Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Nasz znak: GN.6821.2.6.2024 Zakopane, dnia 17 kwietnia 2024r.

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
W SPRAWIE REGULACJI STANU PRAWNEGO NIEKTÓRYCH DRÓG OGÓLNODOSTĘPNYCH

Starosta Tatrzański działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2, art. 5 ust. 1, ust. 4 w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2023r.
o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1722) zawiadamiam, że na wniosek z dnia
18 marca 2024r. Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska wszczęte zostało postępowanie
w sprawie wydania decyzji o stwierdzeniu nabycia przez Gminę Bukowina Tatrzańska, własności działki ewid. nr 2638/1 obr. 0303 Brzegi, w jednostce ewidencyjnej Bukowina Tatrzańska, użytkowanej jako droga ogólnodostępna o znaczeniu lokalnym.

Działka ewid. nr 2638/1 obręb 0303 Brzegi o nieuregulowanym stanie prawnym tworzy parcelę gr.l.kat. 2638 objęta KW NS1Z/00001626/9.

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 lipca 2023r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych„Z dniem doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nieruchomości objęte wnioskiem, o którym mowa w art. 4 ust. 2, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami do dnia, w którym decyzja w sprawie tego wniosku stała się ostateczna.”

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa „organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.”

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami niniejszego postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do przedmiotu postępowania do czasu wydania orzeczenia w sprawie w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15, godziny przyjęć od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00, pawilon B, pokój nr 118.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutej prawny zgodnie z art. 41 kodeksu postępowania administracyjnego

Doręczenie uznaje się za dokonane w dniu odbioru zawiadomienia przez wnioskodawcę,
a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie tj. ukazania się obwieszczenia zawiadamiającego o wszczęciu postępowania administracyjnego zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska (celem dokonania obwieszczenia przez wywieszenie

w Urzędzie Gminy Bukowina Tatrzańska oraz na BIP Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska na okres 14 dni)

  1. Starostwo Powiatowe w Zakopanem – BIP, tablica ogłoszeń, strona internetowa
  2. Strona internetowa www.infopublikator.pl
  3. a/a

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO