Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

105/2024

z dnia

14.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7107
/
/
Liszki, dnia 03 kwietnia 2023 r.

OGŁOSZENIE

Liszki, dnia 03 kwietnia 2023 r.

Liszki, dnia 03 kwietnia 2023 r.

PPG. 6840.24.2022

Wójt Gminy Liszki

ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości,

położonych w miejscowości Kaszów,

stanowiących własność Gminy Liszki.

  1. Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako działka nr:

3065/9 o pow. 0,4042ha objęta księgą wieczystą KR1K/00024941/2

Cena wywoławcza brutto nieruchomości: 886.000,00 zł (w tym 23% VAT)

(słownie: osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych, 00/100)

Wadium: 170.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100).

  1. Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako działka nr:

3065/10 o pow. 0,4256ha objęta księgą wieczystą KR1K/00024941/2

Cena wywoławcza brutto nieruchomości: 954.000,00 zł (w tym 23% VAT)

(słownie: dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych, 00/100)

Wadium: 190.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100).

  1. Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako działka nr:

3065/11 o pow. 0,6097ha objęta księgą wieczystą KR1K/00024941/2

Cena wywoławcza brutto nieruchomości: 1.274.000,00 zł (w tym 23% VAT)

(słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych, 00/100)

Wadium: 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100).

  1. Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako działka nr:

3065/12 o pow. 2,0531ha objęta księgą wieczystą KR1K/00024941/2

Cena wywoławcza brutto nieruchomości: 4.474.000,00 zł (w tym 23% VAT)

(słownie: cztery miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych, 00/100)

Wadium: 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych, 00/100).

* * *

Opis nieruchomości 1

Działka nr 3065/9 o pow. 0,4042ha położona jest w miejscowości Kaszów, gmina Liszki w sąsiedztwie terenów rolnych, zielonych. Działka niezabudowana, teren zasadniczo płaski, Kształt czworokąta. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej dz. nr 2148/5. Brak dostępu do mediów.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki dla wsi Kaszów – obszar 1 zatwierdzonym Uchwałą XIV/159/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 08.11.2019 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 r. poz. 8175 z dnia 21.11.2019) zmienionym uchwałą Rady Gminy Liszki nr XXXIX/571/2022 z dnia 28.06.2022 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2022 r. poz. 4889 z dnia 21.07.2022) działka nr 3065/9 położona w miejscowości Kaszów znajduje się w terenie produkcyjno-usługowym 4P/U1.

Nieprzekraczalna linia zabudowy (od strony wschodniej 1KDD1 i zachodniej 1KDL2) odległość budynków min. 15m od osi drogi.

Opis nieruchomości 2

Działka nr 3065/10 o pow. 0,4256ha położona jest w miejscowości Kaszów, gmina Liszki w sąsiedztwie terenów rolnych, zielonych. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, teren zasadniczo płaski. Kształt czworokąta. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej dz. nr 2148/5. Brak dostępu do mediów. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki dla wsi Kaszów – obszar 1 zatwierdzonym Uchwałą XIV/159/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 08.11.2019 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 r. poz. 8175 z dnia 21.11.2019) zmienionym uchwałą Rady Gminy Liszki nr XXXIX/571/2022 z dnia 28.06.2022 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2022 r. poz. 4889 z dnia 21.07.2022) działka nr 3065/10 położona w miejscowości Kaszów znajduje się w terenie produkcyjno-usługowym 4P/U1.

Nieprzekraczalna linia zabudowy (od strony wschodniej 1KDD1 i zachodniej 1KDL2) odległość budynków min. 15m od osi drogi.

Opis nieruchomości 3

Działka nr 3065/11 o pow. 0,6097ha położona jest w miejscowości Kaszów, gmina Liszki w sąsiedztwie terenów rolnych, zielonych. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, teren zasadniczo płaski. Kształt czworokąta. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej dz. nr 2148/5. Brak dostępu do mediów. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki dla wsi Kaszów – obszar 1 zatwierdzonym Uchwałą XIV/159/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 08.11.2019 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 r. poz. 8175 z dnia 21.11.2019) zmienionym uchwałą Rady Gminy Liszki nr XXXIX/571/2022 z dnia 28.06.2022 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2022 r. poz. 4889 z dnia 21.07.2022) działka nr 3065/11 położona w miejscowości Kaszów znajduje się w terenie produkcyjno-usługowym 4P/U1.

Nieprzekraczalna linia zabudowy (od strony wschodniej 1KDD1 i zachodniej 1KDL2) odległość budynków min. 15m od osi drogi.

Opis nieruchomości 4

Działka nr 3065/12 o pow. 2,0531ha położona jest w miejscowości Kaszów, gmina Liszki w sąsiedztwie terenów rolnych, zielonych. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, teren zasadniczo płaski. Kształt czworokąta. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej dz. nr 2148/5. Brak dostępu do mediów. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki dla wsi Kaszów – obszar 1 zatwierdzonym Uchwałą XIV/159/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 08.11.2019 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 r. poz. 8175 z dnia 21.11.2019) zmienionym uchwałą Rady Gminy Liszki nr XXXIX/571/2022 z dnia 28.06.2022 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2022 r. poz. 4889 z dnia 21.07.2022) działka nr 3065/12 położona w miejscowości Kaszów znajduje się w terenie produkcyjno-usługowym 4P/U1.

Nieprzekraczalna linia zabudowy (od strony wschodniej 1KDD1, zachodniej 1KDL2, południowej 1KDD1) odległość budynków min. 15m od osi drogi.

Ww. nieruchomości wolne są od obciążeń oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

* * *

Przetargi na sprzedaż ww. działek odbędą się w dniu 12 czerwca 2023 r. w budynku GOPS, który znajduje się przy ul. Św. Jana Kantego 5, 32-060 Liszki (obok OSP Liszki) w godzinach:

11:00 – nieruchomość nr 1

12:00 – nieruchomość nr 2

13:00 – nieruchomość nr 3

14:00 – nieruchomość nr 4

Wadium należy wpłacić do dnia 5 czerwca 2023 roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Liszki nr 71 8591 0007 0210 0000 0068 0014 prowadzony przez Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Liszkach.

W przetargach mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu (PLN) w określonej wyżej wysokości i terminie.

Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać numer działki, której wpłata dotyczy. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Decyduje data wpływu na konto bankowe Urzędu Gminy Liszki!

W przypadku płatności przelewem, wpłaty wadium należy dokonać z konta, którego właścicielem jest uczestnik przetargu.

W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających wspólność ustawową, wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków ( w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko osób przystępujących do przetargu).

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się, nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu, wyłącznie na konto bankowe wskazane przez uczestnika przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne.

Osoby prawne uczestniczące w przetargu obowiązane są przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, a osoby fizyczne – dowód tożsamości i stosowane pełnomocnictwa.

Dopuszcza się do udziału w przetargu pełnomocników.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu pełnomocnika jest okazanie pełnomocnictwa z uwierzytelnionym przez notariusza podpisem mocodawcy.

W przypadku wpłaty wadium przez małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka z uwierzytelnionym przez notariusza podpisem mocodawcy ( małżonka ).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi Nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Krakowskiego. Ewentualne wznowienie granic odbywa się staraniem i na koszt Nabywcy.

Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym zagospodarowaniem.

Pierwsze przetargi na ww. nieruchomość odbyły się 10 stycznia 2023 r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j .Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

Dodatkowych informacji o w/w nieruchomościach będących przedmiotem przetargów udziela – Referat Planowania Przestrzennego i Geodezji Urzędu Gminy Liszki pokój nr 3, tel. 12 257-65-57.

Wywieszono dnia: 03.04.2023 r.

Zdjęto dnia:

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Płaszewo

OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z