Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, działki stanowiącej własność Gminy Nidzica

OGŁOSZENIE

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, działki stanowiącej własność Gminy Nidzica

GMKR.6840.39.2022 Nidzica, 26 września 2023 r.

BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, działki stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 4 m. Nidzica,

KW OL1N/00014308/2, oznaczonej numerem:

300 o pow. 0,0402 ha, opis użytku: Bp. Nieruchomość niezabudowana położona w Nidzicy na zapleczu ul. Miłej, w strefie pośredniej miasta. Najbliższe otoczenie stanowi istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość nie stanowi samodzielnej działki budowalnej, dlatego też zostanie włączona do nieruchomości sąsiedniej, która komunikacyjnie obsługiwana jest z ulicy Miłej. Kształt działki regularny, prostokątny. Nieruchomość nie jest uzbrojona w elementy infrastruktury technicznej.

Nieruchomość nie jest obciążona. W dziale III księgi wieczystej widnieją zapisy dotyczące ustanowionych ograniczonych praw rzeczowych – służebności przesyłu. Ustanowione służebności nie dotyczą działki nr 300. Nieruchomość jest przedmiotem zobowiązań z uwagi na oddanie
w dzierżawę. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez dzierżawcę umowa dzierżawy zostanie rozwiązana przed dniem podpisania aktu notarialnego.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica uchwalonym Uchwałą nr LII/673/2022 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2022 r. poz. 2276) działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem C-99 MN przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Forma zabudowy: wolnostojąca i bliźniacza.

Szczegółowe ustalenia dotyczące przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy nieruchomości zawiera ww. miejscowy plan dostępny na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Plany, strategie, opracowania oraz nidzica.intergis.pl.

Sprzedaż nieruchomości zostanie przeprowadzona w formie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych. Brak dostępu do drogi publicznej uniemożliwia zagospodarowanie działki jako samodzielnej nieruchomości.

Niezależnie od podanych wyżej informacji nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych
i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy
i stanowi obszar jego ryzyka.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 26 112,90 zł (dwadzieścia sześć tysięcy sto dwanaście złotych 90/100) łącznie z podatkiem VAT 23% w kwocie 4 882,90 zł (cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote 90/100).

Wadium w wysokości: 4 000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100).

Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Gminy Nidzica.

Nabywca ponosi dodatkowe koszty w postaci kosztów notarialnych i opłat sądowych, płatnych
w dniu podpisania umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się dnia 07 listopada 2023 roku o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim
w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 16.

W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie do:

  1. 31 października 2023 r. wpłacą na rachunek Gminy Nidzica PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie nr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 wadium (w pieniądzu)
    w wysokości: 4000,00 (cztery tysiące złotych 00/100). Wadium powinno być wniesione
    z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy Nidzica najpóźniej w dniu 31 października 2023 roku – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
  2. 31 października 2023 r. złożą pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg: działka nr 300, obręb 4 m. Nidzica”. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta, oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku sąsiedztwa nieruchomości oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu
    i przyjęciu jego warunków bez zastrzeżeń. Skuteczne zgłoszenie uczestnictwa do przetargu może nastąpić wyłącznie przez wszystkie osoby będące współwłaścicielami nieruchomości.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nidzicy (http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacji i komunikaty) oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniu 03 listopada 2023 r.

Osoba występująca w imieniu uczestnika przetargu powinna okazać się pełnomocnictwem upoważniającym ją do dokonywania czynności przetargowych. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Okazanie punktów granicznych nieruchomości następuje na wniosek przyszłego właściciela
w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od podpisania aktu notarialnego. Po tym terminie okazanie granic nastąpi wyłącznie na koszt nabywcy.

Przetarg ma formę przetargu ustnego ograniczonego i zostanie przeprowadzony zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia
o przetargach

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem
89 625 07 44 do dnia 31 października 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy