Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

149/2024

z dnia

28.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7564
/
/
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

OGŁOSZENIE

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

Wójt Gminy Główczyce

ogłasza

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Główczyce

Obręb geodezyjny: Wolinia

Numer działki: 83/6

Numer księgi wieczystej: SL1S/00109525/9

Powierzchnia: 0,5643 ha

Cena wywoławcza: 2,82 kwintala pszenicy

Wadium: 50,00 złotych

Postąpienie minimalne: 0,5 kwintala pszenicy

Umowa dzierżawy na okres 3 lat.

Nieruchomość gruntowa użytkowana rolniczo.

W ewidencji gruntów użytki w działce opisane
są jako grunty orne – RIVa.

Roczny czynsz dzierżawny jest płatny jednorazowo do dnia 31 marca każdego roku. Pierwszy czynsz dzierżawny naliczany jest proporcjonalnie do okresu trwania dzierżawy w danym roku kalendarzowym
i płatny jednorazowo w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

Do wysokości czynszu doliczony będzie podatek VAT według stawki wynikającej
z obowiązujących w tym zakresie przepisów. Na dzierżawcy ciąży opłata podatku
od nieruchomości zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatku
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się dnia 10 października 2023 r. o godzinie 9.00 w siedzibie
Urzędu Gminy Główczyce, ul. Kościuszki 8.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wpłatę należy umieścić do dnia
4 października 2023 r. na konto Urzędu Gminy Główczyce nr 96 9315 1030 0030 2898 2000 0030
w Banku Spółdzielczym w Ustce. Wpłata winna być na koncie Urzędu Gminy najpóźniej
dnia 4 października 2023 r.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość
oraz dowód wpłaty wadium. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawnej.

Wójt Gminy Główczyce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Główczyce, pokój nr 14,
tel.: (59) 811 49 60.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych 

wykaz nieruchomości:

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości składających się z działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 211/6 i 212/2 oraz 211/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna.