Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

27/2023

z dnia

27.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1922
/
/
NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

OGŁOSZENIE

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 11/3 oraz 11/6obr. 17 o łącznej pow. 0,6300 hapołożonej w Cieszynieprzy ulicyBarteczkazapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00044880/0 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w Cieszynie przy ul. Barteczka. Działki stanowią gospodarczą całość. Grunt ma foremny kształt i częściowo zróżnicowane ukształtowanie terenu o nachyleniu w kierunku zachodnim. Teren jest niezabudowany, częściowo porośnięty samosiejkami i drzewostanem. Uzbrojenie – przez działkę przebiegają: sieci kablowe teletechniczne i energetyczne, sieć gazowa, kanalizacja i wodociąg. Najbliższe otoczenie to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Wpisy w księdze wieczystej:

1. Księga wieczysta nr BB1C/00044880/0:

W dziale I-SP ujawniono prawo służebności drogi. Uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej – nie dotyczy zbywanych działek.

W dziale III wzmianka:

DZ. KW. / BB1C / 16527 / 22 / 1 – 2022-11-15, 08:11:56 – WPIS SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU – dotyczy wpisu służebności przesyłu po działce nr 11/6 na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

oraz wpisy dotyczące służebności przechodu i przejazdu, służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., służebności przesyłu na rzecz Energetyki Cieszyńskiej Sp. z o.o., służebności przesyłu na rzecz Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. – nie dotyczy zbywanych działek. Działki będące przedmiotem zbycia są obciążone służebnością przesyłu polegającą na korzystaniu z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji urządzeń przesyłowych wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren nieruchomości, na rzecz każdoczesnych właścicieli urządzeń przesyłowych sieci telekomunikacyjnej umiejscowionej na wyżej wymienionych działkach na rzecz Netia S.A. oraz służebnością przesyłu polegającą na korzystaniu z wybudowanej sieci elektroenergetycznej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

W dziale IV brak wpisów.

Działki nie są przedmiotem zobowiązań, stanowią jednak przedmiot postępowania toczącego się w Sądzie Rejonowym w Cieszynie o ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Orange Polska S.A.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej symbolem 39MN.

Osuwiska:

Zgodnie z mapą osuwisk Państwowego Instytutu Geologicznego na przedmiotowym obszarze nie zarejestrowano osuwisk.

Dostęp do drogi:

Teren ten ma dostęp do drogi publicznej ul. Barteczka. Zgodnie z opinią Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie istnieje możliwość urządzenia zjazdu z ul. Barteczka na działkę nr 11/3 oraz 11/4 obr. 17 w Cieszynie przebiegającego przez działkę 11/1 obr. 17 stanowiącą urządzony parking wzdłuż drogi.

Drzewostan:

Realizacja nowego uzbrojenia:

Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, określonego w dniu sprzedaży tej nieruchomości na mapie zasadniczej, prowadzonej przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Cieszynie, który nie wyklucza istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie urządzeń podziemnych niezgłoszonych do inwentaryzacji. Gmina nie będzie ponosić odpowiedzialności za sieci i zbiorniki przebiegające przez działkę nr 11/3 i 11/6 obr. 17 nie ujawnione w chwili zbycia na istniejących mapach geodezyjnych.

Wznowienie granic:

Informacje dotyczące przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 28 lutego 2023 r. w sali nr 205 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, II piętro) o godz. 1000.

W przypadku osób będących w związku małżeńskim, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonkowie, chyba że posiadają rozdzielność majątkową lub środki na nabycie nieruchomości pochodzą z majątku osobistego. W przypadku nieobecności jednego z małżonków koniecznym jest posiadanie na przetargu przez drugiego z nich oświadczenia o wyrażeniu zgody nieobecnego małżonka na udział w przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 100 000,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2023 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169. Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto (nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu).

Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona przez nabywcę na wskazane konto, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przetargowej pisemne oświadczenie, że nie zalega z płatnościami na rzecz Gminy Cieszyn (w tym gminnych jednostek organizacyjnych) oraz w przypadku:

  • osoby fizycznej – dowód tożsamości,
  • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – dowód tożsamości, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta,
  • osoby prawnej w tym spółki prawa handlowego – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta, stosowne pełnomocnictwa i dowód tożsamości osoby stawającej do przetargu,
  • spółki cywilnej – dowody tożsamości, umowę spółki cywilnej, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta.

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.).

Dokumentacja dotycząca sprzedaży ww. nieruchomości znajduje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie (parter, pokój nr 6).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w razie uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM w Cieszynie, tel. 33 4794 237 lub 33 4794 232.

Cieszyn, dnia 30 listopada 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.

Informacja o wywieszeniu wykazu gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Namysłów przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

Burmistrz Miasta Pasym ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr  4 miasta Pasym jako działka nr 314/2 o pow. 241 m2

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju w pobliżu ul. F. Chopina obręb Szczawno-Zdrój 1