Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

146/2024

z dnia

25.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7532
/
/
II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę

OGŁOSZENIE

II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę

Nidzica, 31 lipca 2023 r.

GMKR.6845.140.2023

BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA

II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 150/1 o pow. 5034 m2, położoną w obrębie nr 7 Jabłonka gm. Nidzica, KW OL1N/00009659/9. Opis użytku: RV. Powierzchnia dzierżawy: 5034 m2.

Opis nieruchomości: Działka zlokalizowana w Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko – Ramuckiej oraz w granicach obszarów Natura 2000 Puszcza Napiwodzko – Ramucka PLB280007 oraz Ostoja Napiwodzko – Ramucka PLH280052. Teren niezabudowany z zadrzewieniem nadwodnym. Na wysokości działki istnieje zwarty, niezabudowany pas szuwaru o nienaruszonej ciągłości na długości ponad 100 m wzdłuż brzegów jeziora Omulew. Występujące na wysokości działki uwarunkowania przyrodnicze tworzą dogodne warunki do żerowania i rozrodu dla występujących i potencjalnych gatunków związanych z ekosystemem jeziora. Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała gmina Nidzica przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/424/2009 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 maja 2009r. (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2009 r. Nr 100 poz. 1604 ze zm.) nieruchomość położona jest w strefie zabudowy letniskowej II/ML.14 i obejmuje wydzielenie wewnętrzne oznaczone na rysunku planu symbolem 14/3.2 – teren powierzchni biologicznie czynnej. Dla tego wydzielenia obowiązuje zagospodarowanie w formie zieleni nieurządzonej pełniącej funkcję strefy ochronnej jeziora oraz zakaz zabudowy (§ 48 uchwały Nr XXXVIII/424/2009 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 maja 2009 r.). W myśl § 7 ust. 5 obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania środowiska przyrodniczego i utrzymania zróżnicowania biotycznego oraz dla kształtowania prawidłowych, ekologicznych warunków życia i wypoczynku, wyznacza się obszary osnowy ekologicznej. Na terenach zaliczonych do osnowy ekologicznej obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1) ochrona istniejących wartości i powiązań przyrodniczych;

2) zachowanie ciągłości przestrzennej i trwałości czasowej zasadniczych elementów środowiska;

3) zachowania zróżnicowania gatunkowego, równowagi ekologicznej i odnawialności zasobów środowiska

przyrodniczego. – zasady powyższe realizuje się poprzez ustalenia ogólne i szczegółowe dla poszczególnych terenów. Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, szeroko podejmującymi zagadnienia związane z przestrzennymi warunkami ochrony przyrody teren działki nr 150/1 obręb Jabłonka powinien zostać niezabudowany, gdyż stanowi część strefy ochronnej jeziora Omulew. Kontynuacją ładu przestrzennego są nakazy dotyczące zachowania zadrzewień porastających brzeg jeziora oraz roślinności szuwarowej.

W dziale III KW – prawa, roszczenia i ograniczenia widnieje zapis dotyczący ustanowienia odpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz Energa- Operator spółka akcyjna w Gdańsku oddział w Olsztynie polegającej na udostępnieniu działki nr 150/1 o powierzchni 0,5200 ha w celu budowy i eksploatacji złącza kablowo- pomiarowego o powierzchni 0,13 m2, prawie budowy, przejścia i przejazdu oraz przechodu urządzeń elektroenergetycznych opisanych wyżej przez wymienioną działkę, udostępnieniu działki w celu wykonywania prac eksploatacyjnych, usuwania awarii i wymiany urządzeń elektroenergetycznych. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości: teren powierzchni biologicznie czynnej.

Pierwszy przetarg na oddanie w dzierżawę przedmiotowej nieruchomości odbył się 24 lipca 2023 r.

Wywoławcza stawka rocznego czynszu netto za dzierżawę wynosi: 5 990,46 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 46/100). Wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Czynsz dzierżawny nie podlega aktualizacji w całym okresie obowiązywania umowy. Kwota czynszu będzie każdorazowo powiększana o podatek VAT, ustalony według obowiązującej stawki. Osoba wyłoniona jako Dzierżawca zobowiązana będzie uiszczać podatki związane z posiadanym przedmiotem dzierżawy.

Przetarg odbędzie się dnia 04 września 2023 roku o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli:

  1. w terminie do 29 sierpnia 2023 r. wpłacą w kasie Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub na rachunek Gminy NidzicaPKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie nr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 wadium (w pieniądzu) w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy najpóźniej w dniu 29 sierpnia 2023 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony;
  2. nie posiadają zaległości wobec Gminy Nidzica z tytułu należności cywilno-prawnych i podatkowych.

Uczestnik przetargu lub osoba go reprezentująca, powinien przedstawić członkom Komisji Przetargowej:

– dowód osobisty uczestnika przetargu lub osoby go reprezentującej,

– w razie potrzeby – pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania faktycznego uczestnika przetargu, które obejmuje umocowanie do dokonywania czynności przetargowych. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu,

– oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z warunkami przetargu,

– oświadczenie, że uczestnik przetargu nie posiada zaległości wobec Gminy Nidzica z tytułu należności cywilno-prawnych i podatkowych.

Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych powyżej skutkuje niedopuszczeniem uczestnika do przetargu.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę ustaloną jako Dzierżawca zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako dzierżawca uchyli się od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl/ w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy.

Dodatkowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 17 lub telefonicznie 89 625 07 45 do dnia 29 sierpnia 2023 roku.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Olszewnik przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ