Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
O G Ł O S Z E N I E

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E

Oświęcim, dnia 6 grudnia 2022 r.

SGG.683.14.4.2021.SG

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. zm.), art. 113 ust. 6 i 7 oraz 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

zawiadamiam o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za udział przysługujący Marianowi Busiek w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę nr 1673/8 o pow. 0,0019 ha, położonej w jedn. ew. Oświęcim-miasto obręb Dwory I, która na podstawie decyzji nr 3/21 Starosty Oświęcimskiego z dnia 5 listopada 2021 r. znak: WAB.6747.2.2021.MK/ASZ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 510684K w ciągu ulicy Pod Borem w Oświęcimiu od km 0+050 do km 0+761,0 w ramach zadania pod nazwą <Przebudowa i rozbudowa ulicy Pod Borem w Oświęcimiu>”, stała się własnością Gminy Miasto Oświęcim.

Działki nr 1673/3 położona w jedn. ew. Oświęcim-miasto obręb Dwory I, z której powstała działka nr 1673/8 o pow. 0,0019 ha, na dzień ostateczności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, objęta była księgą wieczystą KR1E/00050615/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział V Ksiąg Wieczystych, w której jako współwłaściciel był wpisany m.in. Marian Busiek s. Władysława i Stefanii.

Z pozyskanych dokumentów wynika, że Marian Busiek zmarł w dniu 26 września 2007 r., i po niniejszej osobie nie zostało przeprowadzone postępowanie o stwierdzenie nabycia praw do spadku. Biorąc to pod uwagę, stwierdzono, iż udział przysługujący Marianowi Busiek w nieruchomości obejmującej działkę nr 1673/8 o pow. 0,0019 ha, położonej w jedn. ew. Oświęcim – miasto, obręb Dwory I, stanowi udział w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, iż przysługują im prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowania za udział w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę nr 1673/8 o pow. 0,0019 ha, położonej w jedn. ew. Oświęcim-miasto obręb Dwory I.

Zgłoszenia należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim. Informacje dotyczące przedmiotowej sprawy można uzyskać pod numerem telefonu: 33 844 97 41 (osoba prowadząca sprawę: Sylwia Goytowska).

Starosta

Andrzej Skrzypiński

Otrzymują strony według rozdzielnika

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.