Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

272/2023

z dnia

29.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4905
/
/
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę mienia komunalnego Gminy Żołynia

OGŁOSZENIE

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę mienia komunalnego Gminy Żołynia

Żołynia, dnia 10 luty 2023r.

WÓJT GMINY ŻOŁYNIA

Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę mienia komunalnego Gminy Żołynia

Przedmiotem przetargu jest niżej opisana nieruchomości wyszczególnione w wykazie z dnia 20.12.2022r..

L.pObręb/ położenieNr ewidencyjny Działki(nieruchomości)Użytki/ Powierzchnia/haPowierzchnia Ogółem w haStawka czynszu (zł)Wadium (zł)
1.Żołynia1942RVI 0,07 Ps VI 0,04 Lzr VI 0,030,1430zł/rocznie
10

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka 1942 zlokalizowana jest obszarze oznaczono RL – Obszary wskazane do zalesiania. Działka o kształcie regularnym. Bez dostępu do drogi publicznej. Sąsiedztwo stanowią użytki rolne i leśne.

Uzbrojenie: brak.

Sposób i termin zagospodarowania – dzierżawa na cele rolne.

Okres dzierżawy 10 lat.

Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca ponosi również inne opłaty, w tym opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 14.03.2023r. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego w Banku Spółdzielczym w Żołyni na numer rachunku: 69 9175 0000 2001 0001 6463 0010. Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia stosownej umowy dzierżawy.

Przetarg odbędzie się 17.03.2023r. o godz. 900w pok. 104Urzędu Gminy w Żołyni.

Termin do złożenie wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 31.01.2023 r. zgodnie z wywieszonym wykazem.

Informuje się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia. Szczegółowych informacji o dodatkowych warunkach przetargu można uzyskać w pok. 205 tut. Urzędu Gminy i pod telefonem 17 224 30 28 wew. 104.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni, tj. w dniach od 10.02.2023r.
do 13.03.2023 r. na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Żołynia

Piotr Dudek

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I N F O R M A C J A

Obwieszczenie Starosty Tatrzańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego pod znakiem AB.6740. 23.2023.ASS w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” nr K420043 Trybsz – Czarna Góra w miejscowości Czarna Góra – ETAP II. Rozbudowa drogi na odcinku od km 4+520,60 do km 4+572,70 – ul. Nadwodnia.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica,