Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

114/2024

z dnia

23.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7194
/
/
Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OGŁOSZENIE

Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

AB.6740.565.2022.JW                                                                                       Lublin, 2022-07-27

OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176),

Zawiadamiam

o wydaniu na wniosek Wójta Gminy Głusk decyzji nr 1121/22 z dnia 15.07.2022 r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej
nr 128523L w Prawiednikach wraz z budową oświetlenia drogowego”

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych działkach:

Województwo lubelskie

Powiat lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060905_2 Głusk

Obręb-11 Prawiedniki

działki nr ew.: 651/1, 675/10, 676/6, 676/7, 675/14, 675/12, 676/8, 676/13, 700/13, 699/27, 699/9, 699/28, 699/29, 699/7, 699/2, 768, 676/12, 663/17, 698/6, 665/10, 666/2, 667, 675/11

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

  • budowę drogi,
  • budowę chodnika po lewej stronie drogi,
  • budowę miejsc postojowych,
  • utwardzenie poboczy po prawej stronie drogi,
  • budowę zjazdów indywidualnych i publicznych na przylegle działki,
  • budowę odwodnienia drogi: rowów i zbiorników,
  • przebudowa i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia technicznego,
  • budowa oświetlenia drogowego.

Z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej można zapoznać
się w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9, w godzinach pracy Wydziału /poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 15:00, wtorek 7:30 – 16:45/.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji: drogą telefoniczną pod nr tel. 81 528 66 47, drogą elektroniczną na adres mailowy: abud@powiat.lublin.pl, osobiście w Starostwie Powiatowym
w Lublinie ul. Spokojna 9 po uprzednim umówieniu wizyty.

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

            Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, przy ul. Grunwaldzkiej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

W Y K A Z