Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
O B W I E S Z C Z E N I E

OGŁOSZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Gminy Brwinów

o zamiarze dokonania podziału

Stosownie do art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344
z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Falęcin gm. Brwinów, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 171.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które
wykażą przysługujące im prawa rzeczowe do nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie podziału nieruchomości.

Po bezskutecznym upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja zatwierdzająca podział przedmiotowej nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Brwinów
(05-840 Brwinów, ul. Grodziska 12) pok. 204 w godzinach pracy urzędu:
pn. 8
00 – 1800, wt. – czw. 800 1600,pt. 800 1400 , tel. (22) 738-26-53 lub
(22) 738 26 13.

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO