Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Nasz znak: GN.6821.18.2023 Zakopane, dnia 17 czerwca 2024 r.

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
W SPRAWIE REGULACJI STANU PRAWNEGO NIEKTÓRYCH DRÓG OGÓLNODOSTĘPNYCH

Starosta Tatrzański działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 572) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2, art. 5 ust. 1, ust. 4 w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2023r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1722) zawiadamiam, że na wniosek z dnia
30 listopada 2023r. uzupełnionego pismem z dnia 21 maja 2024 r. Wójta Gminy Poronin wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o stwierdzeniu nabycia przez Gminę Poronin, własności działek ewid. nr 5021/2 i 5628/1 obr. 0507 Małe Ciche, w jednostce ewidencyjnej Poronin, użytkowanej jako droga ogólnodostępna o znaczeniu lokalnym.

Działka ewid. nr 5021/2 obręb 0507 Małe Ciche o nieuregulowanym stanie prawnym odpowiada p.gr.l.kat. 5021/2 obj. KW NS1Z/00000853/2.

Działka ewid. nr 5628/1 obręb 0507 Małe Ciche o nieuregulowanym stanie prawnym odpowiada:

– p.gr.l.kat. 5022/35 obj. KW NS1Z/00000853/2;

– p.gr.l.kat. 5022/16 i 5022/18 obj. Lwh 762 (utr. moc prawną);

– p.gr.l.kat. 5022/38 i 5022/40 obj. Lwh 702 (utr. moc prawną);

– p.gr.l.kat. 5022/31 obj. Lwh 1105 (utr. moc prawną);

– p.gr.l.kat. 5022/25 obj. KW NS1Z/00000873/8;

– p.gr.l.kat. 5022/27 obj. Lwh 1065 (utr. moc prawną).

Na podstawie art. 5 ust. 4 „Z dniem doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nieruchomości objęte wnioskiem, o którym mowa w art. 4 ust. 2, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami do dnia, w którym decyzja w sprawie tego wniosku stała się ostateczna.”

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami niniejszego postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do przedmiotu postępowania do czasu wydania orzeczenia w sprawie w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15, godziny przyjęć od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00, pawilon B, pokój nr 118.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutej prawny zgodnie z art. 41 kodeksu postępowania administracyjnego

Doręczenie uznaje się za dokonane w dniu odbioru zawiadomienia przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie tj. ukazania się obwieszczenia zawiadamiającego o wszczęciu postępowania administracyjnego zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Poronin (celem dokonania obwieszczenia przez wywieszenie w Urzędzie Gminy Poronin oraz na BIP Urzędu Gminy Poronin na okres 14 dni)
  2. Strony wg rozdzielnika
  3. BIP Starostwa Powiatowego w Zakopanem
  4. Starostwo Powiatowe w Zakopane – tablica ogłoszeń w budynku
  5. Starostwo Powiatowe w Zakopanem- strona internetowa
  6. Strona internetowa www.infopublikator.pl
  7. a/a BT

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu