Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

57/2024

z dnia

26.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6628

OGŁOSZENIE

Informacja

 Nowy Targ, dnia

Nasz znak: GN.683.2.90.2021.KrK

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 113 ust. 7 i art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1899)
w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(t.j. Dz.U. z 2022, poz. 176),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka ewid. nr 721/296 o pow. 0,0068 ha (powstała z podziału działki ewid. 721/285), położoną w miejscowości Zaskale, gmina Szaflary, objętą decyzją Z-2/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r., znak:BA.6740.4.2.2021.KS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Kopaczyska w miejscowościach Zaskale i Szaflary w km 0+001.10 – 0+646.90”. Decyzja stała się ostateczna z dniem 19 maja 2021 r.

Na podstawie aktu własności ziemi nr 84/82 z dnia 31 marca 1982 r., ustalono, że właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Pani Maria Kudasik (córka Józefa i Elżbiety), zmarła w 2020 r. Po zmarłej nie przeprowadzono postępowania spadkowego i nie jest obecnie prowadzone. Nie zarejestrowano również aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłej.

W związku z powyższym, wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ i udokumentowali swoje prawa.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami do wyżej wymienionej nieruchomości skutkować będzie wszczęciem postępowania w przedmiotowej sprawie i wypłatą należnego odszkodowania do depozytu sądowego.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA WYWŁASZCZENIOWEGO

Wyciąg z ogłoszenia

I publiczny przetarg ustny ograniczony

I publiczny przetarg ustny ograniczony