Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
OBWIESZCZENIE

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE

STAROSTA LUBARTOWSKI

21-100 LUBARTÓW

ul. Słowackiego 8

tel. 81 855 28 65

Lubartów, 8 września 2023 roku

GEO.683.8.18.2020

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Starosta Lubartowski działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) w związku
z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162) oraz art. 8 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.), zawiadamia, że w dniu 6 września 2023 r. została wydana decyzja, znak GEO.683.8.18.2020,
o ustaleniu odszkodowania za przejętą z mocy prawa przez Powiat Lubartowski nieruchomoś


o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 10 – Uścimów Stary, gmina Uścimów, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 24/1 o pow. 0,0016 ha, objętą ostateczną decyzją nr 8/2020 z dnia 12 października 2020 roku, znak AIB.6740.3.6.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1570L Ostrów Lubelski – Drozdówka – Jedlanka Podleśna i drogi powiatowej
nr 1574L Głębokie – Stary Uścimów – Krasne – Rogóźno w zakresie budowy ciągu pieszo
-rowerowego w miejscowości Głębokie i miejscowości Uścimów Stary na odcinku o łącznej długości dł. ok 3,3 km”.

Niniejszą decyzją Zarząd Powiatu w Lubartowie został zobowiązany do wpłaty ustalonej kwoty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym do depozytu sądowego. Osoby, które udokumentują swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości mogą wystąpić o wypłatę odszkodowania z depozytu sądowego.

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Lubartowie, w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami, ul. Słowackiego 8,
21-100 Lubartów, w godzinach pracy Starostwa.

Informuję, że od powyższej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Lubartowskiego.

Na podstawie art. 49 kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa wskazuję 8 września 2023 r. – datę ukazania się obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubartowie, wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu, jak również publikacji w dzienniku Infopublikator.pl, jako ten, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO