Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OGŁOSZENIE

Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

AB.6740.1462.2022.JW                                                                                Lublin, dnia 09 grudnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. zm),

Zawiadamiam

o wydaniu na wniosek Zarządu Powiatu w Lublinie  decyzji nr 1767/22 z dnia 25 listopada 2022 r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2290L Sobieszczany-Załucze, gmina Niedrzwica Duża i gmina Strzyżewice
z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19”

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych działkach:

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060910_2 Niedrzwica Duża

Obręb-0022 Załucze

działki nr ew.: 292/2, 292/3, 3/2, 39/2, 39/3, 42, 54, 82, 83/3, 133/2, 173, 174/1, 203, 204, 208, 209/2, 211, 213/3, 231/2, 232, 233, 235, 238/1, 239, 115, 116, 123/2, 123/1, 121/1

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060912_2 Strzyżewice

Obręb-0007 Kajetanówka

działki nr ew.: 2/3, 1, 84, 82/1, 79, 78, 75/1, 70/1, 65, 60/1, 58/1, 55/1, 55/2, 54/2, 54/3, 52/1, 49, 48, 47/1, 44, 42, 41/2, 36/1, 34, 33/2, 30/1, 25, 22, 20/1, 17, 16, 15/2, 13, 12, 10, 9, 8, 7/1, 6, 5/1, 4/1, 3/1

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę skrzyżowań z innymi drogami publicznymi:

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060910_2 Niedrzwica Duża

Obręb-0022 Załucze

działki nr ew. 132/1, 230/2, 292/1

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060912_2 Strzyżewice

Obręb-0007 Kajetanówka

działka nr ew. 164/1

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się budowę lub przebudowę zjazdów:

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060910_2 Niedrzwica Duża

Obręb-0022 Załucze

działki nr ew. 95/3, 110/1, 230/3, 292/1, 192/3, 193/3, 3/4, 4, 5, 6/1, 7/1, 10, 11, 12, 13, 15/7, 15/3, 15/10, 15/12, 15/11, 16/1, 16/2, 17/1, 18/1, 19, 20/1, 20/2, 23/3, 23/4, 23/2, 24, 25/2, 25/1, 26, 31/1, 32, 33/2, 33/3, 33/5, 38/1, 39/5, 39/7, 42/2, 43, 44/2, 45, 46/2, 49/1, 54/2, 53/1, 53/2, 56/5, 56/4, 56/2, 58/2, 58/3, 58/4, 60/3, 60/4, 64/2, 64/3, 64/4, 65, 72/1, 73, 74/1, 74/2, 76/3, 76/4, 78/2, 78/1, 79, 82/2, 84, 87/8, 90/1, 91/3, 93, 95/4, 133/4, 134/1, 136, 137, 138, 139/4, 140/1, 140/2, 144/4, 144/3, 147/1, 148/2, 150, 157, 158/3, 161/1, 161/2, 164, 165, 167, 169/1, 169/2, 170, 171, 172, 173/2, 175/3, 177/1, 178/1, 181/1, 191, 192/4, 193/4, 195, 196/2, 196/3, 198/1, 200, 203/2, 204/2, 208/2, 209/4, 211/2, 213/5, 235/2, 238/3, 116/2, 119/5, 119/8, 119/7, 123/6, 123/4, 121/3

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060910_2 Niedrzwica Duża

Obręb-0011 Niedrzwica Kościelna

działka nr ew. 10364

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060912_2 Strzyżewice

Obręb-0007 Kajetanówka

działki nr ew. 2/5, 84/2, 82/4, 79/2, 78/2, 75/3, 70/3, 65/2, 60/3, 58/3, 55/4, 55/6, 54/7, 54/9, 52/4, 49/2, 48/2, 47/6, 44/2, 42/2, 41/9, 36/3, 34/2, 33/4, 30/3, 25/2, 22/2, 20/3, 17/2, 16/2, 15/5, 13/2, 12/2, 10/2, 9/2, 8/2, 7/3, 6/2, 5/3, 4/3, 3/3

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się budowę lub przebudowę urządzeń odwadniających:

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060910_2 Niedrzwica Duża

Obręb-0022 Załucze

działki nr ew. 132/1, 95/3, 230/2, 110/1, 230/3, 292/1

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060912_2 Strzyżewice

Obręb-0007 Kajetanówka

działka nr ew. 164/1

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej:

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060910_2 Niedrzwica Duża

Obręb-0022 Załucze

działki nr ew. 230/2, 230/3, 229/1, 292/1, 192/3, 193/3, 136, 140/2, 141, 142/2, 142/1, 17/1, 143, 144/1, 144/4, 144/3, 145/5, 145/2, 147/1, 23/4, 148/1, 148/2, 25/2, 31/1, 150, 152/1, 155, 156/1, 156/2, 157, 158/2, 158/3, 161/1, 161/2, 164, 42/2, 165, 167, 169/1, 169/2, 170, 45, 46/2, 171, 172, 173/2, 54/2, 174/4, 174/2, 53/1, 53/2, 175/4, 175/3, 177/1, 58/4, 183, 184, 191, 192/4, 193/4, 195, 196/2, 196/3, 198/1, 200, 201, 84, 78/2, 76/3, 203/2, 204/2, 91/3, 230/2, 230/4, 231/6, 232/2, 233/2, 235/2, 238/3, 116/2, 119/5, 239/2, 119/8, 123/6

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060912_2 Strzyżewice

Obręb-0007 Kajetanówka

działki nr ew. 2/5, 85/2

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę istniejącej sieci telekomunikacyjnej:

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060910_2 Niedrzwica Duża

Obręb-0022 Załucze

działki nr ew. 193/3, 15/10, 140/2, 141, 148/1, 24, 158/2, 38/1, 177/1, 58/4, 193/4, 76/3, 202/1, 84, 123/6

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060912_2 Strzyżewice

Obręb-0007 Kajetanówka

działka nr ew. 164/1

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę istniejącej sieci gazowej:

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060910_2 Niedrzwica Duża

Obręb-0022 Załucze

działka nr ew.123/6

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060912_2 Strzyżewice

Obręb-0007 Kajetanówka

działki nr ew. 82/4, 79/2, 78/2, 75/3, 70/3

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę istniejącej sieci wodociągowej:

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060910_2 Niedrzwica Duża

Obręb-0022 Załucze

działka nr ew. 95/3

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060912_2 Strzyżewice

Obręb-0007 Kajetanówka

działki nr ew.  7/1, 16/2, 18/1, 19, 20/1, 24, 25/2, 33/3, 39/5, 53/1, 53/2, 58/4, 64/2, 70, 78/2, 84, 87/8, 137, 140/1, 141, 142/1, 143, 144/1, 148/1, 148/2, 157, 161/1, 174/2, 177/1, 178/1, 187, 196/3, 203/2, 204/2, 213/5

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

 1. W branży drogowej
 • roboty rozbiórkowe,
 • wycinkę drzew i krzewów,
 • rozbiórkę istniejącej jezdni drogi powiatowej i wykonanie nowej, pełnej konstrukcji jezdni
  o nawierzchni bitumicznej,
 • wykonanie przy krawędzi jezdni ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni bitumicznej
  o szerokości 3,20 m (z krawężnikiem) wraz z przejściami dla pieszych i przejazdami dla rowerzystów,
 • wykonanie przy krawędzi jezdni ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej o szerokości 2,20 m (z krawężnikiem),
 • wykonanie przy krawędzi jezdni chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (barwy szarej) o szerokości 2,20 m (z krawężnikiem),
 • wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym gr. 15 cm o szerokości 1,0 m,
 • wykonanie zatok autobusowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (barwy grafitowej) o szerokości 3,0 m,
 • wykonanie przy zatokach autobusowych peronów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
  gr. 6 cm (barwy szarej) o szerokości 1,7 m (z krawężnikiem),
 • wykonanie przy zatokach autobusowych miejsc pod wiaty przystankowe o nawierzchni
  z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (barwy szarej) o wymiarach 5,0 m x 1,5 m,
 • wykonanie zatoki postojowej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (barwy grafitowej) o szerokości 2,5 m wraz z separacją miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (barwy czerwonej),
 • przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2290L z drogą krajową nr 19 poprzez rozbiórkę wlotu zwykłego drogi powiatowej nr 2290 L i wykonanie wlotu skanalizowanego, z jezdnią
  o nawierzchni bitumicznej i wyspą dzielącą „mała kropla” o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (barwy czerwonej) z azylem dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (barwy szarej),
 • przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2290 L z drogą wojewódzką nr 834 poprzez wykonanie wlotu zwykłego drogi powiatowej, w skorygowanej lokalizacji, z jezdnią o nawierzchni bitumicznej,
 • wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni bitumicznej,
 • wykonanie zjazdów indywidualnych przez ciągów pieszo-rowerowe o nawierzchni asfaltowej (barwionej na czerwono masą chemoutwardzalną) na szerokości ciągu oraz o nawierzchni bitumicznej (niebarwionej) na dalszym odcinku,
 • wykonanie zjazdów indywidualnych przez ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltowej (barwionej na czerwono masą chemoutwardzalną) na szerokości ścieżki oraz o nawierzchni bitumicznej (niebarwionej) na dalszym odcinku,
 • wykonanie zjazdów indywidualnych przez chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
  gr. 8 cm (barwy czerwonej) na szerokości chodnika oraz o nawierzchni bitumicznej na dalszym odcinku,
 • wykonanie  zjazdów o nawierzchni utwardzonej kruszywem gr. 15 cm – za granica pasa drogowego,
 • wykonanie dojść do kapliczek i posesji o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (barwy szarej),
 • przebrukowanie (regulacja wysokościowa) istniejących, utwardzonych nawierzchni zjazdów
  i dojść,
 • wykonanie rowów przydrożnych otwartych,
 • ułożenie przepustów pod zjazdami w ciągu projektowanych rowów,
 • wykonanie przepustów z rur PP pod koroną drogi powiatowej nr 2290L,
 • wykonanie rowów krytych z rur Ø50 cm wraz ze studniami rewizyjnymi betonowymi Ø100 cm,
 • wykonanie studni rewizyjnych betonowych Ø150 cm i Ø200 cm w ciągu projektowanych przepustów pod koroną drogi powiatowej i bocznych dróg gminnych,
 • wykonanie odwodnienia liniowego krawężnikowego,
 • wykonanie wpustów deszczowych kl. D400 z betonowymi studzienkami ściekowymi Ø50 cm wraz z króćcami odpływowymi z rur PP Ø20 cm,
 • wykonanie ścieków korytkowych z betonowych elementów prefabrykowanych,
 • wykonanie ścieków z betonowych płytek chodnikowych,
 • wykonanie ścieków skarpowych z betonowych elementów prefabrykowanych,
 • umocnienie skarpy rowów poprzez humusowanie i obsianie mieszanką traw,
 • lokalne umocnienie skarp i dna betonowymi płytami ażurowymi i betonowymi płytami chodnikowymi,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
 • ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: tablic prowadzących, słupków prowadzących, balustrad,
 • ustawienie radarowych wyświetlaczy prędkości,
 • wykonanie progów akustyczno-wibracyjnych z masy chemoutwardzalnej barwy czerwonej,
 • ustawienie przy przejściach dla pieszych świetlenia lamp hybrydowych LED.
 1. W branży elektroenergetycznej (usunięcie kolizji – PGE)
 • budowa rurociągów kablowych RHDPE 4×40,
 • budowa studni kablowych typu SKR-2,
 • demontaż rurociągów RHDPE 4×40,
 • przełączenie kabli światłowodowych,
 • wykonanie przewiertu sterowanego pod drogą powiatową rurą 1×125,
 • wykonanie przewiertów poziomych pod zjazdami bitumicznymi rurą.
 1. W branży telekomunikacyjnej (kanał technologiczny)
 • budowa kanału technologicznego, w tym:
  • budowa kanału ulicznego KTu,
  • budowa kanału przepustowego KTp,
  • budowa studni kablowych SK-2,
  • budowa studni kablowych SKR-1.
 1. W branży telekomunikacyjnej (usunięcie kolizji – Orange)
 • budowa studni kablowych typu SKR-1,
 • budowa kanalizacji kablowej 1 otworowej,
 • wciąganie kabli do kanalizacji kablowej,
 • układanie kabli w rowie kablowym
 • montaż złączy na kablach rozdzielczych,
 • montaż złączy na kablach abonenckich,
 • wykonanie przewiertów pod przebudowywaną drogą powiatową,
 • wykonanie przewiertów pod wjazdami indywidualnymi.
 1. W branży telekomunikacyjnej (usuniecie kolizji – LRSS)
 • budowa rurociągów kablowych RHDPE 4×40,
 • budowa studni kablowych typu SKR-2,
 • demontaż rurociągów RHDPE 4×40,
 • przełączenie kabli światłowodowych,
 • wykonanie przewiertu sterowanego pod drogą powiatową rurą 1×125,
 • wykonanie przewiertów poziomych pod zjazdami bitumicznymi rurą.
 1. W branży sanitarnej (usunięcie kolizji – PSG)
 • demontaż istniejącej sieci gazowej,
 • przebudowę istniejącej sieci gazowej na odcinku A-B-C.
 1. w branży sanitarnej (usunięcie kolizji – sieć wodociągowa)
 • demontaż istniejącej sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniem dn40, dn63, DN80, dn100, dn110,
 • przebudowę istniejącej sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami kolizyjnej z proj. układem drogowym, o średnicach:
  • dn40 (40×3,7) PE100RC SDR11,
  • dn63 (63×5,8) PE100RC SDR11,
  • dn110 (110×10) PE100RC SDR11,
  • DN80 stal,
 • przebudowa zasuw kołnierzowych,
 • przebudowa hydrantu nadziemnego,
 • montaż rur osłonowych stalowych,
 • zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego na czas budowy sieci wodociągowej.

Z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowejmożna zapoznać
się w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9,
w godzinach pracy Wydziału /poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 15:00, wtorek 7:30 – 16:45/.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji: drogą telefoniczną pod nr tel. 81 528 66 47, drogą elektroniczną na adres mailowy: abud@powiat.lublin.pl, osobiście w Starostwie Powiatowym w Lublinie
ul. Spokojna 9 po uprzednim umówieniu wizyty.

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

            Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.