Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
IX nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Akacjowej w Pasymiu

OGŁOSZENIE

IX nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Akacjowej w Pasymiu

                                                                                                                               Pasym, dnia 22.09.2023 r.

      BURMISTRZ  MIASTA  PASYM                                                                                                                   

ogłasza IX nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż działki przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonej   w Pasymiu w pobliżu ul. Polnej, przy ul. Akacjowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pasym jako:

  • działki nr 74/25 i 75/43 o łącznej pow. 2148 m2 –  cena wywoławcza wynosi  103 200,00 zł.

Sprzedaż działki jest objęta podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.

Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Szczytnie dla ww .nieruchomości prowadzi księgi wieczyste KW Nr OL1S/00059062/6 (dz. nr: 74/25) i OL1S/00060441/7 (dz. nr 75/43). Nieruchomość w ewidencji gruntów sklasyfikowane jako RV, RVI, Teren niezagospodarowany i porośnięte samosiewami sosny.                       

Działka położona w  odległości około 0,8 km od centrum miasta  w osiedlu projektowanej  zabudowy mieszkaniowej. Dojazd do centrum dogodny jedną z głównych ulic miasta. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Pasymiu   Nr XXVII/180/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.  ogłoszoną  w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. poz. 2565, przedmiotowa nieruchomość położona jest   na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

            Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu  nie jest przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nr 74/25 obciążona jest służebnością przesyłu polegającą  na udostępnieniu nieruchomości w celu budowy urządzeń elektroenergetycznych w postaci linii kablowej NN 0,4 kV i szafek kablowych ZKP na rzecz ENERGA – OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU. W księdze wieczystej KW Nr OL1S/00060441/7 wpisania jest służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 75/11 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 75/10. W nieruchomości od strony działki nr 78/3 zlokalizowana jest sieć kanalizacyjna. Kandydaci na nabywcę
nieruchomości zobowiązani będą do wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu
na czas nieokreślony na działce polegającej na każdorazowym udostępnieniu działki w celu przeprowadzenia
konserwacji, remontów, usuwania awarii, wymiany, modernizacji i innych czynności eksploatacyjnych
rzecz zarządcy sieci. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 30.05.2022 r. Drugi przetarg odbył się  w dniu 05.09.2022  r. Trzeci przetarg odbył się w dniu 30.11.2022 r. Czwarty przetarg odbył się     w dniu 14.02.2023 r. Piąty przetarg odbył się w dniu 27.04.2023 r. Szósty przetarg odbył się w dniu 19.06.2023 r. Siódmy przetarg odbył się w dniu 08.08.2023 r. Ósmy przetarg odbył się w dniu 12.09.2023 r.
                 

Przetarg  na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się dnia 27.10.2023 r. w pokoju nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Pasym o godz. 9:00

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i inne podmioty które wpłacą wadium   w wysokości 10% ceny wywoławczej w gotówce na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pasym w Banku Spółdzielczym  Szczytno Oddział Pasym nr 32 8838 1060 2009 0600 0101 0003 w terminie  do dnia 20.10.2023 r. z oznaczeniem numeru działki. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta Pasym najpóźniej 20.10.2023 r.  – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

              Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium,

  • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, formalno-prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości przedmiotu przetargu i nieniesieniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń
  • w przypadku osób fizycznych – dokument tożsamości (dowód tożsamości lub paszport),   a w przypadku reprezentowania innej osoby dodatkowo pełnomocnictwo,
  • w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej  – odpis z KRS (w przypadku podmiotu niewpisanego do KRS aktualny dokument potwierdzający status tego podmiotu, sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem) i dokument tożsamości osób reprezentujących podmiot a w przypadku pełnomocników – dokument tożsamości            i pełnomocnictwa upoważniające  do reprezentacji podmiotu,
  • w przypadku wspólników spółki cywilnej – dokumenty tożsamości wspólników, umowę spółki cywilnej, a w przypadku pełnomocników – dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu,
  • w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia pełnomocnictwa udzielonego przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia potrzebna jest zgoda drugiego małżonka  w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy prze drugiego małżonka. W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać stosowny dokument. Osoby pozostające                                w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Wzory ww. oświadczeń dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym, pok. 14 w godzinach pracy Urzędu oraz poniżej ogłoszenia o przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Cena osiągnięta w przetargu, po zaliczeniu wadium, płatna będzie jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Pasym. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie   i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie nieruchomości nastąpi wraz z podpisaniem aktu notarialnego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Osoba ustalona na nabywcę, ponosi koszty notarialne i sądowe związane ze spisaniem umowy notarialnej. Uchylenie się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, spowoduje odstąpienie sprzedającego i utratę wpłaconego wadium.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.  Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Miasta Pasym pokój nr 14,  tel. (0-89) 621-20-11 wew. 34, e-mail: nieruchomosci@pasym.pl.        

               

    

                   Na mapie działki oznaczone krzyżykiem.

 Burmistrz Miasta Pasym

                                                                                                                                  /-/ Cezary Łachmański

  …………………………, dnia………………………………..

…………………………………………………………………………..

IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO

………………………………………………………………………….

ZAMIESZKAŁY (-A)

…………………………………………………………………………..

LEGITYMUJĄCY (-A) SIĘ                                                                                 

…………………………………………………………………………..

NUMER  PESEL                                                                  

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/łam się ze stanem faktycznym, formalno-prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr………..……….,                      obr. geod………………………………, gm. Pasym i nie wnoszę z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

                                                                                                                                                                                                                                            …………………………………………..

                                                                                                     podpis

  …………………………, dnia………………………………..

…………………………………………………………………………..

IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO

………………………………………………………………………….

ZAMIESZKAŁY (-A)

…………………………………………………………………………..

LEGITYMUJĄCY (-A) SIĘ                                                                                  

…………………………………………………………………………..

NUMER  PESEL                                                                  

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami przetargu ogłoszonego na dzień …………………… przez Burmistrza Miasta Pasym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów                       jako działki nr ……………………………., obr. geod……………………………., gm. Pasym                       i nie wnoszę z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

                                                                                                                                                                                                                                            …………………………………………..

podpis

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy