Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OGŁOSZENIE

Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

AB.6740.1784.2022.JW                                                                                                Lublin, 2022-11-10

OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Powiatu w Lublinie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2211L w miejscowości Barak i Dąbrowica, gmina Jastków z wyłączeniem odcinka drogi ekspresowej S-17”

Inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych działkach:

Jednostka ewidencyjna – 060907 2 Jastków

Obręb 0001 Barak

działki nr ew.: 39/2, 28/2, 29/12, 29/11, 29/10, 29/9

Jednostka ewidencyjna – 060907 2 Jastków

Obręb 0002 Dąbrowica

działki nr ew.: 595/7, 595/8, 595/2, 911/1, 377/5, 379/1, 380/1, 595/1, 536/1, 535/1, 592/1, 593/1, 595/3, 339, 338, 343/1, 344, 345/4, 608, 607/2, 836/3, 351/15, 351/16, 881/3, 881/4, 364, 943, 365, 375/1, 375/2, 375/3, 375/4, 377/6, 379/3, 377/3, 599/19, 599/20, 599/41, 599/42, 599/12, 599/11, 599/9, 599/18, 599/17, 599/7, 599/6, 599/5, 596, 593/2, 592/2, 380/5, 538, 536/2

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę skrzyżowań z innymi drogami publicznymi:

Jednostka ewidencyjna – 060907 2 Jastków

Obręb 0001 Barak

działka nr ew.: 40/1

Jednostka ewidencyjna – 060907 2 Jastków

Obręb 0002 Dąbrowica

działki nr ew.: 959/6, 340/2, 377/4

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się budowę lub przebudowę zjazdów:

Jednostka ewidencyjna – 060907 2 Jastków

Obręb 0001 Barak

działki nr ew.: 40/1, 29/31, 29/29, 29/27, 29/33, 31

Jednostka ewidencyjna – 060907 2 Jastków

Obręb 0002 Dąbrowica

działki nr ew.: 959/6, 493, 586, 595/4, 594, 339/2, 338/4, 343/8, 344/6, 608/4, 607/7, 836/8, 881/13, 881/15, 943/4, 365/4, 375/22, 375/26, 375/28, 377/21, 379/11, 599/44, 599/46, 599/48, 599/54, 599/58, 599/60, 599/62, 599/64, 599/66, 596/4, 593/6, 592/6, 380/9, 538/4, 536/6, 589/2, 911/2

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się budowę lub przebudowę urządzeń odwadniających:

Jednostka ewidencyjna – 060907 2 Jastków

Obręb 0001 Barak

działka nr ew.: 40/1,

Jednostka ewidencyjna – 060907 2 Jastków

Obręb 0002 Dąbrowica

działki nr ew.: 959/6, 493

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej:

Jednostka ewidencyjna – 060907 2 Jastków

Obręb 0001 Barak

działki nr ew.: 40/1, 29/31, 29/29, 31

Jednostka ewidencyjna – 060907 2 Jastków

Obręb 0002 Dąbrowica

działki nr ew.: 340/2, 586, 595/4, 339/2, 338/4, 343/8, 345/1, 344/6, 345/11, 346/2, 881/15, 364/4, 943/4, 377/21, 599/60, 599/62, 380/9, 589/2

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę istniejącej sieci telekomunikacyjnej:

Jednostka ewidencyjna – 060907 2 Jastków

Obręb 0001 Barak

działki nr ew.: 40/1, 28/6, 29/29

Jednostka ewidencyjna – 060907 2 Jastków

Obręb 0002 Dąbrowica

działki nr ew.: 343/8, 375/24

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się budowę kanału technologicznego:

Jednostka ewidencyjna – 060907 2 Jastków

Obręb 0001 Barak

działka nr ew.: 40/1

Jednostka ewidencyjna – 060907 2 Jastków

Obręb 0002 Dąbrowica

działki nr ew.: 595/4, 594

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę istniejącej sieci gazowej:

Jednostka ewidencyjna – 060907 2 Jastków

Obręb 0001 Barak

działki nr ew.: 40/1, 29/31, 29/29

Jednostka ewidencyjna – 060907 2 Jastków

Obręb 0002 Dąbrowica

działka nr ew.: 343/8

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę istniejącej sieci wodociągowej:

Jednostka ewidencyjna – 060907 2 Jastków

Obręb 0001 Barak

działki nr ew.: 40/1, 29/31, 29/29

Jednostka ewidencyjna – 060907 2 Jastków

Obręb 0002 Dąbrowica

działki nr ew.: 343/8, 375/24, 599/64, 593/6

            W Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9, pok. 113, w godzinach pracy Wydziału /poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.00 – 15.00, wtorek
7.30 – 16.45/ udzielane będą informacje dotyczące przedmiotowej inwestycji.

            Strony mogą zapoznać się z wnioskiem i dokumentacją techniczną: drogą telefoniczną pod  nr tel. 81 528 66 47, drogą elektroniczną na adres mailowy: abud@powiat.lublin.pl, osobiście  w Starostwie Powiatowym w Lublinie ul. Spokojna 9 po uprzednim umówieniu wizyty.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.