Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

335/2023

z dnia

01.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

5729
/
/
II publiczny  przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 216 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy

OGŁOSZENIE

II publiczny  przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 216 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

o II publiczny  przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 216

położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy

Burmistrz Gminy Kietrz woj. opolskie ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej   

       niezabudowanej położonej w Ściborzycach Wielkich

1.Położenie i opis nieruchomościNieruchomość gruntowa, niezagospodarowana położona w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej. Na granicy północnej działki znajdują się pozostałości (ruiny) po starym budynku oraz ciek wodny. Teren nieużytkowany, na którym rosną wysokie drzewa i krzewy. Działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta o nieznacznych deniwelacjach i nachyleniu w kierunku drogi publicznej. Wg ewidencji gruntów i budynków działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp).
2.Oznaczenie geodezyjneDziałka oznaczona nr 216  k.m.2, Ściborzyce Wielkie o powierzchni 0,0548 ha
3.Numer księgi wieczystejOP1G/00021167/8,
4.Forma zbycia nieruchomościPrzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
5.Cena wywoławcza9 500,00 zł – zwolniona z podatku od towarów i usług
6.Termin i miejsce przetargu19 lipca 2022 r. godz. 11:00 Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1
7.WADIUM1 000,00 zł – do 13 lipca.2022 r. Datą wniesienia wadium, jest data uznania rachunku bankowego Gminy Kietrz.
8.Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy KietrzDla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz uchwalony uchwałą nr III/6/2014 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.Nieruchomość przeznaczona pod funkcje  zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności projektowane (30,3%), oznaczona symbolem MNUp oraz zabudowy  zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych, ukształtowane (69,7%), oznaczona symbolem RMu.Zagospodarowanie ściśle według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz.
9.Miejsce wywieszenia ogłoszeniaTablica ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu,przy ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz
10.Miejsce publikacji ogłoszeniaStrona internetowa Urzędu Miejskiego w Kietrzu  www.kietrz.pl. oraz Biuletyn Informacji Publicznej pod adresem www bip.kietrz.pl – „MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości” przetargi-ogłoszenia, a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach internetowych o zasięgu ogólnopolskim www.infopublikator.plwww.infoinwestycje.pl  oraz portalach internetowych branżowych w sekcji nieruchomości.
11.Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacjeUrząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1,Referat Gospodarki Nieruchomościami,pokój 7 lub 8, tel. 77 485 43 56 wew. 24 lub 25
e-mail: nieruchomosci@kietrz.pl

         I przetarg zorganizowany 26 kwietnia 2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników

        Kietrz, dnia 13 czerwca 2022r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarząd Powiat Ełckiego podaje do publicznej wiadomości, został wywieszony wykaz nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 41/4 o powierzchni 0,0060 ha, położonej w obrębie Sajzy, gmina Ełk, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarząd Powiat Ełckiego podaje do publicznej wiadomości, iż został wywieszony wykaz lokalu użytkowego nr 15 znajdującego się w budynku przy ul. Kilińskiego 36 w Ełku, położonym w obrębie 0003 Ełk 3 miasta Ełk, na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 3867 o powierzchni 0,1261 ha, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz okalu użytkowego nr 15 znajdującego się w budynku przyul. Kilińskiego 36 w Ełku, położonym w obrębie 0003 Ełk 3 miasta Ełk, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.