Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
OBWIESZCZENIE

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE

GN.683.1.77.2022 Bochnia, dn. 30.11.2022 rok

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U z 2022, poz. 2000) w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2021 roku, poz. 1899 z późn. zm.), Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości, że decyzją z dnia 30.11.2022 roku, znak: GN. 683.1.77.2022 zostało ustalone odszkodowanie za prawo własności do części nieruchomości, stanowiącej działki ewidencyjne oznaczone numerami: 166/8 o powierzchni 0,0002 ha, 166/9 o powierzchni 0,0003 ha, powstałe w wyniku podziału geodezyjnego działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 166/4położonej w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim, w jednostce ewidencyjnej 120102_2, Bochnia-obszar wiejski, obręb ewidencyjny Nr 0021, Nieszkowice Wielkie, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Bocheńskiego na podstawie decyzji Starosty Bocheńskiego Nr 4/2022 z dnia 01.06.2022 rok, znak: AB.6740.2.3.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1444K Uszew- Nowy Wiśnicz (ul. Podzamcze, ul. Zamkowa, ul. Olchawska) – Nieznanowice w km 14+421.00 – 15+416.00 wraz z budową chodnika w miejscowości Nieszkowice Wielkie”.

Strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w siedzibie Organu przy ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32 – 700 Bochnia [pokój numer 118, 121], w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek od 800 do 1600, wtorek – piątek od 730 do 1530 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty (telefon: 146153745, 146153741).

Niniejsze obwieszczenie podane jest do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie https://bip.malopolska.pl/spbochnia, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Bochnia oraz opublikowane w dzienniku internetowym: infopublikator.pl.

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.