Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

159/2023

z dnia

08.06.2023

Ogłoszeń w bazie:

3435
/
/
Informacja o wywieszeniu wykazu Burmistrza Chełmka

OGŁOSZENIE

Informacja o wywieszeniu wykazu Burmistrza Chełmka

Chełmek, dnia 4 lutego 2021 roku

Znak: AGK.7125.3.4.2020

I N F O R M A C J A

O  W Y W I E S Z E N I U  W Y K A Z U

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości lokalowe, lokale mieszkalne oznaczone jako nr:

  1. 30 położony w Chełmku przy ul. Wojska Polskiego 5, stanowiący własność Gminy Chełmek                   o pow. użytkowej 42,11 m2,
  2. 1 położony w Chełmku przy ul. 11 Listopada 6, stanowiący własność Gminy Chełmek o pow. użytkowej 62,80 m2.

Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 8 lutego 2021 roku do dnia 1 marca 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, ponadto informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy, a także na stronie internetowej www.chelmek.pl i w BIP.

Bliższych informacji w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku,
ul. Krakowska 11 pok. nr 5 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0 33 844-90-00 lub 10 wew. 31 lub 35 Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Otrzymują:

  1. Adresat,
  2. A/a.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 51/2023 Wójta Gminy Przywidz w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Michalin

Wójt Gminy Suchy Las zawiadamia, że wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Obwieszczenie Starosty Włodawskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wójt Gminy Komańcza informuje, że został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.