Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

149/2024

z dnia

28.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7563
/
/
OBWIESZCZENIE

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE

Znak: AB.6740.553.2022.ASS Zakopane, dnia 31 lipca 2023 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11a, art. 11f ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – dalej specustawa drogowa, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa

STAROSTA TATRZAŃSKI

zawiadamia, że decyzją nr 3/2023 z dnia 31 lipca 2023 r. udzielił Burmistrzowi Miasta Zakopane, działającemu jako zarządca drogi gminnej nr 42027K zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.:

Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” nr K 420270 – ul. Szymony Boczna w miejscowości Zakopane – na odcinku od km 0+003,32 do km 0+290,67.

Inwestycja realizowana jest w jednostce ewidencyjnej: 121701_1 Zakopane, obr. ewid. nr 006:

  1. Działki ewidencyjne będące własnością Inwestora:

– dz. ewid. nr: 641/1, 641/2, 50/2, 49/2, 48/2, 47/2, 566/2, 682/1, 46/2, 492/15.

  1. Działki ewidencyjne przeznaczone pod inwestycję przejmowane w całości:

– dz. ewid. nr: 647/1, 682/2, 684,

gdzie oznaczenie: 0000/1 – to numer działki ewidencyjnej przejętej w całości i przeznaczonej
pod drogę, działka na której droga jest usytuowana.

  1. Działki ewidencyjne przeznaczone pod inwestycję powstałe z podziałów:

– dz. ewid. nr: 527/6 (527/3), 527/8 (527/4), 647/3 (647/2), 1615/1 (1615), 1616/1 (1616), 1617/1 (1617), 1618/1 (1618), 1619/1 (1619), 1620/1 (1620), 1621/1 (1621), 1622/1 (1622), 492/23 (492/13), 1611/1 (1611), 1612/1 (1612), 1613/1 (1613), 1614/1 (1614), 683/2 (683), 492/25 (492/16), 492/18 (492/4),

gdzie oznaczenie: 0000/1 – to numer działki ewidencyjnej powstałej z podziału i przeznaczonej
pod drogę; (0000) – to numer dotychczasowy działki ewidencyjnej przed podziałem.

  1. Działki objęte obowiązkami wynikającymi z zapisów specustawy drogowej:
  2. przebudowa lub budowa sieci uzbrojenia terenu – art. 11f ust. 1 pkt 8e specustawy drogowej – ozn. symbolem „OB.SIECI” na rysunku pt.: „Mapa z proponowanym przebiegiem drogi”:

Obowiązek obejmuje roboty budowlane:

– w granicach dz. ewid. nr 547/12, 477, 474/3, 527/5 (527/3), 1615/2 (1615), 52/15, 52/14, 51/1, 47/1,

  1. budowa lub przebudowa zjazdów – art. 11f ust. 1 pkt 8h specustawy drogowej – ozn. symbolem „OB.ZJAZD” na rysunku pt.: „Mapa z proponowanym przebiegiem drogi”:

Obowiązek obejmuje roboty budowlane:

– w granicach dz. ewid. nr 500, 638/6, 634/2, 53/1, 52/15, 48/1, 47/1,

  1. przebudowa lub budowa innych dróg publicznych – art. 11f ust. 1 pkt 8g specustawy drogowej – ozn. symbolem „OB.D.PUB” na rysunku pt.: „Mapa z proponowanym przebiegiem drogi”:

Obowiązek obejmuje roboty budowlane:

– w granicach dz. ewid. nr 527/1, 474/6, 474/4,

  1. zajęcie terenu wód płynących – art. 20a ust. 1 specustawy drogowej – ozn. symbolem „OB.WP” na rysunku pt.: „Mapa z proponowanym przebiegiem drogi”:

Obowiązek obejmuje roboty budowlane:

– w granicach dz. ewid. nr 490,

gdzie oznaczenie: 0000/1 – to numer działki ewidencyjnej powstałej z podziału o przeznaczeniu dotychczasowym; (0000) – to numer dotychczasowy działki ewidencyjnej przed podziałem.

Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Właściwy zarządca drogi, zgodnie z art. 20 ust. 3 specustawy drogowej, otrzymuje z mocy prawa nieodpłatnie, w trwały zarząd nieruchomości nabyte na własność Gminy Miasta Zakopane na cele budowy drogi z dniem, w którym niniejsza decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna (ustanowienie trwałego zarządu stwierdza Starosta Tatrzański w drodze odrębnej decyzji). Do egzekucji obowiązków wynikających z niniejszej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W przypadku kiedy dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej niniejszą decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji ZRID
z rygorem natychmiastowej wykonalności, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą
5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego (art. 18 ust. 1e pkt 1 specustawy drogowej).

Od decyzji nr 3/2023 z dnia 31 lipca 2023 r. służy stronom prawo wniesienia odwołania
do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Starosty Tatrzańskiego na adres: ul. Chramcówki 15, 34 – 500 Zakopane, bądź elektroniczną skrzynkę podawczą pod adres: /21ow7kfm9w/SkrytkaESP lub /21ow7kfm9w/Skrytka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a § 1 kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna (art. 127a § 2 kpa).

Ww. decyzję doręcza się wnioskodawcy oraz zawiadamia o jej wydaniu pozostałe strony
w drodze obwieszczenia, zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem, a także publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zakopane i Starostwa Powiatowego w Zakopanem, a w ramach prasy lokalnej na stronie http://infopublikator.pl/.

Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę,
a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia
o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 kpa). Ponadto, zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

Strony będące uczestnikami postępowania lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 kpa mogą zapoznać się z treścią decyzji
i aktami sprawy znak: AB.6740.553.2022.ASS w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15, pokój nr 13 (parter):

– w poniedziałki od1230 do 1530; – we wtorki i czwartki od 1200 do 1500;- w środy od800 do 1100;
– w piątki od 11
30 do 1430, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu – nr telefonu: 18 20 239 57.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

wykaz nieruchomości:

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości składających się z działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 211/6 i 212/2 oraz 211/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna.

Sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w Kościerzynie przy ul. Do Parowozowni w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna.