Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
II publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 227/1 położonej w Nasiedlu, stanowiącej własność Gminy Kietrz

OGŁOSZENIE

II publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 227/1 położonej w Nasiedlu, stanowiącej własność Gminy Kietrz

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

o II publicznym przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 227/1 położonej w Nasiedlu, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Burmistrz Gminy Kietrz woj. opolskie ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Nasiedlu

1.Położenie i opis nieruchomościNieruchomość położona w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej oraz terenów użytkowanych rolniczo. Działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, ma dostęp do drogi publicznej –ul. Zamkowej. Ukształtowanie terenu – płaskie, obecnie działka nie jest użytkowana. Na terenie  działki znajdują się ruiny budynku z dachem pokrytym eternitem w złym stanie technicznym nie przedstawiającym żadnej wartości rynkowej. Nieruchomość nie jest ogrodzona, porośnięta drzewami i krzewami. W pobliżu działki znajduje się sieć wodociągowa i napowietrzna linia elektroenergetyczna. Działka wg ewidencji gruntów i budynków nieruchomość stanowi grunty rolne zabudowane (Br-RIIIa) o pow. 0.1041 ha.
2.Oznaczenie geodezyjneDziałka oznaczona nr 227/1 k.m.2, Nasiedle o powierzchni 0,1041 ha
3.Numer księgi wieczystejOP1G/00021163/0
4.Forma zbycia nieruchomościPrzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
5.Cena wywoławcza25 000,00 zł – zwolniona z podatku od towarów i usług.Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu                 w myśl art.3 ust.4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego /tekst jedn. Dz.U. z 2022r., poz.461/
6.Termin i miejsce przetargu18 lipca 2022 r. godz. 12:00 Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1
7.WADIUM2 500,00 zł – do 12 lipca 2022 r. Datą wniesienia wadium, jest data uznania rachunku bankowego Gminy Kietrz.
8.Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy KietrzDla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz uchwalony uchwałą nr III/6/2014 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.Nieruchomość przeznaczona pod funkcje  zabudowy zabudowy mieszkaniowo -usługowej o niskiej intensywności ukształtowane, na rysunku oznaczone symbolem MNUu oraz zabudowy mieszkaniowo usługowej o niskiej intensywności projektowane oznaczone symbolem MNUp oraz drogi wojewódzkiej oznaczonej symbolem KDW.Zagospodarowanie ściśle według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz.
9.Miejsce wywieszenia ogłoszeniaTablica ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu,przy ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz
10.Miejsce publikacji ogłoszeniaStrona internetowa Urzędu Miejskiego w Kietrzu  www.kietrz.pl. oraz Biuletyn Informacji Publicznej pod adresem www bip.kietrz.pl – „MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości” przetargi-ogłoszenia, a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach internetowych o zasięgu ogólnopolskim www.infopublikator.plwww.infoinwestycje.pl  oraz portalach internetowych branżowych w sekcji nieruchomości.
11.Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacjeUrząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1,Referat Gospodarki Nieruchomościami,pokój 7 lub 8, tel. 77 485 43 56 wew. 24 lub 25
e-mail: nieruchomosci@kietrz.pl

I przetarg zorganizowany 27 kwietnia 2022r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.

        Kietrz, dnia 13 czerwca 2022r

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18