Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

149/2024

z dnia

28.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7564
/
/
I publiczny przetarg ustny ograniczony

OGŁOSZENIE

I publiczny przetarg ustny ograniczony

O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213), w związku z zarządzeniem Nr 1360/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne

Burmistrz Namysłowa ogłasza

I publiczny przetarg ustny ograniczony

na dzierżawę

nieruchomości przeznaczonej na cele rolne, stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej
w miejscowości:

 1. Ziemiełowice, obejmującej działkę nr 69/1 k.m. 2, dla której Sąd Rejonowy
  w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00042061/1, o powierzchni 0,4900 ha,
  w tym: ŁIII – 0,4900 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: ZI.6R – teren rolniczy. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 156,80 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć 80/100). Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 15,68 zł (słownie: piętnaście 68/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu 27 października 2023 r. o godzinie 09:00
  w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).
 2. Ziemiełowice, obejmującej działkę nr 71 k.m. 2, dla której Sąd Rejonowy
  w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00060947/8, o powierzchni 1,6400 ha, w tym: RV – 0,7200 ha, ŁIII – 0,9200 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: ZI.6R – teren rolniczy. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 452,80 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa 80/100). Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 45,28 zł (słownie: czterdzieści pięć 28/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu 27 października 2023 r. o godzinie 09:30 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).
 3. Ziemiełowice, obejmującej działkę nr 147/9 k.m. 2, dla której Sąd Rejonowy
  w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00041473/5, o powierzchni 0,4700 ha,
  w tym: RIIIa – 0,3700 ha, RIIIb – 0,1000 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: ZI.7R – teren rolniczy. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 197,40 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem 40/100). Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium
  w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 19,74 zł (słownie: dziewiętnaście 74/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu 27 października 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).
 4. Żaba, obejmującej działkę nr 129/4 k.m. 1, dla której Sąd Rejonowy
  w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00078257/3, o powierzchni 1,3900 ha,
  w tym: RIVb – 0,3600 ha, ŁIII – 1,0300 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: Rp – teren gruntów ornych. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 462,80 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa 80/100). Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 46,28 zł (słownie: czterdzieści sześć 28/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu
  27 października 2023 r. o godzinie 10:30 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
  ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).
 5. Żaba, obejmującej działkę nr 152/4 k.m. 1, dla której Sąd Rejonowy
  w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00033887/1, o powierzchni 0,4800 ha,
  w tym: RIVb – 0,4000 ha, RV – 0,0800 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; Rp – teren użytków rolnych. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 165,60 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć 60/100). Podana cena jest ceną brutto.Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 16,56 zł (słownie: szesnaście 56/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu 27 października 2023 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).
 6. Żaba, obejmującej działkę nr 159/2 k.m. 1, dla której Sąd Rejonowy
  w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00078257/3, o powierzchni 1,0200 ha, w tym: RIVb – 0,5100 ha, RV – 0,2400 ha, PsIV – 0,2700 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: Rp – teren gruntów ornych, MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, MR – zabudowa zagrodowa. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 300,90 zł (słownie: trzysta 90/100). Podana cena jest ceną brutto Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 30,09 zł (słownie: trzydzieści 09/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu 27 października 2023 r. o godzinie 11:30 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).

Oferowane nieruchomości położone są w otoczeniu gruntów rolnych. Obecnie w/w działki obciążone są umowami dzierżawy do dnia 30.09.2023 r.

Udział w przetargach dotyczy osób, które złożyły wniosek o dzierżawę w/w nieruchomości
w terminie przewidzianym w zarządzeniu nr 1360/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia
21 lipca 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne.

Termin wpłaty wadium ustala się do dnia 24 października 2023 r.  przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Termin płatności czynszu za dzierżawę nieruchomości będzie określony w zawartej umowie dzierżawy. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż od dnia 31.10.2023 r. na okres 3 lat. W przypadku wycofania się z zawarcia umowy uczestnika, który wygrał przetarg, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w Biuletynie Informacji Publicznej tut. urzędu, w prasie i na tablicy ogłoszeń Wydziału Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami, budynek B, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 419-03-78 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 11 września 2023 r.

I Zastępca Burmistrz Namysłowa

dr Krzysztof Mucha

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych 

wykaz nieruchomości:

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości składających się z działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 211/6 i 212/2 oraz 211/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna.