1000w Urzędzie Miejskim
w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli w terminie do 20 października 2022 r. wpłacą na rachunek Gminy Nidzica w PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynienr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 wadium (w pieniądzu).

Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Gminynajpóźniej w dniu 20 października 2022 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą: dowód tożsamości oraz w przypadku małżeństw – pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

Osoba występująca w imieniu uczestnika przetargu powinna okazać się pełnomocnictwem upoważniającym ją do dokonywania czynności przetargowych. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Firmy lub Spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

W przypadku, gdy w wyniku przetargu, kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie wyłoniony cudzoziemiec wówczas jest on zobowiązany przed zawarciem umowy notarialnej do okazania zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i trybie określonym
w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. W przypadku nie przedłożenia wymaganego zezwolenia wpłacone wadium przepada, a przetarg zostaje unieważniony.

Okazanie punktów granicznych nieruchomości następuje na wniosek przyszłego właściciela
w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od podpisania aktu notarialnego. Po tym terminie okazanie granic nastąpi wyłącznie na koszt nabywcy.

Przetarg ma formę przetargu ustnego nieograniczonego i zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży
i dzierżawy oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem
89 625 07 44 do dnia 20 października 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA