Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6697
/
/
Miasteczko Śląskie

OGŁOSZENIE

Miasteczko Śląskie

Data wywieszenia ogłoszenia

14 grudnia 2022 roku

BURMISTRZ MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE

ogłasza

pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim


L.p
Nr działkiPow. w haNr KW
Obręb, k.m.
Cena wywoławcza w złWadium w złMinimalne postąpienie w zł

1.

1947/101

0.0095

GL1T/00042649/6
Miasteczko Śląskie k.m. 1
6.000,00

600,00

60,00

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów
i usług (w dniu wywieszenia ogłoszenia jest to 23%).

Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nieujawnionych w księdze wieczystej a także jakichkolwiek zobowiązań.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miasteczko Śląskie zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 czerwca 2011 roku nr XI/61/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach Strefy Aktywności Gospodarczej w Miasteczku Śląskim (opublikowany w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 23 sierpnia 2011 roku, poz. 3465) przedmiotowa działka wchodzi w części w skład terenów o ustaleniu planu – A2-MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w części w skład terenów o symbolu A3-ZL – tereny lasów.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość zlokalizowana jest w rejonie ul. Pękatego. Odległość od centrum handlowo – administracyjnego miasta wynosi około 900 m. Podobna jest odległość od linii drogowej prowadzącej
z Tarnowskich Gór w kierunku Częstochowy (droga wojewódzka nr 908). Ulica Pękatego jest ulicą osiedlową o niskim natężeniu ruchu. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz po stronie północnej tereny leśne. Działka położona jest na granicy obszaru zabudowy mieszkaniowej i terenów zieleni okalających Hutę Cynku. Działka nie jest uzbrojona. Uzbrojenie ulicy Pękatego stanowi sieć elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej, położona jest za posesją nr 2C. Kształt działki nieregularny zbliżony do trójkąta. Działka nie jest zabudowana, teren pokryty roślinnością.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 stycznia 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Miasteczku Śląskim, Rynek 8, pokój 3 o godz. 12.00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości jak wyżej
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2023 roku włącznie
, na rachunek Urzędu Miejskiego
w Miasteczku Śląskim: ING Bank Śląski S.A. Nr 42 1050 1386 1000 0002 0086 1235. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tutejszego Urzędu, potwierdzony wyciągiem bankowym. W tytule przelewu należy podać numer działki, na którą wpłacane jest wadium.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 25 stycznia 2023 roku do godz. 15.00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim, pokój nr 1 pisemnego zgłoszenia oraz kopii dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium.

Komisja przetargowa dokona sprawdzenia dokumentów uprawniających do wzięcia udziału w przetargu,
a lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu wywieszona zostanie na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu, przelewem na wskazane konto. W przetargu mogą wziąć udział właściciele działek sąsiednich tj. działek bezpośrednio przylegających do działki nr 1947/101. Osoby biorące udział w przetargu winni przedstawić komisji przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty:

  1. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu;
  2. pisemną informację o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,
  3. pisemną zgodę drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w przetargu,
    w przypadku jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków;
  4. pisemną informację o ustanowionej rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków;
  5. oryginał dowodu wpłaty wadium.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż kwota wyżej podana.

Wylicytowana cena sprzedaży płatna jest w całości przelewem na wskazane w protokole uzgodnień konto gminy i winna być odnotowana na rachunku gminy najpóźniej na dzień zawarcia umowy notarialnej.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia gruntu.

Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Po zawarciu aktu notarialnego, nabywca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miejskim
w Miasteczku Śląskim deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane
z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia
w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta Miasteczko Śląskie na okres 7 dni. Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 roku poz. 1899 z późn. zm.) Bliższych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Budownictwa, Gospodarki Gruntami
i Geodezji Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, pokój 27, tel. 393-80-38, 393-80-27. Ogłoszenie
o przetargu na stronie internetowej: www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl i www.miasteczko-slaskie.pl .

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Otwocka informuje, że Zarządzeniem Nr 43/2024 z dnia 05.03.2024 r.  przeznaczył do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntową położoną przy  ul. Szczyglej 5 w Otwocku

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie: Siciny

INFORMACJA