Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
III przetarg ustny nieograniczony

OGŁOSZENIE

III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 121 o powierzchni 0,0900 ha, z obrębu 0011 miasto Brwinów, położonej w Brwinowie przy ulicy Pigwowej 5,

Brwinów, dnia 5 lipca 2022 r.

GN.6840.3.2022KS

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE NR 12

BURMISTRZ GMINY BRWINÓW

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że:

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 121 o powierzchni 0,0900 ha, z obrębu 0011 miasto Brwinów, położonej w Brwinowie przy ulicy Pigwowej 5, w powiecie pruszkowskim, w województwie mazowieckim, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1P/00060870/4.

Cena wywoławcza działki gruntu – 300 000 złotych netto

(trzysta tysięcy złotych)

Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług VAT (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 931 ) obowiązujące w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

Na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia sprzedaż niezabudowanej działki gruntu jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług (VAT). Do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Wadium – 40 000 złotych

(czterdzieści tysięcy złotych)

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium.

Wadium należy wpłacać z takim rozliczeniem, aby należna kwota odnotowana była na rachunku bankowym Gminy Brwinów z siedzibą w Brwinowie (05–840) przy ul. Grodziskiej 12, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2022 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2022 roku, o godz. 10.00

w Brwinowie przy ul. Turystycznej 4 (w sali konferencyjnej).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć Przetarg na sprzedaż działki nr ew. 121 oraz wpisać nazwę osoby prawnej lub osoby fizycznej, przystępującej do przetargu.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu w PLN na rachunek bankowy Gminy Brwinów z siedzibą w Brwinowie (05–840) przy ul. Grodziskiej 12, prowadzonym przez mBank, o numerze: 54 1140 1010 0000 4770 4500 1018.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone w dniu zawarcia umowy sprzedaży na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu wyłonionego jako nabywca od podpisania protokołu przetargowego, lub/oraz zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, unieważnienia, zamknięcia przetargu lub jego zakończenia z wynikiem negatywnym.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą lub jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty sporządzenia aktu notarialnego, ponosi nabywca.

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka gruntu ujęta w wykazie z dnia 19 stycznia 2022 roku, który był wywieszony w dniach od 28 stycznia 2022 roku do 18 lutego 2022 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów, a także zamieszczony na stronie internetowej www.brwinow.pl, www.bip.brwinow.pl. Informacja o wywieszeniu wykazu ukazała się w dzienniku internetowym Infopublikator.pl – www.infopublikator.pl, w dniu 28 stycznia 2022 roku. Termin na składanie wniosków w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął dnia 11 marca 2022 roku.

I przetarg ustny nieograniczony został zaplanowany na dzień 12 maja 2022 roku i był ważny, jednakże z uwagi na brak wpłat wadium zakończył się wynikiem negatywnym.

II przetarg ustny nieograniczony został zaplanowany na dzień 29 czerwca 2022 roku i był ważny, jednakże z uwagi na brak wpłat wadium zakończył się wynikiem negatywnym.

Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak też prawami i roszczeniami osób trzecich, nie występują w stosunku do niej jakiekolwiek ograniczenia w rozporządzaniu, jak również nie toczy się postępowanie egzekucyjne, ani żadne inne, które w jakikolwiek sposób mogłoby ograniczyć prawo ich zbycia.

Działka gruntu będąca przedmiotem sprzedaży ma prostokątny kształt. Jest niezabudowana, niezagospodarowana, płaska, porośnięta nielicznymi drzewami i krzewami oraz trawą.

Działka jest nieuzbrojona. W ulicy Pigwowej jest gminna sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna. W ulicy Brzoskwiniowej jest sieć elektroenergetyczna niskiego i średniego napięcia oraz sieć gazowa. Nabywca zobowiązany będzie do zapewnienia sobie we własnym zakresie i na własny koszt stosownych pozwoleń, do podłączenia się do sieci i do zawarcia umów na dostawę mediów oraz do wykonania przyłączy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dostawców mediów.

Działka położona jest przy gminnej drodze wewnętrznej – ulicy Pigwowej mającej połączenie z drogą wewnętrzną – ulicą Brzoskwiniową, która ma połączenie z drogą publiczną ulicą Bratnią. Nie posiada urządzonego wjazdu/zjazdu z drogi wewnętrznej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zapewnienia nabytej działce ewidencyjnej faktycznego dostępu do drogi wewnętrznej we własnym zakresie i na własny koszt oraz poczynić wszelkie uzgodnienia w tym zakresie z zarządcą drogi, a także do pozyskania stosownych pozwoleń, uzgodnień i urządzenia wjazdu/zjazdu na nieruchomość we własnym zakresie i na własny koszt.

Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, z zabudową ogródków działkowych i tereny niezabudowane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową. W niedalekiej odległości tory PKP.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu północno – wschodniej części Brwinowa – część oznaczona literą E, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie Nr LIII/540/2006 z dnia 6 marca 2006 roku (Dz. Urzędowy Woj. Mazowieckiego nr 98, poz. 3256), działka numer ewidencyjny 121 przeznaczona jest pod mieszkalnictwo jednorodzinne wolnostojące i bliźniacze jako przeznaczenie podstawowe; nieuciążliwe drobne usługi bytowe stopnia podstawowego towarzyszące zabudowie mieszkaniowej jako przeznaczenie dopuszczone – warunkiem dopuszczenia usług jest ich nie większy niż 20% udział w ogólnej powierzchni użytkowej – symbol MN1.

Dodatkowo nadmienia się, że pełna informacja na temat istotnych ustaleń ogólnych, szczegółowych i końcowych dla ww. działki znajduje się w ww. uchwale, dostępnej na stronie internetowej – www.brwinow.pl – w zakładce Plany zagospodarowania – rejestr obowiązujących MPZP pod pozycją 24.

Dla terenu obejmującego przedmiotową działkę, został wyznaczony w drodze Uchwały Nr XXIX.314.2020 Rady Miejskiej w Brwinowie, z dnia 26 listopada 2020 roku obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji gminy Brwinów. Dla tego terenu nie została ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji. Dla tego terenu został sporządzony gminny program rewitalizacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 802 ze zm.).

Celem ustalenia listy uczestników przetargu:

– osoby fizyczne zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej: oryginał aktualnego dokumentu potwierdzającego ich tożsamość;

– w przypadku nabycia nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej osoba/y fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zobowiązana/e będą przedstawić komisji przetargowej: oryginał aktualnego dokumentu potwierdzającego jej/ich tożsamość i aktualne zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (ważność 6 miesięcy), umowę spółki cywilnej;

– w przypadku nabycia nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej osoby prawne – zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej: aktualny (ważność 6 miesięcy) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz oryginał aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość

osób reprezentujących osobę prawną oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości, bądź winna złożyć oświadczenie, że taką zgodę posiada;

– cudzoziemcy – zobowiązani będą przedstawić komisji przetargowej: oryginał promesy wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, oryginał dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca; z cudzoziemcem nie władającym językiem polskim, w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły;

–  pełnomocnicy – zobowiązani będą przedstawić komisji przetargowej: pełnomocnictwo notarialne lub z podpisem notarialnie poświadczonym oraz oryginał aktualnego dokumentu stwierdzającego ich tożsamość (w przypadku kserokopii – ich notarialne potwierdzenie);

– osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) będące w związku małżeńskim i posiadające umowną lub ustawową wspólność majątkową – zobowiązane są złożyć w oryginale pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po wylicytowanej cenie przez małżonka przystępującego do przetargu. Osoby fizyczne posiadające rozdzielność majątkową zobowiązane są do przedłożenia Komisji Przetargowej umowy o rozdzielności majątkowej (oryginał bądź poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia);

W przypadku uczestnictwa osoby fizycznej (lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) będącej w związku małżeńskim i posiadającej umowną lub ustawową wspólność majątkową, zamierzającego nabyć nieruchomość do majątku osobistego warunkiem jest złożenie oświadczenia o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego.

Wszelkie dokumenty przedkładane w postępowaniu przetargowym, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2278) obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej promesę na nabycie nieruchomości. Burmistrz Gminy Brwinów zastrzega, iż cudzoziemiec, który wygra przetarg, przed podpisaniem umowy sprzedaży zobowiązany będzie, pod rygorem utraty wadium, przedstawić zezwolenie (z wyłączeniem przypadków, w których nie wymagane jest zezwolenie na podstawie powołanej ustawy) na nabycie nieruchomości wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przypadki, w których nie jest wymagane zezwolenie na nabycie nieruchomości wymienia art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2278).

Każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest także złożyć przed licytacją oświadczenia:

– o zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia oraz stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i że nie wniesieniu z tego tytułu i ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,

– o stanie cywilnym w dniu przetargu,

– o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Brwinów, w związku z przetargiem na sprzedaż działki gruntu nr ew. 121 położonej w obr. 11 m. Brwinów, w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490 ze zm.) – (podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz. UE.L.2016.119.1).

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Gminy Brwinów w terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Burmistrz Gminy Brwinów zastrzega sobie, do chwili rozpoczęcia przetargu, prawo do odwołania i unieważnienia. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości, w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia i podpisania umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Wylicytowana cena winna być odnotowana na rachunku bankowym Gminy Brwinów, najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem aktu notarialnego.

Inne informacje o działce będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 12, w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-15.00 oraz w piątki w godz. 8.00 – 14.00 lub telefonicznie pod nr 22 738 26 53, 22 738 26 94.

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w dniach: 8 lipca 2022 roku – 30 sierpnia 2022 roku, na stronach internetowych: www.bip.brwinow.pl, www.brwinow.pl oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brwinów.

Burmistrz Gminy Brwinów

Arkadiusz KOSIŃSKI

Obowiązek informacyjny:

Organizator przetargu informuje, że:

– administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Brwinów z siedzibą w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 12.

– zgodnie z art. 6 pkt. 1 ppkt. C rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

– z uwagi, że postępowanie w przedmiocie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości prowadzone jest z zachowaniem zasad uwzględniających konieczność zapewnienia jawności i jednolitości postępowania, równego dostępu do udziału w przetargu oraz uzyskania najkorzystniejszego wyniku przetargu, dane osobowe uczestników postępowania podawane są dobrowolnie przez jego uczestników, gromadzone są i przetwarzane są w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, zatem nie jest wymagany odrębny akt wyrażania zgody uczestnika na przetwarzanie w tym celu jego danych osobowych.

– obowiązek podania imion i nazwisk albo nazwy firmy, uczestników postępowania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z § 14 ust. 1 oraz § 15 ust. 2 zd. 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 roku (Dz. U. nr 2014, poz. 1490 ze zm.).

– każda osoba przystępująca do przetargu winna zapoznać się z ww. informacjami oraz z zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez Burmistrza Gminy Brwinów. Uczestnictwo w powyższym postępowaniu oznacza dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie odpowiednim do prowadzenia postępowania przetargowego w powyższej sprawie prowadzonej przez Burmistrza Gminy Brwinów w zgodzie z polityką bezpieczeństwa tej jednostki oraz potwierdzenie zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez Burmistrza Gminy Brwinów.

– wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku postępowania jest równoznaczne z wykluczeniem cofającego zgodę z postępowania. Zdanie poprzedzające nie wyłącza możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie chronionych interesów organizatora, a także dochodzenia jego roszczeń, w tym w szczególności roszczeń wynikających z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma także wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18