Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

109/2024

z dnia

18.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7153
/
/
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza I ustny przetarg ograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza I ustny przetarg ograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej

I ustny przetarg ograniczony na zbycie

prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

działki nr 3066/176

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA–LESZCZYNY

ogłasza I ustny przetarg ograniczony na zbycie

prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

działki nr 3066/176

położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Dębieńsko

Przedmiot przetargu: prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Dębieńsko, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3066/176 o powierzchni 0,3985 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Rybniku prowadzi KW GL1Y/00155510/1 – dział III zawiera wpisy dotyczące służebności drogowych i gruntowej oraz prawa drogi, natomiast dział IV jest wolny od wpisów.

Nieruchomość położona jest w Czerwionce-Leszczynach, na północ od ul. Jesionka – dojazd prawnie nieuregulowany. Działka obejmuje obszar kształtem zbliżony do litery „L” o dł. ok. 48-172 m i szer. ok. 17-39 m. Obszar ten jest nieznacznie nachylony na północ. Działka ta była użytkowana rolniczo jako grunt orny. Nieruchomość nie posiada uregulowanego dostępu do uzbrojenia – najbliższe sieci odległe są o kilkadziesiąt metrów, przy czym ich doprowadzenie musi nastąpić przez nieruchomości osób trzecich.

Obszar nieruchomości objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/323/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia
9 lutego 2021 r. poz. 1055) – działka nr 3066/176 położona jest w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu 1PU).

Ze względu na brak dostępu do drogi publicznej oraz ograniczone możliwości jej zagospodarowania działka 3066/176 została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ograniczonego. Przetarg ogranicza się do innych niż Gmina właścicieli nieruchomości przyległych.

Cena wywoławcza: 279 000, 00netto (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy zł 00/100). Sprzedaż prawa do nieruchomości następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

Wadium: 45 000,00 (czterdzieści pięć tysięcy zł 00/100) wniesione w pieniądzu
do dnia 19.08.2022 r. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu oraz wpłata wadium
w wyznaczonym terminie jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9 w Czerwionce-Leszczynach, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.08.2022 r. o godzinie 10ºº na sali narad Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9

Tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9, w sposób zwyczajowo przyjęty w filii urzędu przy al. Św Barbary 6 opublikowane na stronach internetowych urzędu www.czerwionka-leszczyny.pl i Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz na stronie „Infopublikator.pl”.

Wszelkie informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Mienia i Geodezji Urzędu Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyn przy al. Św. Barbary 6 w Czerwionce-Leszczynach lub telefonicznie 32 429 59 93.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Załączniki:

  1. ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 3066/176 położonej
    w Czerwionce-Leszczynach, obr. Dębieńsko.
  2. mapa poglądowa.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Żołynia

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO