Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

109/2024

z dnia

18.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7152

OGŁOSZENIE

Jabłonka

Nidzica, 28 lipca 2022 r.

GMKR.6840.37.2021

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU
USTNYM NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, oznaczona jako działka nr 175/5 o pow. 0,1218 ha,opis użytku: Br/RV – 0,0134 ha, RVI – 0,0463 ha, RV – 0,0621 ha.

Dla ww. nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nidzicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze OL1N/00007734/5.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 149 076,00 zł (sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 27 876,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 00/100).

Wadium (wniesione w pieniądzu do dnia 01 września 2022 r.) w wysokości 23 000,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100).

Przetarg odbędzie się dnia 06 września 2022 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim 
w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz).

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia                     o przetargach

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem
89 625 07 44 do dnia 01 września 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Żołynia

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

OGŁOSZENIE STAROSTY TATRZAŃSKIEGO