Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę mienia komunalnego Gminy Żołynia

OGŁOSZENIE

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę mienia komunalnego Gminy Żołynia

Żołynia, dnia 10 luty 2023r.

WÓJT GMINY ŻOŁYNIA

Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę mienia komunalnego Gminy Żołynia

Przedmiotem przetargu jest niżej opisana nieruchomości wyszczególnione w wykazie z dnia 20.12.2022r..

L.pObręb/ położenieNr ewidencyjny Działki(nieruchomości)Użytki/ Powierzchnia/haPowierzchnia Ogółem w haStawka czynszu (zł)Wadium (zł)
1.Żołynia1942RVI 0,07 Ps VI 0,04 Lzr VI 0,030,1430zł/rocznie
10

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka 1942 zlokalizowana jest obszarze oznaczono RL – Obszary wskazane do zalesiania. Działka o kształcie regularnym. Bez dostępu do drogi publicznej. Sąsiedztwo stanowią użytki rolne i leśne.

Uzbrojenie: brak.

Sposób i termin zagospodarowania – dzierżawa na cele rolne.

Okres dzierżawy 10 lat.

Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca ponosi również inne opłaty, w tym opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 14.03.2023r. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego w Banku Spółdzielczym w Żołyni na numer rachunku: 69 9175 0000 2001 0001 6463 0010. Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia stosownej umowy dzierżawy.

Przetarg odbędzie się 17.03.2023r. o godz. 900w pok. 104Urzędu Gminy w Żołyni.

Termin do złożenie wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 31.01.2023 r. zgodnie z wywieszonym wykazem.

Informuje się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia. Szczegółowych informacji o dodatkowych warunkach przetargu można uzyskać w pok. 205 tut. Urzędu Gminy i pod telefonem 17 224 30 28 wew. 104.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni, tj. w dniach od 10.02.2023r.
do 13.03.2023 r. na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Żołynia

Piotr Dudek

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy