Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość  oznaczoną jako działka nr 121/2 obręb Domasławice.

OGŁOSZENIE

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość  oznaczoną jako działka nr 121/2 obręb Domasławice.

W dniu 20 września 2023 r. tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, stronie internetowej i BIP  Starostwa  ukazało się obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o sygnaturze SN.683.22.2022.RM  o następującej treści:

O B W I E S Z C Z E N I E

 STAROSTY  OLEŚNICKIEGO

            Na podstawie art. 10 § 1 w zw. z art. 49 i 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2023 r. , poz. 775 ze zm.) Starosta Oleśnicki
w dniu 20 września podaje do publicznej wiadomości, że decyzją z dnia 15 września 2023 r. znak SN.683.22.2022.RM ustalone zostało odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 121/2 obręb Domasławice o pow. 0,0054 ha, która na mocy ostatecznej decyzji Starosty Oleśnickiego nr 3/2021  dn. 22 lutego 2021 r. (znak: AB.6740.760.2020.4.AK)  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1490D i 1485D w miejscowości Domasławice”
przeszła na własność Powiatu Oleśnickiego.

            Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Środowiska i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Oleśnicy przy  ul. J. Słowackiego 10, pok. 111 w godz. 8⁰⁰-15⁰⁰.

            Niniejsze zawiadomienie jest podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez organ.

            Stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Dolnośląskiego
za pośrednictwem Starosty Oleśnickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Decyzję uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy