Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OGŁOSZENIE

Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

AB.6740.1462.2022.JW                                                                                                 Lublin, 2022-09-28

OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Powiatu w Lublinie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2290L Sobieszczany-Załucze, gmina Niedrzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19”

Inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych działkach:

Jednostka ewidencyjna – 060910_2 Niedrzwica Duża

Obręb-0022 Załucze

działki nr ew.: 292/2, 292/3, 3/2, 39/2, 39/3, 42, 54, 82, 83/3, 133/2, 173, 174/1, 203, 204, 208, 209/2, 211, 213/3, 231/2, 232, 233, 235, 238/1, 239, 115, 116, 123/2, 123/1, 121/1

Jednostka ewidencyjna – 060912_2 Strzyżewice

Obręb-0007 Kajetanówka

działki nr ew.: 2/3, 1, 84, 82/1, 79, 78, 75/1, 70/1, 65, 60/1, 58/1, 55/1, 55/2, 54/2, 54/3, 52/1, 49, 48, 47/1, 44, 42, 41/2, 36/1, 34, 33/2, 30/1, 25, 22, 20/1, 17, 16, 15/2, 13, 12, 10, 9, 8, 7/1, 6, 5/1, 4/1, 3/1

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę skrzyżowań z innymi drogami publicznymi:

 Jednostka ewidencyjna – 060910_2 Niedrzwica Duża

Obręb-0022 Załucze

działki nr ew. 132/1, 230/2, 292/1

Jednostka ewidencyjna – 060912_2 Strzyżewice

Obręb-0007 Kajetanówka

działka nr ew. 164/1

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się budowę lub przebudowę zjazdów:

Jednostka ewidencyjna – 060910_2 Niedrzwica Duża

Obręb-0022 Załucze

działki nr ew. 95/3, 110/1, 230/3, 292/1, 192/3, 193/3, 3/4, 4, 5, 6/1, 7/1, 10, 11, 12, 13, 15/7, 15/3, 15/10, 15/12, 15/11, 16/1, 16/2, 17/1, 18/1, 19, 20/1, 20/2, 23/3, 23/4, 23/2, 24, 25/2, 25/1, 26, 31/1, 32, 33/2, 33/3, 33/5, 38/1, 39/5, 39/7, 42/2, 43, 44/2, 45, 46/2, 49/1, 54/2, 53/1, 53/2, 56/5, 56/4, 56/2, 58/2, 58/3, 58/4, 60/3, 60/4, 64/2, 64/3, 64/4, 65, 72/1, 73, 74/1, 74/2, 76/3, 76/4, 78/2, 78/1, 79, 82/2, 84, 87/8, 90/1, 91/3, 93, 95/4, 133/4, 134/1, 136, 137, 138, 139/4, 140/1, 140/2, 144/4, 144/3, 147/1, 148/2, 150, 157, 158/3, 161/1, 161/2, 164, 165, 167, 169/1, 169/2, 170, 171, 172, 173/2, 175/3, 177/1, 178/1, 181/1, 191, 192/4, 193/4, 195, 196/2, 196/3, 198/1, 200, 203/2, 204/2, 208/2, 209/4, 211/2, 213/5, 235/2, 238/3, 116/2, 119/5, 119/8, 119/7, 123/6, 123/4, 121/3

Jednostka ewidencyjna – 060910_2 Niedrzwica Duża

Obręb-0011 Niedrzwica Kościelna

działka nr ew. 10364

Jednostka ewidencyjna – 060912_2 Strzyżewice

Obręb-0007 Kajetanówka

działki nr ew. 2/5, 84/2, 82/4, 79/2, 78/2, 75/3, 70/3, 65/2, 60/3, 58/3, 55/4, 55/6, 54/7, 54/9, 52/4, 49/2, 48/2, 47/6, 44/2, 42/2, 41/9, 36/3, 34/2, 33/4, 30/3, 25/2, 22/2, 20/3, 17/2, 16/2, 15/5, 13/2, 12/2, 10/2, 9/2, 8/2, 7/3, 6/2, 5/3, 4/3, 3/3

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się budowę lub przebudowę urządzeń odwadniających:

Jednostka ewidencyjna – 060910_2 Niedrzwica Duża

Obręb-0022 Załucze

działki nr ew. 132/1, 95/3, 230/2,110/1, 230/3, 292/1

Jednostka ewidencyjna – 060912_2 Strzyżewice

Obręb-0007 Kajetanówka

działka nr ew. 164/1

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej:

Jednostka ewidencyjna – 060910_2 Niedrzwica Duża

Obręb-0022 Załucze

działki nr ew. 230/2, 230/3, 229/1, 292/1, 192/3, 193/3, 136, 140/2, 141, 142/2, 142/1, 17/1, 143, 144/1, 144/4, 144/3, 145/5, 145/2, 147/1, 23/4, 148/1, 148/2, 25/2, 31/1, 150, 152/1, 155, 156/1, 156/2, 157, 158/2, 158/3, 161/1, 161/2, 164, 42/2, 165, 167, 169/1, 169/2, 170, 45, 46/2, 171, 172, 173/2, 54/2, 174/4, 174/2, 53/1, 53/2, 175/4, 175/3, 177/1, 58/4, 183, 184, 191, 192/4, 193/4, 195, 196/2, 196/3, 198/1, 200, 201, 84, 78/2, 76/3, 203/2, 204/2, 91/3, 230/2, 230/4, 231/6, 232/2, 233/2, 235/2, 238/3, 116/2, 119/5, 239/2, 119/8, 123/6

Jednostka ewidencyjna – 060912_2 Strzyżewice

Obręb-0007 Kajetanówka

działki nr ew. 2/5, 85/2

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę istniejącej sieci telekomunikacyjnej:

Jednostka ewidencyjna – 060910_2 Niedrzwica Duża

Obręb-0022 Załucze

działki nr ew. 193/3, 15/10, 140/2, 141, 148/1, 24, 158/2, 38/1, 177/1, 58/4, 193/4, 76/3, 202/1, 84, 123/6

Jednostka ewidencyjna – 060912_2 Strzyżewice

Obręb-0007 Kajetanówka

działka nr ew. 164/1

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę istniejącej sieci gazowej:

Jednostka ewidencyjna – 060910_2 Niedrzwica Duża

Obręb-0022 Załucze

działka nr ew.123/6

Jednostka ewidencyjna – 060912_2 Strzyżewice

Obręb-0007 Kajetanówka

działki nr ew. 82/4, 79/2, 78/2, 75/3, 70/3

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę istniejącej sieci wodociągowej:

Jednostka ewidencyjna – 060910_2 Niedrzwica Duża

Obręb-0022 Załucze

działka nr ew. 95/3

Jednostka ewidencyjna – 060912_2 Strzyżewice

Obręb-0007 Kajetanówka

działki nr ew.  7/1, 16/2, 18/1, 19, 20/1, 24, 25/2, 33/3, 39/5, 53/1, 53/2, 58/4, 64/2, 70, 78/2, 84, 87/8, 137, 140/1, 141, 142/1, 143, 144/1, 148/1, 148/2, 157, 161/1, 174/2, 177/1, 178/1, 187, 196/3, 203/2, 204/2, 213/5

            W Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9, pok. 113, w godzinach pracy Wydziału /poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.00 – 15.00, wtorek 7.30 – 16.45/ udzielane będą informacje dotyczące przedmiotowej inwestycji.

            Strony mogą zapoznać się z wnioskiem i dokumentacją techniczną: drogą telefoniczną pod   nr tel. 81 528 66 47, drogą elektroniczną na adres mailowy: abud@powiat.lublin.pl, osobiście w Starostwie Powiatowym w Lublinie ul. Spokojna 9 po uprzednim umówieniu wizyty.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.