Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
kolejny (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości

OGŁOSZENIE

kolejny (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości

Nidzica, 19 września 2023 r.

GMKR.6840.41.2022

BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA

kolejny (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości

stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie 4 m. Nidzica,
KW OL1N/00014308/2, oznaczonych jako działki numer:

 1. 263/82 o pow. 0,0990 ha, opis użytku Bp;
 2. 263/83 o pow. 0,0990 ha, opis użytku Bp.

Działki niezabudowane, położone przy ul. Wesołej, w północnej strefie miasta. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna istniejąca oraz projektowana. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej poprzez wydzieloną geodezyjnie ulicę Wesołą. Kształt działek regularny. Nieruchomości położone na terenie wyposażonym w sieć wodociągową, kanalizacyjną oraz gazową (w ulicy Wesołej).

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica uchwalonym Uchwałą nr LII/673/2022 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2022 r. poz. 2276) działki położne są na terenie oznaczonym symbolem
C–113 MN, przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Forma zabudowy: wolnostojąca. Szczegółowe ustalenia dotyczące przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy nieruchomości zawiera ww. miejscowy plan dostępny na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Plany, strategie, opracowania oraz nidzica.intergis.pl.

Niezależnie od podanych wyżej informacji nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

W dziale III księgi wieczystej – prawa, roszczenia i ograniczenia widnieją zapis dotyczące:

 1. ustanowienia odpłatnej nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz Energa-Operator S.A
  z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie na nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek nr 263/33 o pow. 0,1430 ha, 263/34 o pow. 0,0911 ha, 263/59 o pow. 0,1094 ha i 263/65 o pow. 6,2942 ha, położonej w obrębie nr 4 miasta Nidzica, gminie Nidzica, opisanej szczegółowo w § 1-szym tego aktu polegająca na: – prawie budowy, przejścia i przejazdu oraz przechodu urządzeń liniowych służących do doprowadzania lub odprowadzania energii elektrycznej, tj. linii kablowej SN-15kV
  o długości L=162 m, – udostępnieniu powyższej nieruchomości w celu wykonywania prac eksploatacyjnych, usuwania awarii i wymiany wyżej wymienionych urządzeń – przez działki numer: 263/82 i 263/83, powstałe z podziału działki numer 263/65 nie przebiegają urządzenia elektroenergetyczne w postaci kabla SN 15KV;
 2. ustanowienia odpłatnej nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz Energa-Operator S.A
  z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie wykonywanej na działce nr 263/38, 263/41, 263/42, 263/43, 263/65 polegającej na: 1) prawie przejścia, przejazdu i budowy urządzeń elektroenergetycznych do doprowadzania lub odprowadzania energii elektrycznej, służących do doprowadzania lub odprowadzania energii elektrycznej, tj. kabel elektroenergetyczny NA2XY (YAKXS) 4 – 120 mm2 SE o długości 39 m na działce nr 263/38 powierzchnia służebności 19,50 m2, kabel elektroenergetyczny NA2XY (YAKXS) 4 – 120 mm2 SE o długości 10 m na działce nr 263/41 powierzchnia służebności 5,00 m2, kabel elektroenergetyczny NA2XY (YAKXS) 4 – 120 mm2 SE o długości 0,5 m na działce nr 263/42 i 263/43 powierzchnia służebności 0,25 m2, kabel elektroenergetyczny NA2XY (YAKXS) 4 – 120 mm2 SE
  o długości 61 m oraz złącze kablowo-pomiarowe typ P1-RS/LZV/LZR/F na działce nr 263/65 powierzchnia służebności 30,60 m2, 2) udostępnieniu powyższych nieruchomości w celu wykonania prac eksploatacyjnych, usuwania awarii i wymiany wyżej wymienionych urządzeń – zgodnie z treścią par. 3 aktu notarialnego – przez działki numer: 263/82 i 263/83, powstałe z podziału działki numer 263/65 nie przebiegają urządzenia elektroenergetyczne w postaci kabla SN 15KV.

Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:

1. działka nr 263/82 – 105 534,00 zł (sto pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 734,00 zł (dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 00/100);

2. działka nr 263/83 – 105 534,00 zł (sto pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 734,00 zł (dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 00/100).

Wadium w wysokości: 16 000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych 00/100) osobno dla każdej działki, ze wskazaniem w tytule przelewu jej numeru.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizatora przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Gminy Nidzica. Nabywca ponosi dodatkowe koszty w postaci kosztów notarialnych i opłat sądowych, płatnych w dniu podpisania umowy notarialnej.

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 04 lipca 2023 r., natomiast drugi 07 września 2023 r.

Przetarg odbędzie się dnia 26 października 2023 roku o godzinie 1000w Urzędzie Miejskim
w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli w terminie do 20 października 2023 r. wpłacą na rachunek Gminy Nidzica w PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynienr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 wadium (w pieniądzu), osobno dla każdej z działek.

Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Gminynajpóźniej w dniu 20 października 2023 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą: dowód tożsamości oraz w przypadku małżeństw – pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

Osoba występująca w imieniu uczestnika przetargu powinna okazać się pełnomocnictwem upoważniającym ją do dokonywania czynności przetargowych. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Firmy lub Spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

W przypadku, gdy w wyniku przetargu, kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie wyłoniony cudzoziemiec wówczas jest on zobowiązany przed zawarciem umowy notarialnej do okazania zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i trybie określonym
w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. W przypadku nie przedłożenia wymaganego zezwolenia wpłacone wadium przepada, a przetarg zostaje unieważniony.

Okazanie punktów granicznych nieruchomości następuje na wniosek przyszłego właściciela
w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od podpisania aktu notarialnego. Po tym terminie okazanie granic nastąpi wyłącznie na koszt nabywcy.

Przetarg ma formę przetargu ustnego nieograniczonego i zostanie przeprowadzony zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży
i dzierżawy > Ogłoszenia o przetargach oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 18 lub telefonicznie 89 625 07 44 do dnia 20 października 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy