Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

272/2023

z dnia

29.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4905
/
/
NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

OGŁOSZENIE

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 13/3 obr. 13 o pow. 0,2101 ha położonej w Cieszynie przy ulicy Barteczka zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00053003/5 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w Cieszynie przy ul. Barteczka, w odległości około 70 m od osiedla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej „Bobrek Wschód” oraz w odległości około 600 m od ul. Stawowej i  najbliższego terenu lokalizacji obiektów usługowo-handlowych. Grunt ten jest usytuowany w  odległości około 2 km od centrum miasta. Działka ma kształt przypominający trapez ze ściętym rogiem od strony południowo-zachodniej i ma w miarę płaskie ukształtowanie terenu o niewielkim nachyleniu w kierunku południowym. Stanowi niezabudowany grunt, porośnięty samosiejkami i  drzewostanem. Teren ten ma dostęp do drogi publicznej ul. Barteczka. Uzbrojenie: przez grunt przebiega kanalizacja i  wodociąg, nadto teren ten znajduje się w sąsiedztwie sieci pełnego uzbrojenia technicznego. Najbliższe otoczenie to tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i mieszkaniowej jednorodzinnej.

Wpisy w księdze wieczystej:
Księga wieczysta nr BB1C/00053003/5:
Wzmianki:

 1. DZ. KW. / BB1C / 6280 / 22 / 1 – 2022-04-25, 07:47:43 – SPROSTOWANIE OZNACZENIA / OBSZARU NIERUCHOMOŚCI
 2. DZ. KW. / BB1C / 4493 / 22 / 1 – 2022-03-22, 13:02:26 – SPROSTOWANIE OZNACZENIA / OBSZARU NIERUCHOMOŚCI
 • dotyczą ujawnienia podziału działki 13/1 m.in. na działkę nr 13/3 będącą przedmiotem przetargu.
  W dziale I-SP brak wpisów
  W dziale III wpisy dotyczące służebności przesyłu na rzecz Tauron S.A., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. oraz Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. – nie dotyczą zbywanej działki oraz wpis dotyczący służebności przechodu i wpis dotyczący służebności drogi koniecznej – nie dotyczą zbywanej działki.
  Wzmianka:
 1. REP.C. / NOTA / 224769 / 22 – 2022-03-09, 15:41:04
  1.1. DZ. KW. / BB1C / 3680 / 22 / 1 – 2022-03-10, 09:59:05 – WPIS SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU – nie dotyczy zbywanej działki.
  W dziale IV brak wpisów.
  Działka nie jest obciążona, stanowi jednak przedmiot postępowania toczącego się w  Sądzie Rejonowym w Cieszynie o ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w  terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej P20_MN.

Osuwiska:
Zgodnie z mapą osuwisk Państwowego Instytutu Geologicznego na przedmiotowym obszarze nie zarejestrowano osuwisk.

Dostęp do drogi:
Dostęp do drogi publicznej ul. Barteczka.
Drzewostan:
Grunt porośnięty samosiejkami i drzewostanem (w tym pojedyncze drzewa owocowe – pozostałości starego sadu). W przypadku wystąpienia w  granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z  inwestycją, jego wycinka może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszt wycinki ponosi nabywca nieruchomości.

Realizacja nowego uzbrojenia:
Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, określonego w dniu sprzedaży tej nieruchomości na mapie zasadniczej, prowadzonej przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Cieszynie, który nie wyklucza istnienia w  terenie innych niewykazanych na mapie urządzeń podziemnych niezgłoszonych do inwentaryzacji. Gmina nie będzie ponosić odpowiedzialności za sieci i  zbiorniki przebiegające przez działkę nr 13/3 nie ujawnione w chwili zbycia na istniejących mapach geodezyjnych.

Wznowienie granic:
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów. Wznowienie i  okazanie granic może zostać dokonane na koszt i staraniem nabywcy. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Cieszyn nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości, czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.

Informacje dotyczące przetargu:
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 300 000,00 zł. Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23 %.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2022 r. w sali nr 205 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, II piętro) o godz. 1200.
W przypadku osób będących w związku małżeńskim, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonkowie, chyba że posiadają rozdzielność majątkową lub środki na nabycie nieruchomości pochodzą z majątku osobistego. W przypadku nieobecności jednego z małżonków koniecznym jest posiadanie na przetargu przez drugiego z nich oświadczenia o wyrażeniu zgody nieobecnego małżonka na udział w przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w formie pieniężnej wadium w  wysokości 30  000,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2022 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski S.A. w  Cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169. Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w  Cieszynie.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto (nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu).
Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona przez nabywcę na wskazane konto, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy ponosi nabywca.
Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przetargowej pisemne oświadczenie, że nie zalega z  płatnościami na rzecz Gminy Cieszyn (w tym gminnych jednostek organizacyjnych) oraz w przypadku:
⦁ osoby fizycznej – dowód tożsamości,
⦁ osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – dowód tożsamości, aktualny wydruk z  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta,
⦁ osoby prawnej w tym spółki prawa handlowego – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta, stosowne pełnomocnictwa i dowód tożsamości osoby stawającej do przetargu,
⦁ spółki cywilnej – dowody tożsamości, umowę spółki cywilnej, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta.
Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.).
Dokumentacja dotycząca sprzedaży ww. nieruchomości znajduje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie (parter, pokój nr 6).
Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w razie uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM w Cieszynie, tel. 33  4794 237 lub 33 4794 232.

Cieszyn, dnia 29 lipca 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I N F O R M A C J A

Obwieszczenie Starosty Tatrzańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego pod znakiem AB.6740. 23.2023.ASS w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” nr K420043 Trybsz – Czarna Góra w miejscowości Czarna Góra – ETAP II. Rozbudowa drogi na odcinku od km 4+520,60 do km 4+572,70 – ul. Nadwodnia.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica,