Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

276/2022

z dnia

03.10.2022

Ogłoszeń w bazie:

978
/
/
Końskowola

OGŁOSZENIE

Końskowola

ZN.6840.1.8.2022.AGKA Załącznik do Uchwały Nr 932/2022

Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 12 lipca 2022 r.

Ogłoszenie

Zarządu Powiatu Puławskiego

z dnia 12 lipca 2022 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w obrębie Końskowola, Gmina Końskowola, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym: 1631/6 o pow. 0,0053 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr 514 o pow. 0,0950 ha, położonej w obrębie Końskowola, Gmina Końskowola

Adres nieruchomościGmina Końskowola, obręb Końskowola
Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów
i budynków
Działka oznaczona nr 1631/6 o pow. 0,0053 ha, stanowiąca własność Powiatu Puławskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych jest urządzona księga wieczysta Nr LU1P/00078018/1, położona jest w obrębie Końskowola, Gmina Końskowola. Przedmiotowa działka gruntu w ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jest symbolem B.

Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa oznaczona nr 1631/6 posiada powierzchnię
53 m2 i składa się z jednej działki o kształcie prostokąta – szerokość działki wynosi około 4 m a długość około 14 m. Ukształtowanie terenu działki: teren płaski. Nieruchomość posiada dostęp do następujących urządzeń infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, linii energetycznej, kanalizacji sanitarnej, sieci telefonicznej oraz sieci gazowej. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się działki zabudowane budynkami jednorodzinnymi i gospodarczymi. Odległość od centrum miejscowości wynosi około 270 m. Na działce znajdują się składniki budowlane i roślinne, stanowiące nakłady właściciela działki nr 514, z uwagi na co nie stanowią one przedmiotu dostawy.

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób
zagospodarowania
Na podstawie ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Ośrodka Gminnego Końskowola uchwalonego przez Radę Gminy Końskowola uchwałą Nr IX/57/03 z dnia 19 sierpnia 2003 r. ogłoszoną
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 151 poz. 3183 z dnia 8 października 2003 r. (…) zmienionego uchwałą nr XLIX/251/2018 z dnia
4 kwietnia 2018 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 11 maja 2018 r. poz. 2399, dotyczący ustaleń dla działki nr ewidencyjny 1631/6 położonej w obrębie Końskowola, działka nr 1631/6 zlokalizowana jest w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 18.MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej. Zgodnie z rysunkiem planu, działka nr 1631/6 zlokalizowana jest: – poza granicą nieprzekraczalnej linii zabudowy wrysowanej na rysunku planu; – w obszarze wpisanym do rejestru „A” zabytków nieruchomych województwa lubelskiego pod nr A/856; – w granicach strefy intensywnej zabudowy; – północna część działki nr 1631/6 przylega do drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 2.KDL – tereny dróg publicznych – drogi lokalne.
Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży.

Forma i tryb zbycia
Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym –na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr 514
o pow. 0,0950 ha, położonej w obrębie Końskowola, Gmina Końskowola

Cena nieruchomości

5 847,16 zł (netto)+ 1 344,85 zł (23% podatku VAT) = 7 192,01 zł (brutto)

Informacje dodatkowe:

I

  1. Cena nieruchomości ustalona została na podstawie jej wartości zgodnie z art. 67
    ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).
  2. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką.
  3. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i koszty wieczysto – księgowe.

II

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.
  2. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
  3. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.
  4. Termin wnoszenia opłat – nie dotyczy.
  5. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.

III

Powyższy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w dniu
12 lipca 2022 r. na okres 21 dni, a ponadto opublikowany w prasie oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Puławach w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 powołanej wyżej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 23 sierpnia 2022 r.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, pok. 103, tel. (81) 886 – 11 – 62.

UCHWAŁA Nr 932/2022

Zarządu Powiatu Puławskiego

z dnia 12 lipca 2022 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w obrębie Końskowola, Gmina Końskowola, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym: 1631/6 o pow. 0,0053 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr 514 o pow. 0,0950 ha, położonej w obrębie Końskowola, Gmina Końskowola

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528), art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz
w wykonaniu Uchwały Rady Powiatu Puławskiego Nr XXVIII/228/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r., Zarząd Powiatu Puławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Sporządza się i podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka: 1631/6 o pow. 0,0053 ha, położonej w obrębie Końskowola, Gmina Końskowola, dla której w Sądzie Rejonowym w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych jest urządzona księga wieczysta Nr LU1P/00078018/1, przeznaczonej do sprzedażyw trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr 514 o pow. 0,0950 ha, położonej w obrębie Końskowola, Gmina Końskowola.

2. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości, o której mowa w pkt 1, stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Zarządu Powiatu:

Imię i nazwiskoFunkcjaStanowisko Członków Zarządu Powiatu
ZaWstrzymał sięPrzeciw
Danuta SmagaPrzewodnicząca Zarządu


Leszek GorgolWicestarosta


Ireneusz RzepkowskiCzłonek Zarządu


Jan ZiomkaCzłonek Zarządu


SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Dodatkowe warunki pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej własności Powiatu Cieszyńskiego położonej w gminie Cieszyn, obręb 69,

Położenie nieruchomości: gmina Cieszyn, obręb 69, powiat cieszyński, województwo śląskie.

Zarządzenie Nr 76 /2022

Zarząd Powiatu w Bochni podaje do publicznej wiadomości