Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
III publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 450/2, położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz

OGŁOSZENIE

III publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 450/2, położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA 

o III publicznym przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 450/2, położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Burmistrz Gminy Kietrz woj. opolskie ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej   

       niezabudowanej położonej w Ściborzycach Wielkich

1.Położenie i opis nieruchomościNieruchomość gruntowa niezabudowana położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz terenów użytkowanych rolniczo. Teren niezagospodarowany, porośnięty drzewami i krzewami, na którym znajduje się zabudowa nie trwale związane z gruntem (tj. altana), a także pozostałości po starym budynku gospodarczym (ruiny), nie podlegające wycenie. Działka jest ogrodzona, ma dostęp do drogi publicznej oznaczonej działką nr 38/2. W pobliżu działki znajduje się sieć wodociągowa i napowietrzna linia elektroenergetyczna. Aktualnie objęta dzierżawą na rzecz osoby fizycznej na czas nieoznaczony, na podstawie umowy z dnia 3 sierpnia 2020r. Wg ewidencji gruntów i budynków działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp).
2.Oznaczenie geodezyjneDziałka oznaczona nr 450/2 k.m.3, o powierzchni 0.0746 ha, obręb 0010 Ściborzyce Wielkie,
3.Numer księgi wieczystejOP1G/00021167/8
4.Forma zbycia nieruchomościPrzetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości
5.Cena wywoławcza20 000,00 zł – zwolniona z podatku od towarów i usług
6.Termin i miejsce przetargu15 lipca 2022 r. o godz. 11:00  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kietrzu, ul. 3 Maja  nr 1
7.Wadium2 000,00 zł – 11 lipca 2022r. Datą wniesienia wadium, jest data uznania rachunku bankowego Gminy Kietrz
8.Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy KietrzDla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Dla nieruchomości obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz uchwalone uchwałą nr III/6/2014 Rady Miejskiej z dnia  18 grudnia 2014 r.Nieruchomość przeznaczona pod funkcje  zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności ukształtowane, oznaczona symbolem MNUu oraz drogi powiatowe, oznaczona symbolem KDP.Zagospodarowanie ściśle według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz.
9.Miejsce wywieszenia ogłoszeniaTablica ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu,przy ul. 3 Maja nr 1, 48-130 Kietrz
10.Miejsce publikacji ogłoszeniaStrona internetowa Urzędu Miejskiego w Kietrzu  www.kietrz.pl i Biuletyn Informacji Publicznej pod adresem www bip.kietrz.pl – „MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości” przetargi-ogłoszenia, a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach internetowych o zasięgu ogólnopolskim www.infopublikator.pl oraz www.infoinwestycje.pl
11.Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacjeUrząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1,Referat Gospodarki Nieruchomościami,pokój 7 lub 8, tel. 77 485 43 56 wew. 24 lub 25
e-mail: nieruchomosci@kietrz.pl

I przetarg zorganizowany 21 stycznia 2022r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.

II przetarg zorganizowany 28 kwietnia 2022r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.

       Kietrz, dnia 13 czerwca 2022r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy