Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6690
/
/
OBWIESZCZENIE

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 61 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000 z późn. zm.) – dalej ustawa kpa oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2023.162) – dalej specustawa drogowa

STAROSTA TATRZAŃSKI

zawiadamia, iżna wniosek Burmistrza Miasta Zakopane – działającego jako zarządca drogi gminnej nr 420270K, złożony w dniu 18 listopada 2022 r. (uzupełniony dnia 9 grudnia 2022 r.) przez pełnomocnika Pana Krystiana Węgrzyna, zostało wszczęte postępowanie administracyjne pod znakiem: AB.6740.553.2022.ASS w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” nr K 420270 – ul. Szymony Boczna
w miejscowości Zakopane – na odcinku od km 0+003,32 do km 0+290,67.

Inwestycja realizowana jest w jednostce ewidencyjnej: 121701_1 Zakopane, obr. ewid. nr 006:

  1. Działki ewidencyjne będące własnością Inwestora:

– dz. ewid. nr: 641/1, 641/2, 50/2, 49/2, 48/2, 47/2, 566/2, 682/1, 46/2, 492/15.

  1. Działki ewidencyjne przeznaczone pod inwestycję przejmowane w całości:

– dz. ewid. nr: 647/1, 682/2, 684,

gdzie oznaczenie: 0000/1 – to numer działki ewidencyjnej przejętej w całości i przeznaczonej
pod drogę, działka na której droga jest usytuowana.

  1. Działki ewidencyjne przeznaczone pod inwestycję powstałe z podziałów:

– dz. ewid. nr: 527/6 (527/3), 527/8 (527/4), 647/3 (647/2), 1615/1 (1615),

1616/1 (1616), 1617/1 (1617), 1618/1 (1618), 1619/1 (1619), 1620/1 (1620), 1621/1 (1621), 1622/1 (1622), 492/23 (492/13), 1611/1 (1611), 1612/1 (1612), 1613/1 (1613), 1614/1 (1614), 683/2 (683), 492/25 (492/16), 492/18 (492/4),

gdzie oznaczenie: 0000/1 – to numer działki ewidencyjnej powstałej z podziału i przeznaczonej
pod drogę; (0000) – to numer dotychczasowy działki ewidencyjnej przed podziałem.

  1. Działki objęte obowiązkami wynikającymi z zapisów specustawy drogowej:
  2. przebudowa lub budowa sieci uzbrojenia terenu – art. 11f ust. 1 pkt 8e specustawy drogowej – ozn.symbolem „OB.SIECI”na rysunku pt.: „Mapa z proponowanym przebiegiem drogi”:

Obowiązek obejmuje roboty budowlane:

– w granicach dz. ewid. nr 547/12, 477, 474/3, 527/5 (527/3), 1615/2 (1615), 52/15, 52/14, 51/1, 47/1,

  1. budowa lub przebudowa zjazdów – art. 11f ust. 1 pkt 8h specustawy drogowej – ozn.symbolem „OB.ZJAZDna rysunku pt.: „Mapa z proponowanym przebiegiem drogi”:

Obowiązek obejmuje roboty budowlane:

– w granicach dz. ewid. nr 500, 683/3, 634/2, 53/1, 52/15, 48/1, 47/1,

  1. przebudowa lub budowa innych dróg publicznych – art. 11f ust. 1 pkt 8g specustawy drogowej – ozn.symbolem „OB.D.PUBna rysunku pt.: „Mapa z proponowanym przebiegiem drogi”:

Obowiązek obejmuje roboty budowlane:

– w granicach dz. ewid. nr 527/1, 474/6, 474/4,

  1. zajęcie terenu wód płynących – art. 20a ust. 1 specustawy drogowej – ozn.symbolem „OB.WPna rysunku pt.: „Mapa z proponowanym przebiegiem drogi”:

Obowiązek obejmuje roboty budowlane:

– w granicach dz. ewid. nr 490,

gdzie oznaczenie: 0000/1 – to numer działki ewidencyjnej powstałej z podziału o przeznaczeniu dotychczasowym; (0000) – to numer dotychczasowy działki ewidencyjnej przed podziałem.

Z zamierzeniem inwestycyjnym, materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez Inwestora zainteresowane strony będące uczestnikami postępowania lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 kpa, mogą zapoznać się
w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15 (parter)
w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia: – w poniedziałki od 1230 do 1530; – we wtorki
i czwartki od 1200 do 1500; – w środy od 800 do 1100; – w piątki od 1130 do 1430.

Przyjęcia stron odbywają się wyłącznie w wyznaczonych godzinach (należy zgłosić się do okienka Dziennika Podawczego w Starostwie Powiatowym w Zakopanem), po wcześniejszym telefonicznym umówieniu pod nr tel. 18 20 239 41.

Informacje dotyczące inwestycji można uzyskać pod numerem telefonu: 18 20 239 41, drogą mailową pod adresem: agnieszkass@powiat.tatry.pl lub za pośrednictwem platformy ePUAP: /21ow7kfm9w/SkrytkaESP.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 specustawy drogowej starosta w odniesieniu dróg powiatowych
i gminnych wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości
jest skuteczne.

W myśl art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. ukazanie się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszenie podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zakopanem oraz Urzędu Miasta Zakopane oraz na stronie http://infopublikator.pl/.

Jednocześnie informuje się, iż 14 lutego 2023 r. Starosta Tatrzański wydał postanowienie znak: AB.6740.553.2022.ASS w trybie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo budowlane o nałożeniu
na Inwestora obowiązku usunięcia w projekcie zagospodarowania terenu i projekcie architektoniczno
– budowlanym nieprawidłowości i braków w terminie do dnia 11 kwietnia 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Wykaz

I N F O R M A C J A

Samochód osobowy