Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

276/2022

z dnia

03.10.2022

Ogłoszeń w bazie:

978
/
/
Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OGŁOSZENIE

Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

AB.6740.565.2022.JW                                                                                       Lublin, 2022-07-27

OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176),

Zawiadamiam

o wydaniu na wniosek Wójta Gminy Głusk decyzji nr 1121/22 z dnia 15.07.2022 r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej
nr 128523L w Prawiednikach wraz z budową oświetlenia drogowego”

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych działkach:

Województwo lubelskie

Powiat lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060905_2 Głusk

Obręb-11 Prawiedniki

działki nr ew.: 651/1, 675/10, 676/6, 676/7, 675/14, 675/12, 676/8, 676/13, 700/13, 699/27, 699/9, 699/28, 699/29, 699/7, 699/2, 768, 676/12, 663/17, 698/6, 665/10, 666/2, 667, 675/11

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

  • budowę drogi,
  • budowę chodnika po lewej stronie drogi,
  • budowę miejsc postojowych,
  • utwardzenie poboczy po prawej stronie drogi,
  • budowę zjazdów indywidualnych i publicznych na przylegle działki,
  • budowę odwodnienia drogi: rowów i zbiorników,
  • przebudowa i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia technicznego,
  • budowa oświetlenia drogowego.

Z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej można zapoznać
się w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9, w godzinach pracy Wydziału /poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 15:00, wtorek 7:30 – 16:45/.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji: drogą telefoniczną pod nr tel. 81 528 66 47, drogą elektroniczną na adres mailowy: abud@powiat.lublin.pl, osobiście w Starostwie Powiatowym
w Lublinie ul. Spokojna 9 po uprzednim umówieniu wizyty.

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

            Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Dodatkowe warunki pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej własności Powiatu Cieszyńskiego położonej w gminie Cieszyn, obręb 69,

Położenie nieruchomości: gmina Cieszyn, obręb 69, powiat cieszyński, województwo śląskie.

Zarządzenie Nr 76 /2022

Zarząd Powiatu w Bochni podaje do publicznej wiadomości