Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

105/2024

z dnia

14.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7107
/
/
Korekta Wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie obrębu Sędki

OGŁOSZENIE

Korekta Wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie obrębu Sędki

KOREKTA WYKAZU

nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie obrębu Sędki, gmina Ełk, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 246,  przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Starosta Ełcki prostuje omyłkę pisarską, występującą w treści wykazu, podanego do publicznej wiadomości w dniu 14 marca 2023 r., w ten sposób, iż zmienia się zapis dotyczący terminu spełnienia warunku pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości Skarbu Państwa, t.j.

w miejsce zapisu:

„c) osoby wymienione w punkcie a i b złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 28.03.2023 r.,

d) osoby o których  mowa  w punkcie a i b  złożą  oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie w terminie do dnia  28.03.2023 r.

wpisuje się odpowiednio zapis:

„c) osoby wymienione w punkcie a i b złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 28.04.2023 r.,

d) osoby o których  mowa  w punkcie a i b  złożą  oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie w terminie do dnia  28.04.2023 r.

Pozostała treść wykazu nie zmienia się.

Sprostowanie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Geodezji   i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5,  na stronie internetowej Powiatu Ełckiego i bip.powiat.elk.pl, na stronie internetowej prasy o zasięgu ogólnopolskim http://infopublikator.pl.

Z up. STAROSTY EŁCKIEGO
Aneta Łałak
Naczelnik Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami

GEODETA POWIATOWY

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Płaszewo

OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z