Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

147/2024

z dnia

26.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7532
/
/
O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

OGŁOSZENIE

O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

OGŁOSZENIE STAROSTY TATRZAŃSKIEGO

O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344) Starosta Tatrzański informuje, że zgodnie z wnioskiem spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą
w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne (znak: GN.6853.6.2021) w sprawie wydania w trybie art. 124 w związku z art. 124a w/w ustawy decyzji administracyjnej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Zakopane 0012, jedn. ewid. Zakopane, oznaczonej jako dz. ewid. nr 582 dla której Sąd Rejonowy w Zakopanem prowadzi Księgę Wieczystą nr NS1Z/00003410/6 poprzez udzielenie zezwolenia na realizację celu publicznego w ramach zadania„Przebudowa linii 15kV na kablową wraz z wymianą linii kablowej 15kV relacji st. tr. KRT5004 URM – st. tr. KRT5275 Pardałówka 1”obejmującego budowę nowej sieci kablowej średniego napięcia 15kV wraz ze współbieżną siecią światłowodową, rozbiórkę istniejącej sieci napowietrznej średniego napięcia 15kV wraz z podbudową oraz demontaż lub umartwienie istniejącej sieci kablowej średniego napięcia 15 kV. Łączna długość projektowanej sieci kablowej to 22 m, powierzchni strefy kontrolowanej 22 m².

Wskazana nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stosownie do treści art. 113 ust. 6 i 7 w/w ustawy. Dla nieruchomości oznaczonej jako dz. ewid. 582 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Zakopanem księga wieczysta NS1Z/00003410/6, w której jako właściciele wpisani są:

  • Polonia Tatry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 1/14 części;
  • Anna Karpiel (z d. Stopka) c. Jana i Agnieszki w 12/3906 części;
  • Władysław Zamoyski w 7/14 części;
  • Jadwiga Karpiel c. Franciszka i Mariiw 1650/3906 części;
  • Janina Bulas c. Franciszka i Marii w 12/3906 części;

W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy
ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, pawilon B – pokój 118, w godzinach pn.-pt. 8.00-15.00, tel. 18 20 239 54.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale praw swych nie udowodnią, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości.

Zakopane, dnia 23 sierpnia 2023 r.

Do wiadomości:

  1. Jan Hebda (jako pełnomocnik TAURON Dystrybucja S.A.)
  2. BIP Starostwa Powiatowego w Zakopanem
  3. Starostwo Powiatowe w Zakopane – tablica ogłoszeń w budynku
  4. Starostwo Powiatowe w Zakopanem- strona internetowa
  5. Strona internetowa www.infopublikator.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Olszewnik przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ