Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6690
/
/
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym

GN.6853.7.2022                                                                                       Bochnia, dn. 22.03.2023r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 334) Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomościże w dniu 22.03.2023r. została wydana decyzja znak: GN.6853.7.2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1117 o powierzchni 0,25 ha, położonej w obrębie Dąbrówka, jednostce ewidencyjnej Rzezawa – poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-100 Kraków, na wykonanie na ww. nieruchomości inwestycji liniowej polegającej na wybudowaniu sieci gazowej średniego ciśnienia (10 kPa – 0,5 MPa) z rur PE100 o średnicy 63 mm, długości wynoszącej 5,3 m. Strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w siedzibie Organu przy ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32 – 700 Bochnia [pokój numer 119, 121], w godzinach pracy urzędu,  tj. poniedziałek od 800 do 1600, wtorek – piątek  od 730 do 1530 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty (telefon: 146153700, wew. 842 lub 146153741). Niniejsze obwieszczenie podane jest do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie https://bip.malopolska.pl/spbochnia, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Rzezawa oraz opublikowane w dzienniku internetowym: infopublikator.pl. Decyzję uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.    

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Wykaz

I N F O R M A C J A

Samochód osobowy