Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
O G Ł O S Z E N I E

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E

Oświęcim, dnia 12 grudnia 2022 r.

SGG.683.10.54.2017.SG

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.), art. 113 ust. 6 i 7 oraz 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

zawiadamiam o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za udział przysługujący Małgorzacie Kubica w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę nr 236/3 o pow. 0,0139 ha położoną w jedn. ew. Zator-miasto obręb 1, która na podstawie decyzji nr 2/17 Starosty Oświęcimskiego znak: WAB.6747.4.2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805 K- ul. Graniczna w Zatorze od km 0+057,05 do km 2+181,85 z przebudową odcinków przejściowych w km 0+034,10 do km 0+057,05 i od km 2+181,85 do km 2+190,00”, sprostowanej postanowieniem Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 września 2017 r. znak j/w. następnie częściowo zmienionej, a w pozostałym zakresie utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Małopolskiego znak: WI- X.7821.1.20.2017 z dnia 18 grudnia 2017 r., stała się własnością Powiatu Oświęcimskiego.

Zgodnie z synchronizacją powołaną w operacie technicznym wpisanym do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Oświęcimskiego za nr KERG 3094-22/2013, pgr 695/3 i pgr 697/1 objęte Aktem własności ziemi nr 164/1893/75 odpowiadają w nowej ewidencji działce nr 236 położonej w jedn. ew. Zator Miasto obręb 1. W dniu ostateczności ww. decyzji nr 2/17 Starosty Oświęcimskiego, tj. w dniu 18.12.2017 r., zatwierdzony został podział nieruchomości obejmującej działkę nr 236, na nowe działki: nr 236/3 o pow. 0,0139 ha (pod inwestycję) i nr 236/4 o pow. 0,2541 ha (pozostającą w dotychczasowej własności). Jednocześnie należy wyjaśnić, iż Akt własności ziemi nr 164/1893/75 został wydany na rzecz Ignacego Matla s. Marcela i Agaty oraz Stefanii Matla c. Józefa i Antoniny.

W toku prowadzonego postępowania ustalono, iż Ignacy Matla zmarł w dniu 11 grudnia 1992 r., a Stefania Matla zmarła w dniu 23 lipca 2007 r. Na dalszym etapie postępowania pozyskano do akt sprawy prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Oświęcimiu Wydział I Cywilny sygn. akt I Ns 1382/2015 z dnia 1 października 2019 r. w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po Ignacym Matla oraz Stefanii Matla. Zgodnie z punktem 1 ww. postanowienia spadek po Ignacym Matla nabyła na podstawie ustawy wprost m.in. jego żona Stefania Matla. Następnie zgodnie z punktem 2 ww. postanowienia spadek po Stefanii Matla nabyła na podstawie ustawy wprost m.in. siostra Helena Kaszyca. Następnie ustalono, iż Helena Kaszyca zmarła 15 grudnia 2012 r. Na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Oświęcimiu Wydział I Cywilny sygn. akt 495/20 z dnia 28 stycznia 2021 r. ustalono, iż spadek po Helenie Kaszyca nabyła m.in. córka spadkodawcy Małgorzata Kubica.

Z pozyskanych dokumentów wynika, że Małgorzata Kubica zmarła w dniu 8 kwietnia 2022 r., i po niniejszej osobie nie zostało przeprowadzone postępowanie o stwierdzenie nabycia praw do spadku. Biorąc to pod uwagę stwierdzono, iż udział przysługujący Małgorzacie Kubica w nieruchomości stanowiącej działkę nr 236/3 o pow. 0,0139 ha położoną w jedn. ew. Zator-miasto obręb 1, stanowi udział w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, iż przysługują im prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowania za udział w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę nr 236/3 o pow. 0,0139 ha położoną w jedn. ew. Zator-miasto obręb 1.

Zgłoszenia należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim.

sprawę prowadzi Sylwia Goytowska, tel. 33/844-97-41

Starosta

Andrzej Skrzypiński

Otrzymują strony według rozdzielnika

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.