Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

37/2023

z dnia

06.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

1977

OGŁOSZENIE

Kaszów

PPG.6840.9.2022 Liszki, dnia 06 września 2022 roku

Wyciąg z ogłoszenia

Wójt Gminy Liszki

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Liszki
położonej w miejscowości Kaszów, gmina Liszki objętej
Księgą Wieczystą
nr KR1K/00015906/9

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3071/15 o pow. 3,0492ha

Cena wywoławcza wynosi: 6.050.000,00 zł brutto ( w tym 23% VAT)

(słownie: sześć milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Wadium wynosi: 500.000,00 zł

(słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100)

Drugi przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2022 roku o godzinie 12:00w budynku GOPS, który znajduje się przy ul. Św. Jana Kantego 5, 32-060 Liszki (obok OSP Liszki).

Wadium w wysokości 500.000,00 zł należy wpłacić do dnia 07 listopada 2022 rokuna rachunek Urzędu Gminy Liszki nr: 71 8591 0007 0210 0000 0068 0014 prowadzony przez Krakowski Bank Spółdzielczy oddział w Liszkach.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki dla wsi Kaszów-obszar 1 zatwierdzonym Uchwałą XIV/159/2019 Rady Gminy Liszki
z dnia 08.11.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 r. poz. 8175 z dnia 21.11.2019 r.) zmienionym uchwałą Rady Gminy Liszki nr XXXIX/571/2022 z dnia 28.06.2022 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2022 r. poz. 4889 z dnia 21.07.2022) działka nr 3071/15położona
w miejscowości Kaszówznajduje się:

– pas (od strony południowej ok. 2m) w terenie komunikacji droga zbiorcza KDZ,

– w pozostałej części w terenie usług U1.

Linia nieprzekraczalnej zabudowy – 23m od osi drogi KDZ.

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu
w pieniądzu (PLN) w podanej wyżej wysokości i terminie – w tytule należy podać: „wadium dotyczy przetargu na działkę nr 3071/15 położoną w Kaszowie.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Decyduje data wpływu na konto bankowe Urzędu Gminy Liszki!

Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Liszki znajdującym się w Liszkach przy ul. Mały Rynek 18 oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Liszkiwww.bip.malopolska.pl/ugliszkiw zakładce Geodezja/Sprzedaż działek gminnychi na stronie internetowej www.liszki.plw zakładce Aktualności/Sprzedaż działek gminnych.

Informacji na temat przedmiotu przetargu udziela Referat Planowania Przestrzennego
i Geodezji Urzędu Gminy Liszki ul. Mały Rynek 18, 32-060 Liszki pokój nr 3, tel. 12 257-65-57.

Wójt Gminy Liszki mgr Paweł Miś

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wyciąg z ogłoszenia

Starosta Janowski informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 3537/2 o pow. 255 m2 przeznaczony do sprzedaży

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w dniu 10 marca 2023 r. o godz. 11:00 na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Nożyno działka nr 101/25 o powierzchni 0,5302 ha

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zamieszczono wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.