Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

195/2024

z dnia

13.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
III przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 314/3, położonej w Rozumicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz

OGŁOSZENIE

III przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 314/3, położonej w Rozumicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

o III przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 314/3,

 położonej w Rozumicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Burmistrz Gminy Kietrz woj. opolskie ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej   

       niezabudowanej położonej w Rozumicach

1.Położenie i opis nieruchomościNieruchomość gruntowa niezabudowana położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, oraz terenów użytkowanych rolniczo. Ukształtowanie terenu – płaskie o nieznacznych deniwelacjach. Przy granicy  północnej porośnięta kilkoma drzewami i krzewami, aktualnie objęta dzierżawą na rzecz osoby fizycznej na czas nieoznaczony na podstawie umowy z dnia 25 lutego 2020r. Nieruchomość jest nieogrodzona. Dostęp do drogi publicznej, odbywa się za pośrednictwem drogi transportu rolnego oznaczonej działką nr 316. Działka wg ewidencji gruntów i budynków nieruchomość stanowi pastwiska (PsIII) o pow. 0.2146 ha oraz tereny mieszkaniowe (B) o pow. 0.0175 ha.
2.Oznaczenie geodezyjneDziałka oznaczona nr 314/3 k.m.3, o powierzchni 0,2321 ha, obręb 0011 Rozumice
3.Numer księgi wieczystejOP1G/00021170/2
4.Forma zbycia nieruchomościPrzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
5.Cena wywoławcza50 000,00 zł – zwolniona z podatku od towarów i usług Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu                 w myśl art.3 ust.4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego /tekst jedn. Dz.U. z 2022r., poz.461./
6.Termin i miejsce przetargu13 lipca 2022 r. o godz. 11:00  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kietrzu, ul. 3 Maja  nr 1
7.Wadium5 000,00 zł – do 7 lipca 2022r.. Datą wniesienia wadium, jest data uznania rachunku bankowego Gminy Kietrz.
8.Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy KietrzDla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości obowiązuje Studium Uwarunkowań                    i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz uchwalone uchwałą nr III/6/2014 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Nieruchomość przeznaczona pod funkcje zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych ukształtowane na rysunku oznaczone symbolem RMu, zabudowy mieszkaniowo -usługowej o niskiej intensywności projektowane, na rysunku oznaczone symbolem MNUp. Zagospodarowanieściśle według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz.
9.Miejsce wywieszenia ogłoszeniaTablica ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3 Maja nr 1, 48-130 Kietrz
10.Miejsce publikacji ogłoszeniaStrona internetowa Urzędu Miejskiego w Kietrzu  www.kietrz.pl i Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu pod adresem www bip.kietrz.pl -„MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości” przetargi-ogłoszenia, a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach internetowych o zasięgu ogólnopolskimwww.infopublikator.pl, www.infoinwestycje.pl oraz portalach internetowych, branżowych w sekcji nieruchomości.
11.Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacjeUrząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój 7 lub 8, tel. 77 485 43 56 wew. 24 lub 25
e-mail: nieruchomosci@kietrz.pl

          I przetarg zorganizowany 27 stycznia 2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników

         II przetarg zorganizowany 28 kwietnia 2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników

       Kietrz, dnia 6 czerwca 2022r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy